--

13 (2) 2018

Vai trò của đất sản xuất đối với việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Văn Dư - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả liên hệ, Email: du.nv@ou.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.13.2.1847.2018

Tóm tắt
Bài báo sử dụng bộ số liệu điều tra của Tổng Cục Thống Kê và mô hình logit nhị phân nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nghèo ở Tây Nguyên và thoát nghèo trên phạm vi cả nước để so sánh sự khác biệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2001 đến 2014, có 5 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: tuổi và giới tính của chủ hộ; trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong gia đình; dân tộc học; và sự hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng khác biệt đó là việc sở hữu đất sản xuất có ảnh hưởng tới quá trình thoát nghèo ở khu vực Tây Nguyên nhưng trên phạm vi cả nước thì tác động của yếu tố này là không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Amaka, A.C. (2011). Human capital investment and poverty reduction nexus in Nigeria. Research project of the University of Economics, Nigeria.


Cunguara, B. A. (2008). Pathways out of poverty in rural Mozambique. Master Thesis, Michigan University.


Chowdbury, A. (2009). Microfinance as o Poverty Reduction Tool – A Critical Assessment. DESA Working Paper No.89 ST/ESA/2009/DWP/89.


David Begg (1991). Microeconomic. Third Edition, McGraw-Hill.


Đỗ Phương Uyên (2006). Khoa học và Công nghệ trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Tạp chí Cộng sản, 103.


Đồng Văn Đạt và Chu Thị Kim Ngân (2017). Nguyên hhân ảnh hưởng tới thoát nghèo và tái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh,3.


Gujarati, D. N. (2011). Econometrics by Example. Palgrave Macmillan


Lê Quý Đạt (2011). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo ở Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển.


Mai Thị Thu Hương (2007). Thực trạng nghèo ở tỉnh Đồng Nai: Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo. Luận văn thạc sĩ kinh tế.


Nguyễn Quang Dong (2002). “Kinh tế lượng ứng dụng". Giáo trình đại học Kinh tế quốc dân.


Nguyễn Thị Nhung (2012). Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế học.


Nguyễn Trọng Hoài (2005). Nghiên cứu ứng dụng các mô hình kinh tế lượng phân tích các nhân tố tác động đến nghèo đói và đề xuất xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.


Nguyễn Văn Thường (2004). Một số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.


Otsuka, K. và cộng sự (2007). The Role of Labor Markets and Human Capital in Poverty Reduction – Evidence from Asia and Africa.


Phan Thị Nữ (2010). Đánh giá tác động của tín dụng đối với giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam. Luận văn thạc sĩ kinh tế.


Reardon (2007). Rural Livelihood Diversification in Sub-Saharan Africa.


Tổng Cục Thống Kê (2014). Điều tra dân số 2014. Truy cập từ www.gso.gov.vn/


Tổng Cục Thống Kê. Niên giám thống kê 2014. Nhà xuất bản Thống Kê.


Thái Văn Hoạt (2007). Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội.


Thủ tướng Chính phủ (2012). Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.


Trần Chí Thiện (2007). Thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên”. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.


Trần Ngọc Hoàng (2011). Xóa đói giảm nghèo ở Kon Tum. Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng


UNDP (2012). Báo cáo“Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương: Giới và Đói Nghèo”.


USAID (2006). Strengthening Mazambican Capacity for Agricultural Productivity Growth, Policy Analysis and Poverty Reduciton. Annual Project Report.


Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Kon Tum (2016). Báo cáo “Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015” của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum,…


Văn phòng điều phối chương trình 135 - Vụ Chính sách -Ủy ban dân tộc (03/2011). “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và cơ chế tổ chức thực hiện đối với vùng dân tộc thiểu số và Miền núi” Website chương trình 135.


World Bank Report (2015). “Ending Poverty and Sharing Prosperity”.Lượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.