--

 

TRƯỚC KHI GỬI BÀI

 

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đây gọi tắt là Tạp chí, trân trọng cảm ơn quý tác giả đã chọn gửi bài viết đến Tạp chí. Trước khi gửi bài viết, Tác giả cần kiểm tra kỹ các thông tin sau:

  1. Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bài viết đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).
  2. Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng phạm vi, mục đích mà Tạp chí đã công bố. Bài viết là các công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ.
  3. Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng thể lệ của bài viết mà Tạp chí đã công bố. Tạp chí khuyến khích tác giả tham khảo Mẫu bản thảo được công bố bởi Tạp chí. Tác giả vui lòng đánh số các dòng để thuận tiện cho quá trình phản biện và chỉnh sửa bài viết. Trong trường hợp bài viết có phụ lục quá dài, bài viết sẽ không được lựa chọn để xuất bản bản in (bài viết có thể được xuất bản bản điện tử).
  4. Cover letter: là yêu cầu bắt buộc, được gửi cùng với bài viết, Tác giả cung cấp cho Tạp chí các thông tin sau:
  5. Bài viết phải tuân thủ các chính sách mà Tạp chí đã công bố.
  6. Tạp chí thực hiện chính sách không thu phí đối với tất cả các bài viết.
  7. Truy cập mở đối với tất cả các bài báo đã xuất bản (tiếng Anh – tiếng Việt)
  8. Bạn đọc và các tác giả có thể đặt mua tạp chí bản in thông qua địa chỉ của Tòa soạn.