--

6 (2) 2011

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường Đại học Mở Tp.HCM


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Minh Hà - Trường ĐH Mở TPHCM, Việt Nam
Huỳnh Gia Xuyên - Trường ĐH Mở TPHCM, Việt Nam
Huỳnh Thị Kim Tuyết - Trường ĐH Mở TPHCM, Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: kim.npt@ou.edu.vn

Tóm tắt
Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường Đại học Mở TP.HCM. Với mẫu nghiên cứu 1894 sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy, sử dụng phân tích nhân tố EFA tạo thành 7 nhân tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường Đại học Mở TP.HCM: Nỗ lực của nhà trường để đưa thông tin đến học sinh sắp tốt nghiệp THPT; khả năng vào được trường; chất lượng dạy – học; công việc trong tương lai; đặc điểm của bản thân sinh viên; người thân trong gia đình; người thân ngoài gia đình. Ngoài ra, kết quả kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của hai tổng thể - trường hợp mẫu độc lập cho thấy: những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đánh giá “việc tham dự các buổi giới thiệu về trường” quan trọng hơn những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, sinh viên đăng ký thi vào trường nguyện vọng 1 đánh giá “khả năng vào được trường” quan trọng hơn sinh viên đăng ký thi vào trường nguyện vọng 2, sinh viên học khối ngành “Kinh tế - QTKD” đánh giá “công việc trong tương lai” quan trọng hơn sinh viên học khối ngành “KHKT” và “KHXHNV”. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp cho lãnh đạo nhà trường xây dựng các chiến lược marketing đúng hướng nhằm hoạch định chính sách tuyển học viên, học sinh tốt nghiệp THPT.

ABSTRACT

The aim of this paper is to determine factors influencing on Students’choice to Ho Chi Minh City Open University. With a sample of 1894 first year students, using Exploratory Factor Analysis show that seven factors influencing on Students’choice to Ho Chi Minh City Open University: university efforts to communicate with students; the ability of student; quality of program; prospective job; student characteristics; the family; close friends. In addition, the result of Independent sample T-test show that the students who have permanent residence in the province assess “to attend the presentation of the university” more important than the students who have permanent residence in Ho Chi Minh City, the students who register the first choice assess “the ability of student” more important than the students who register the second choice, the students who learn the speciality “Economics -Business Administration” assess “prospective job” more important than the students learn the speciality “science and technology” and “social sciences and humanities”. The results may develop marketing strategies to both students and prospective students.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Anna Frykman, Kim Jacobsson, Martin Jech (2007), “Identification of Needs Influencing the Students’ Selection of University” có thể tìm thấy ở đường dẫn http://www. essays.se/essay/ad9d68eee4/


Cabrera, A.F., La Nasa, S.M. (2000). Understanding the College-Choice Process New Directions for Institutional Research, no. 107 San Francisco: Jossey Bass.


Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice. The Journal of Higher Education, 52(5), 490-505.


Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức.


Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội, NXB Thống Kê.


Hossler, D., and Gallagher, K. (1987). Studying college choice: A three-phase model and implications for policy makers. College and University, Vol. 2, 207-21.


Hossler, D., Braxton, J., & Coopersmith, G. (1989). Understanding student college choice: Increased interest in student college choice. In J. C. Smith (Ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research (Vol. 5, pp. 231-288). New York: Agathon Press.


Huỳnh Gia Xuyên (2010), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường Đại học Mở TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.Jackson, G. (1978). Financial aid and student enrollment. Journal of higher Education 49: 548-78


Litten, L.H. (1982). Different strokes in the applicant pool: Some refinements in a model of student college choice. The Journal of Higher Education, 53(4), 383-402.


Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường, NXB Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.


Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2009), Marketing Management, Pearson International Edition, 13th ed.


http://tuvantuyensinh.edu.vn


http://www.ou.edu.vn
Lượt truy cập: Tóm tắt | 145 | lần Copyright (c) 2020 Nguyễn Minh Hà, Huỳnh Gia Xuyên, Huỳnh Thị Kim Tuyết

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.