--

13 (2) 2018

Mối quan hệ giữa quy mô và năng suất đất của nông hộ trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Lan Duyên - Trường Đại học An Giang
Nguyễn Tri Khiêm - Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả liên hệ, Email: nlduyen@agu.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.13.2.1845.2018

Tóm tắt
Bài viết nhằm phân tích mối quan hệ giữa quy mô và năng suất đất của nông hộ trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời giúp nông hộ xác định được ngưỡng quy mô tối ưu nhằm tối đa hóa năng suất đất. Kết quả tìm thấy mối quan hệ phi tuyến có dạng chữ ∩ giữa quy mô và năng suất đất thông qua phương pháp ước lượng bình phương bé nhất (OLS), dựa trên số liệu được thu thập ngẫu nhiên từ 337 nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê rất cao 1% và tìm được các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến năng suất đất bao gồm việc tham gia các lớp tập huấn của nông hộ, số thành viên trong độ tuổi lao động của hộ, địa bàn nơi cư trú của nông hộ và yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất đất là khoảng cách từ nhà nông hộ đến ruộng lúa. Từ đó, bài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ sử dụng và đầu tư quy mô hợp lý ứng với từng vụ canh tác lúa nhằm đạt hiệu quả tối đa về năng suất đất.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Ali, D. A., & Deininger, K. (2015). Is there a farm size–productivity relationship in African agriculture? Evidence from Rwanda. Land Economics, 91(2), 317-343.


Assuncao, J. J., & Ghatak, M. (2003). Can unobserved heterogeneity in farmer ability explain the inverse relationship between farm size and productivity. Economics Letters, 80(2), 189-194.


Barrett, C. B., Bellemare, M. F., & Hou, J. Y. (2010). Reconsidering conventional explanations of the inverse productivity–size relationship. World Development, 38(1), 88-97.


Bhalla, S. S., & Roy, P. (1988). Mis-specification in farm productivity analysis: The role of land quality. Oxford Economic Papers, 40(1), 55-73.


Byiringiro, F., & Reardon, T. (1996). Farm productivity in Rwanda: effects of farm size, erosion, and soil conservation investments. Agricultural economics, 15(2), 127-136.


Carter, M. R. (1984). Identification of the inverse relationship between farm size and productivity: An empirical analysis of peasant agricultural production. Oxford Economic Papers, 36(1), 131-145.


Dorward, A. (1999). Farm size and productivity in Malawian smallholder agriculture. The Journal of Development Studies, 35(5), 141-161.


Gaurav, S., & Mishra, S. (2015). Farm size and returns to cultivation in India: Revisiting an old debate. Oxford Development Studies, 43(2), 165-193.


Heltberg, R. (1998). Rural market imperfections and the farm size—productivity relationship: Evidence from Pakistan. World Development, 26(10), 1807-1826.


Lamb, R. L. (2003). Inverse productivity: Land quality, labor markets, and measurement error. Journal of Development Economics, 71(1), 71-95.


Li, G., Feng, Z., You, L., & Fan, L. (2013). Re-examining the inverse relationship between farm size and efficiency: the empirical evidence in China. China Agricultural Economic Review, 5(4), 473-488.


Mahmood, M., & Nadeem-ul-haque. (1981). Farm size and productivity revisited. The Pakistan Development Review, 151-190


Nkonde, C., Jayne, T. S., Richardson, R., & Place, F. (2015, March). Testing the farm size-productivity relationship over a wide range of farm sizes: Should the relationship be a decisive factor in guiding agricultural development and land policies in Zambia. In World Bank Land and Poverty Conference.


Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân và Trần Thị Thu Duyên (2011). So sánh hiệu quả kinh tế của vụ lúa hè thu và thu đông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 18a, 267-276.


Tan, S., Heerink, N., Kuyvenhoven, A., & Qu, F. (2010). Impact of land fragmentation on rice producers’ technical efficiency in South-East China. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 57(2), 117-123.


Van Hung, P., MacAulay, T. G., & Marsh, S. P. (2007). The economics of land fragmentation in the north of Vietnam. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51(2), 195-211.


Wu, Z., Liu, M., & Davis, J. (2005). Land consolidation and productivity in Chinese household crop production. China Economic Review, 16(1), 28-49.


Xu, X., & Jeffrey, S. R. (1998). Efficiency and technical progress in traditional and modern agriculture: Evidence from rice production in China. Agricultural Economics, 18(2), 157-165.


Yamano, T., & Kijima, Y. (2010). The associations of soil fertility and market access with household income: Evidence from rural Uganda. Food Policy, 35(1), 51-59.Lượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.