--
Trang Bìa
15 (1) 2020

Thông báo/Tin tức

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được xếp hạng trong Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 Tạp chí Khoa học ở Việt Nam, được xem xét đưa vào bảng xếp hạng trong hơn 600 Tạp chí Khoa học và hơn 400 Tạp chí trong danh mục Tạp chí tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước...

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là Tạp chí chuyên ngành được hình thành từ Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí đa ngành chính thức được thành lập vào năm 2006.


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.


Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.


Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  • Issue 1
    • Hạn chót nhận bài viết: tháng 05
    • Ngày xuất bản: tháng 07

15 (1) 2020

Số cũ 15(7) 2020

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Nguyễn Thị Thanh Giang, Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Đăng Quân
Author(s): Hồ Thị Bích Phương, Lê Thị Trúc Linh, Lê Huyền Ái Thuý
Author(s): Phan Nguyễn Tường, Hoàng Thanh Trang, Cao Thị Mỹ Tiên, Trần Thái Hà
Author(s): Lý Thị Minh Hiền, Tô Thị Thu, Phạm Thị Anh Thu, Trần Thị Phương Thảo, Đống Thị Anh Đào
Author(s): Đỗ Thị Hiền
Xem tất cả bài viết