--

13 (2) 2018

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh dựa trên cảm nhận của nhân viên công ty du lịch trong bối cảnh hội nhập TPP


Tác giả - Nơi làm việc:
Hoàng Anh Viện - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu Quảng Ngãi
Tác giả liên hệ, Email: viendhcn@gmail.com
DOI:10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.13.2.1846.2018

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa nhận thức CSR của nhân viên đối với tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh trong ngành du lịch. Số liệu được thu thập từ 336 nhân viên của các doanh nghiệp du lịch thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Các phương pháp thống kê so sánh, mô tả, tổng hợp; kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để giải thích dữ liệu. Kết quả cho thấy cả 4 yếu tố: cảm nhận của nhân viên về trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm từ thiện đều có tác động tích cực đến tài sản thương hiệu và kết quả kinh doanh. Ngoài ra, tài sản thương hiệu có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý chính sách cho các nhà quản lý công ty du lịch trong việc nâng cao các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity. New York: The Free Press.


Ackerberg, D. A. (2001). Empirically distinguishing informative and prestige effects of advertising. The RAND Journal of Economics, 32(2), 316–333.


Ayuso, S., Rodríguez, M.Á., & Ricart, J. E. (2006). Using stakeholder dialogue as a source for new ideas: A dynamic capability underlying sustainable innovation. Corporate Governance, 6(4), 475–490.


Backhaus, K., Steiner, M., & Lügger, K. (2011). To invest, or not to invest, in brands? Drivers of brand relevance in B2B markets. Industrial Marketing Management, 40(7), 1082–1092.


Baumgarth, C., & Binckebanck, L. (2011). Sales force impact on B-to-B brand equity: Conceptual framework and empirical test. The Journal of Product and Brand Management, 20(6), 487–498.


Baumgarth, C., & Schmidt, M. (2010). How strong is the business-to-business brand in the workforce? An empirically-tested model of ‘internal brand equity’ in a business-to-business setting. Industrial Marketing Management, 39(8), 1250–1260.


Biedenbach, G., & Marell, A. (2010). The impact of customer experience on brand equity in a business-to-business services setting. Journal of Brand Management, 17(6), 446–458.


Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman. New York: Harper and Row.


Brammer & Millington (2008). Does it pay to be different? An analysis of the relationship between corporate social and financial performance. Strategic Management Journal, 29(12), 1325-1343.


Brickley, J., Smith, C. & Zimmerman, J. (2002). Business ethics and organizational architecture. SSRN paper no.250947, Social Science Network Electronic Paper Collection.


Brown, B. P., Bellenger, D. N., & Johnston, W. J. (2007). The implications of business-to- business and consumer market differences for B2B branding strategy. Journal of Business Market Management, 1(3), 209-229.


Buzzell & Gale (1987). The PIMS Principles: Linking strategy to performance. New York: The Free Press.


Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of Management Review, 4, 497–505.


Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, July–August, 39–48.


Carroll, A.B. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice. International Journal of Management Review, 4, 85–105.


Chaudhuri, A. (2002). How brand reputation affects the advertising-brand equity link. Journal of Advertising Research, 42, 33–43.


Chu, S., & Keh, H. T. (2006). Brand value creation: Analysis of the interbrand-business week brand value rankings. Marketing Letters, 17, 323–331.


Chu, C. F., & Yang, P. P. (2009). Empirical examination of relationship between corporate social responsibility and financial performance. Financial Forum, 7, 135–137.


Collier, J. and Esteban, R. (2007). Corporate social responsibility and employee commitment. Business Ethics, 16(1), 19-33.


Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36(2), 230–240.


Cyert & March (1992). A Behavior Theory of the Firm, 2nded, Oxford: Basil Blackwell.


Dangelico, R. M., Pontrandolfo, P., & Pujari, D. (2013). Developing sustainable new products in the textile and upholstered furniture industries: Role of external integrative capabilities. Journal of Product Innovation Management, 30(4), 642–658.


