--
Trang Bìa
17 (2) 2022

Thông báo/Tin tức

Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2021, và Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/07/2022, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2022, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm...

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là Tạp chí chuyên ngành được hình thành từ Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí đa ngành chính thức được thành lập vào năm 2006.


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.


Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực Cơ học, Công nghệ thông tin, Hoá học - Công nghệ thực phẩm, Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Sinh học, Xây dựng – Kiến trúc,... Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.


Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  • Issue 1
    • Xuất bản: tháng 04
  • Issue 2
    • Xuất bản: tháng 09

Số mới ra: 17 (2) 2022

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Trương Thị Huỳnh Như, Huỳnh Thị Ngọc Mai, Lê Hồng Kông, Trần Trung Chánh, Phạm Thị Nhạn, Lê Khanh, Phạm Quốc An, Nguyễn Hữu Hoàng
Author(s): Nguyễn Quang Huy, Từ Tiểu My, Hứa Hoàng Quốc Huy, Nguyễn Trường An, Hà Tấn Phát, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đinh Văn Long, Trịnh Thanh Hùng, Đỗ Minh Sĩ
Author(s): Trần Kiên Cường, Huỳnh Trần Thục Đoan, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Thành Luân, Phạm Thị Hải Hà
Author(s): Trịnh Văn Hạnh, Lao Đức Thuận, Lê Huyền Ái Thúy, Thiều Hồng Huệ, Vương Lợi, Lê Anh Duy, Trương Bình Nguyên, Đinh Minh Hiệp
Author(s): Phùng Thị Việt Anh, Võ Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Đăng Quân
Xem tất cả bài viết