--

17 (1) 2022

Tác động của phong cách sống của người dẫn dắt dư luận kỹ thuật số đến quan điểm tiêu dùng


Tác giả - Nơi làm việc:
Đinh Tiên Minh - Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Lê Thị Huệ Linh - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Lê Thị Huệ Linh - linh.lth@ou.edu.vn
Ngày nộp: 01-10-2022
Ngày duyệt đăng: 04-10-2022
Ngày xuất bản: 01-11-2022

Tóm tắt
Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm ra mối liên hệ và sự tác động từ phong cách sống của người dẫn dắt dư luận kỹ thuật số (Digital Opinion Leaders - DOLs) đến quan điểm tiêu dùng của khách hàng. Nghiên cứu áp dụng Lý thuyết dòng chảy hai bước và tiến hành phỏng vấn với 13 đáp viên, khảo sát 245 đáp viên. Kết quả cho thấy phong cách sống của các DOLs hiện nay ảnh hưởng tích cực đến phong cách sống của người tiêu dùng và quan điểm tiêu dùng của họ. Ba phong cách sống của DOLs có sức ảnh hưởng và độ lan tỏa đáng kể là The Creative, The Activist và The Adventurer. Ngoài ra, năng lượng tích cực của DOLs chính là yếu tố tạo nên sự cuốn hút đối với giới trẻ và ảnh hưởng lớn đến phong cách sống của họ. Tuy nhiên, khi một DOLs quảng bá sản phẩm vì mục đích thương mại hóa quá nhiều sẽ làm giảm độ yêu thích và tin cậy đối với những người theo dõi họ. Dựa trên kết quả phân tích, một số hàm ý cho nhà marketing sử dụng DOLs cũng được đề cập trong bài nghiên cứu.

Từ khóa
DOLs; người ảnh hưởng kỹ thuật số; người dẫn dắt dư luận kỹ thuật số; phong cách sống DOLs; quan điểm tiêu dùng

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Casaló, L. V., Flavián, C., & Ibáñez-Sánchez, S. (2020). Influencers on Instagram: Antecedents and consequences of opinion leadership. Journal of Business Research, 117(2020), 510-519.


Dalrymple, K. E., Shaw, B. R., & Brossard, D. (2013). Following the leader: Using opinion leaders in environmental strategic communication. Society & Natural Resources, 26(12), 1438-1453.


DataReportal. (2022). Digital 2022 global overview report. Truy cập ngày 10/06/2022 tại https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report


Fakhreddin, F., & Foroudi, P. (2022). Instagram influencers: The role of opinion leadership in consumers’ purchase behavior. Journal of Promotion Management, 28(6), 795-825.


Katz, E. (1957). The two-step flow of communication: An up-to-date report on an hypothesis. Public Opinion Quarterly, 21(1), 61-78.


Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications. New York, NY: Routledge.


Lin, H.-C., Bruning, P. F., & Swarna, H. (2018). Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services. Business Horizons, 61(3), 431-442.


Solomon, M.R (2020). Consumer behavior: Buying, having, and being (Global ed.). London, UK: Pearson.


Wang, Y., Bai, H., Li, J., & Wang, R. (2020). Key opinion leaders: An invisible force in digital home media. In 2020 8th International Conference on Digital Home (ICDH) (pp. 344-349). Manhattan, NY: IEEE.


Zou, Y., & Peng, F. (2019). Key opinion leaders’ influences in the Chinese fashion market. In International conference on fashion communication: Between tradition and future digital developments (pp. 118-132). Cham, Germany: Springer.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.