Davis, D. F., Golicic, S. L., & Marquardt, A. J. (2008). Branding a B2B service: Does a brand differentiate a logistics service provider? Industrial Marketing Management, 37(2), 218–227.


Demetriou, A.; Mouyi, A.; Spanoudis, G. (2010). The development of mental processing. In: W.F. Overton (Ed.), Biology, cognition and methods across the life-span. Vol. 1: Handbook of life-span development, 306−343.


Hoboken, NJ: Wiley.


Đinh, N. Đ. (2016, February 18). TPP sẽ mang lại nhiều cơ hội cho du lịch Việt Nam. Retrieved from http://www.trungtamwto.vn/tpp/tpp-se-mang-lai-nhieu-co-hoi-cho-du-lich-viet-nam.


Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman


Griffin, J. J., & Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty five years of incomparable research. Business and Society, 36(1), 5–31.


Grunenwald, J. P., & Vernon, T. T. (1988). Pricing decision making for high-technology products and services. Journal of Business & Industrial Marketing, 3(1), 61–70.


Han, S. L., & Sung, H. S. (2008). Industrial brand value and relationship performance in business markets - A general structural equation model. Industrial Marketing Management, 37(7), 807–818.


Heath, E. (2000). Key trends and challenges in destination marketing: The need for a new paradigm. In J. Ruddy and S. Flanagan (eds) Tourism Destination Marketing: Gaining the Competitive Edge (123–135). Tourism


Research Centre, Dublin Institute of Technology.


Hirose, Y. (2002). The report of the committee on brand valuation. Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan.


Ho, Y. K., Keh, H. T., & Ong, J. (2005). The effects of R&D and advertising on firm value: An examination of manufacturing and non-manufacturing firms. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(1), 3–14.


Hoàng, T. P. T. và Huỳnh, L. H. (2015). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(8), 37-53.


Hult et. al. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, Industrial Marketing Management, 33, 429-38.


Huang & Lien (2012). An empirical analysis of the influences of corporate social responsibility on organizational performance of Taiwan’s construction industry: Using corporate image as a mediator. Construction


Management and Economics, 30(4), 263-275.


Hwang, S. N., & Chang, T. Y. (2003). Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency change in Taiwan. Tourism Management, 24(4), 357-369.


Jensen, M. B., & Klastrup, K. (2008). Towards a B2B customer-based brand equity model. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 16(2), 122–128.


Jones, R. (2005). Finding Sources of Brand Value: Developing a Stakeholder Model of Brand Equity. Brand Management, 13(1), 10–32.


Jing, Z., Yanxin, J., Rizwan S. and Mingfei, D. (2015). Building industrial brand equity by leveraging firm capabilities and co-creating value with customers. Industrial Marketing Management, IMM-07207; 12 pages.


Keh et. al. (2007). The effect of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. Journal of Business Venturing, 22, 592-611.


Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of Marketing, 1–22.


Keller, K. L. (1998). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.


Kim, J. H., & Hyun, Y. J. (2011). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, 40(3), 424–438.


Kotler, P., & Pfoertsch, W. (2007). Being known or being one of many: The need for brand management for business-to-business companies. The Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 357–362.


Laczniak, G., & Murphy, P. (1991). Fostering ethical marketing decisions. Journal of Business Ethics, 10(4), 259–271.


Lai, C. S., Chiu, C. J., Yang, C. F., & Pai, D. C. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand performance: The mediating effect of industrial band equity and corporate reputation. Journal of Business


Ethics, 95(3), 457–469.


Lussier, R. N. (2000). Management fundamentals. New York: Thomson Learning Inc.


Maignan, I., & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1), 3–19.


Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing. European Journal of Marketing, 39(9–10), 956–977.


McGuire J. (1963), Business and society, New York, McGraw-Hill.


