--

13 (2) 2018

Những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều của Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Lê Thị Thanh Loan - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Bình - Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả liên hệ, Email: thanhloanle@gmail.com
DOI:10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.13.2.1843.2018

Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều để tính toán các chỉ số về nghèo đa chiều của Việt Nam và các vùng kinh tế của Việt Nam. Qua đó, phân tích và đánh giá thực trạng nghèo đa chiều của Việt Nam và các vùng kinh tế năm 2014, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng một hộ gia đình rơi vào tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam. Nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu chéo, nguồn dữ liệu thứ cấp từ kết quả khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2014 của Tổng cục Thống kê để tính toán và đánh giá thực trạng nghèo đa chiều. Ngoài ra, mô hình hồi quy xác suất với biến nhị phân (Binary Logistic/Binary Logit) được sử dụng để xác định mối quan hệ và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học và các yếu tố kinh tế - xã hội đến xác suất một hộ là nghèo đa chiều. Từ kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị, hàm ý chính sách được đưa ra nhằm giảm nghèo đa chiều, giảm thiếu hụt từng chiều nghèo của Việt Nam và các vùng kinh tế.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Alkire S. and J Foster (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. OPHI Working Paper No. 7. Oxford, University of Oxford.


Alkire S., J Foster, Suman Seth, Santos M.E. (2015). Multidimensional Poverty Measurement and Analysis: Chapter 10 - Some Regression Models for AF Measures. OPHI Working Paper No. 91. Oxford, University of Oxford.


Alkire, S., Foster, J.E., Seth, S., Santos, E., and c.s. (2015). OPHI WP 91 Multidimensional Poverty Measurement and Analysis_ Ch10 – Some Regression Models for AF Measures. Multidimensional Poverty Measurement and Analysis. Available at: http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-measurement-and-analysischapter-10-some-regression-models-for-af-measures/.


Alkire, S., Foster, J.E., Seth, S., Santos, M.E., and c.s. (2015). The Alkire-Foster Counting Methodology. Multidimensional Poverty Measurement and Analysis.


Betti, G., D’Agostino, A. & Neri, L. (2002). Panel regression models for measuring multidimensional poverty dynamics. Statistical Methods and Applications, 11(3), 359–369.


Dewilde, C. (2008). Individual and Institutional Determinants of Multidimensional Poverty: A European Comparison. Available at: http://www.jstor.org/stable/27734618.


Ningaye, P., Ndjanyou, L. & Saakou, G., 2011. Multidimensional Poverty in Cameroon: Determinants and Spatial Distribution. Available at: http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/6476038.pdf.


OPHI, Oxford Poverty and Human Development Initiative - research to reduce multidimensional poverty and advance welfare economics, building on the capability approach of Amartya Sen - Working Papers. Available


at: http://www.ophi.org.uk/resources/ophi-working-papers/ [Truy cập Tháng Hai 15, 2016].


Tran, T.K. & Nguyen, N.D. (2012). Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam.


United Nations Development Programme (2010). Đánh giá Nghèo đô thị ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh”, NXB Thanh Niên.


United Nations Development Programme (2010). Human Development Report 2010 -The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York: UN.


United Nations Development Programme (2015). Phân tích nghèo đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009 và 2012, NXB Hồng Đức.


Van Q. Tran & Sabina Alkire & Stephan Klasen (2015). "Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam", Research on Economic Inequality, in: Measurement of Poverty, Deprivation, and Economic Mobility, volume 23, pages 249-281 Emerald Publishing LtdLượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.