--
Trang Bìa
17 (2) 2022

Thông báo/Tin tức

Kể từ ngày 01/01/2023, Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc cung cấp bộ dữ liệu nghiên cứu của bài báo, cụ thể:

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA HỌC XÃ HỘI là Tạp chí chuyên ngành được hình thành từ Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí đa ngành chính thức được thành lập vào năm 2006.


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA HỌC XÃ HỘI là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.


Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA HỌC XÃ HỘI là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực về Giáo dục học, Luật học, Ngôn Ngữ học, Công tác xã hội, Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Văn hóa học. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.


Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHOA HỌC XÃ HỘI
  • Issue 1
    • Xuất bản: tháng 05
  • Issue 2
    • Xuất bản: tháng 11

Số mới ra: 17 (2) 2022

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Lưu Hớn Vũ
Author(s): Ngô Hoàng Thảo Trang, Võ Hồ Quốc Huy, Phạm Quỳnh Dung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hoàng Long
Author(s): Phan Thị Ngọc Thanh, Vương Minh Khoa, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
Author(s): Phan Thuận
Author(s): Tạ Thanh Trung, Lê Thị Thúy Quỳnh, Quản Minh Hòa, Nguyễn Triệu Vĩ
Xem tất cả bài viết