Mizik, N., & Jacobson, R. (2003). Trading off between value creation and value appropriation: The financial implications of shifts in strategic emphasis. Journal of Marketing, 67(1), 63–76.


Mohammadali Abdolvand (2013). Corporate Social Responsibility and Brand Equity in Industrial Marketing. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9), 271-284.


Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284–293.


Nguyễn, Đ. T. và Nguyễn, T. M. T. (2009). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh. Nhà xuất bản thống kê.


Nguyễn Hồng Hà (2016). Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.


Peters, R., & Mullen, M. R. (2009). Some evidence of the cumulative effects of corporate social responsibility on financial performance. Journal of Global Business Issues, 3(1), 1–14.


Pine, R., & Phillips, P., 2005. Performance comparisons of hotels in China. International Journalof Hospitality Management, 24(1), 57-73.


Preble, J. F., Reichel, A., & Hoffman, R. C. (2000). Strategic alliances for competitive advantage: Evidence from Israel’s hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 19(3), 327-341.


Preston, L. E., & O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship: A typology and analysis. Business and Society, 36(4), 419–429.


Shaw, G. & Williams, A. (1990). Tourism, economic development and the role of entrepreneurial activity. Progress in Tourism. Recreation and Hospitality Management, 67-81.


Roberts, J., & Merrilees, B. (2007). Multiple roles of brands in business-to-business services. The Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 410–417.


Rupp, D. E., Gananpathy, J., Aguilera, R. V., & Williams, C. A. (2006). Employees’ reactions to corporate social responsibility: an organizational justice framework. Journal of Organizational Behaviour, 27, 537-543.


Sims, R. L., & Kroeck, K. G. (1994). The Influence of ethics fit on employee satisfaction, commitment and turnover. Journal of Business Ethics, 10(4), 259–271.


Smith, W. and M. Higgins: 2000, ‘Cause Related Marketing: Ethics and the Ecstatic’, Business and Society, 39(3), 304–322.


Sweetin, V. H., Knowles, L. L., Summey, J. H., & McQueen, K. S. (2013). Willingness-to-punish the corporate brand for corporate social irresponsibility. Journal of Business Research, 66(10), 1822–1830.


Torres, A., Bijmolt, T. H., Tribó, J. A., & Verhoef, P. (2012). Generating global brand equity through corporate social responsibility to key stakeholders. International Journal of Research in Marketing, 29(1), 13–24.


Van Riel, A. C. R., de Mortanges, C. P., & Streukens, S. (2005). Marketing antecedents of industrial brand equity: An empirical investigation in specialty chemicals. Industrial Marketing Management, 34(8), 841–847.


Verschoor, C. C. (1998). A Study of the link between a corporation's financial performance and its commitment of ethics. Journal of Business Ethics, 17(13), 1509–1516.


Villas-Boas, J. M. (2004). Consumer learning, brand loyalty, and competition. Marketing Science, 23(1), 134–145.


Vogel, D. (2004). Is there a market for virtue? A critical appraisal of corporate social responsibility. Manuscript presented at the Third Transatlantic Business Ethic Conference.


Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(5), 736–756.


Wang, Y. G., Hsu, W. L., & Chang, K. (2012). The relationship between corporate social responsibility and firm performance: An application of quantile regression. Frontiers of Business Research in China, 6(2), 218–244.


Wang, D. H. -M., Yu, T. H. -K., & Liu, H. Q. (2013). Heterogeneous effect of high-tech industrial R&D spending on economic growth. Journal of Business Research, 66(10), 1990–1993.


Weerawardena, J., O'Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of Business Research, 59(1), 37–45.


Wu F & Cavusgil T (2006), Organizational learning, commitment, and joint value creation in inter-firm relationships, Journal of Business Research, 59, 81-9.


Yu, T. H. K., Wang, D. H. M., & Wu, K. L. (2015). Reexamining the red herring effect on healthcare expenditures. Journal of Business Research, 68(4), 783–787.Lượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.