--

15 (1) 2020

Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo sau bể biogas bằng công nghệ lọc sinh học kết hợp bãi lọc thực vật


Tác giả - Nơi làm việc:
Phan Nguyễn Tường - Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoàng Thanh Trang - Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Cao Thị Mỹ Tiên - Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trần Thái Hà - Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: ha.tt@ou.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.tech.vi.15.1.1019.2020

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi heo sau bể biogas từ một cơ sở chăn nuôi hộ gia đình tại tỉnh Bình Dương bằng công nghệ lọc sinh học kết hợp bãi lọc thực vật. Hiệu quả xử lý nước thải được đánh giá thông qua bốn chỉ tiêu chất lượng nước thải: Tổng rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxi sinh hóa (BOD), amoni (NH+4), độ đục. Hiệu quả ghi nhận được tốt nhất qua nghiên cứu tại bể lọc sinh học là: TSS 36,96%, BOD 34,69%, Amoni 36,07% và độ đục 34,77%. Hiệu quả thu được tốt nhất qua nghiên cứu tại bể lọc thực vật là: tại bể lọc thực vật A (wetland A) với BOD 45 %, Amoni 70%, TSS 80%, độ đục 50 % và tại bể lọc thực vật C (wetland C) với BOD là 40 %, Amoni là 50%, TSS là 70%, độ đục là 48 %. Kết quả thực nghiệm cho thấy công nghệ lọc sinh học kết hợp bể lọc thực vật, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm BOD, TSS, Amoni... một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này thì sự kết hợp giữa việc xử lý bằng bể lọc sinh học và bể lọc thực vật vẫn chưa đảm bảo nước thải sau xử lý đạt giá trị cho phép xả thải quy định trong QCVN 62-MT: 2016/BTNMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa bể lọc sinh học và bể lọc thực vật là rất tiềm năng trong việc áp dụng để xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas.

Từ khóa
bể lọc sinh học; màng sinh học; bể lọc thực vật; hiệu quả xử lý; nước thải chăn nuôi

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Chăn Nuôi Việt Nam. (2018). Thống kê chăn nuôi Việt Nam 01/04/2018 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm [Vietnam livestock statistics April 1, 2018 on the number of heads and livestock and poultry products]. Retrieved December 17, 2019, from https://channuoivietnam.com/thong-ke-chan-nuoi/


Choi, E., & Eum, Y. (2002). Strategy for nitrogen removal from piggery waste. Water Science and Technology, 46(6/7), 347-354. doi:10.2166/wst.2002.0699


Costerton, J. W., Lewandowski, Z., Caldwell, D. E., Korber, D. R., & Lappin-Scottb, H. M. (1995). Microbial biofilms. Annual Review of Microbiology, 49, 711-745. doi:10.1146/annurev.mi.49.100195.003431


Grady, C. P. L., Jr., Daigger, G. T., & Lim, H. C. (1999). Biological wastewater treatment: Second edition. New York, NY: Marcel Dekker, Inc.


Le, C. N. P., Le, T. C. H., & Nguyen, H. T. L. (2012). Xử lý ammonium trong nước thải giết mổ bằng việc kết hợp quá trình nitrit hóa một phần/anammox [Ammonium treatment in slaughter wastewater by incorporating partial nitrification/anammox]. Tạp chí Sinh học, 34(3se), 105-110.


Luong, D. P., (2007). Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. Hanoi, Vietnam: NXB Giáo Dục Việt Nam.


Mai, T. T. T., Pham, N. D., & Tran, T.H., (2019). Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lí nước thải giết mổ bằng bể phản ứng sinh học giá thể cố định [Researching and evaluating the ability of the slaughter wastewater's treatment with a fixed media bioreactor]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(2), 72-81.


Nguyen, T. H. (2017). Thực trạng xử lý môi trường chăn nuôi tại Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý [Current situation of livestock environment treatment in Vietnam and proposed management solutions]. Tạp chí môi trường, 6, 12-15.


Nguyen, V. T. (1998). Bước đầu nghiên cứu sử dụng chitosan vào quá trình keo tụ để xử lý nước thải [Initial research on using chitosan in the flocculation process for wastewater treatment] (Bachelor's thesis). Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Huế.


Nguyen, V. P. (2010). Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh hoạt [Curriculum for domestic and industrial wastewater treatment by living method]. Hanoi, Vietnam: NXB Xây dựng.


Park, J. Y., & Yoo, Y. J. (2009). Biological nitrate removal in industrial wastewater treatment: Which electron donor we can choose. Applied Microbiology and Biotechnology, 82(3), 415-429. doi:10.1007/s00253-008-1799-1


Tchobanoglous, G., Burton, F. L., & Stensel, H. D. (2016). Wastewater engineering - Treatment and reuse (4th ed.). New York, NY: Metcalf & Eddy, Inc.


Thai, V. A., & Le, T.C.C. (2016). Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo dùng sậy, nến, vertiver [Research on the possibility of treating domestic wastewater with an artificial wetland model using reeds, candles and vertiver]. Chuyên san khoa học Đại học Cần Thơ, 15, 53-60.


Trinh, X. L. (2009). Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải [Calculation and design of wastewater treatment facilities]. Hanoi, Vietnam: NXB Xây dựng.Lượt truy cập: Tóm tắt | 111 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.