--

13 (2) 2018

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia mô hình cánh đồng lớn của hộ sản xuất lúa tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Minh Hà - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Văn Trí - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả liên hệ, Email: ha.nm@ou.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.proc.vi.13.2.1842.2018

Tóm tắt
Với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố tác động đến việc tham gia vào mô hình cánh đồng lớn của hộ sản xuất lúa tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nghiên cứu sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic và dữ liệu của 290 hộ sản xuất lúa tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang trong năm 2016. Nghiên cứu đã tìm thấy 11 yếu tố có ý nghĩa thống kê tác động đến việc quyết định tham gia vào mô hình cánh đồng lớn gồm: Tuổi của chủ hộ, học vấn chủ hộ, số người trồng lúa trong hộ gia đình, thuận lợi tiếp cận giao thông, nằm trong khu vực đê bao, thu nhập khác, diện tích trồng lúa, kỳ vọng chi phí của hộ sản xuất khi tham gia cánh đồng lớn, kỳ vọng năng suất lúa của hộ sản xuất khi tham gia cánh đồng lớn, biết thông tin về cánh đồng lớn, quy mô của hộ gia đình.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/847061 [Accessed 3 February 2015]


Bùi Anh Tuấn và Phạm Thúy Hương (2009). Hành vi tổ chức. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.


Bùi Quang Bình (2008). Nghiên cứu vốn con người đối với thu nhập của hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.


Cai, J., Ung, L., Setboonsarng, S., and Zleung, P. (2008). Rice Contract Farming in Cambodia: Empowering Farmers to Move beyond the Contract toward Independence, ADBI Discussion Paper 109.


Cục Trồng trọt (2012). Tiêu chí xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn. Hà Nội: NXB Nông nghiệp.


David, B., Stanley, F. và Rudiger, D. (2005). Kinh tế học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.


Đinh Phi Hổ (2008). Kinh tế học nông nghiệp bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Phương Đông.


FAO (2001). Contract farming. Partnerships for growth, by Eaton, C and Shepherd, A.W. FAO Agricultural Services Bulletin 145. Rome, Italy. Retrieved from http://academlib.com/2845/management/porter_lawler_model_motivation


Huỳnh Thanh Phương (2011). Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.


Huỳnh Trường Huy và Ông Thế Vinh (2009). Phân tích thực trạng lao động nhập cư tại khu công nghiệp Vĩnh Long. Tạp chí Quản lý kinh tế, 28.


La Nguyễn Thùy Dung và Mai Văn Nam (2015). Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 36, 92-100.


Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Ngọc Vàng (2012). Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất lúa ở tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 186-193.


Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan.


Mwanza, J.F (2011). Assessment of Factors of household capital/assets that influence income of smallholder farmers under International Development Enterprises (IDE) in Zambia, Master thesis. Ghent University, Belgium.


Nguyễn Hữu Tín và Phan Thị Giác Tâm (2008). Nghiên cứu ảnh hưởng của tiếp cận cơ sở hạ tầng đến thu nhập của nông hộ ở Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang.


Nguyễn Sinh Công (2004). Các nhân tố tác động đến thu nhập và nghèo đói tại huyện Cờ Đỏ - Thành phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.


Nguyễn Văn Hoàng (2013). Determinants on households’ partial credit rationing an analysis from VARHS 2008. Luận văn Thạc Sỹ, Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.


Okurut, F.N.; Odwee, J. J. A .O. and Adebua, A. (2002). Determinants of regional poverty in Uganda, AERC research paper 122, Nairobi: African Economic Research Consortium.


Park, S. S. (1992). Tăng trưởng và phát triển. Bản dịch, Viện nghiên cứu quản lý Trung Ương, Trung tâm thông tin tư liệu Hà Nội.


Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968). Managerial attitudes and performance. Homewood, III: R.D. Irwin.


Phạm Hoàng Long (2013). Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn tại tỉnh Long An. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.


Rahut, Dil Bahadur & Micevska, Maja B. (2007). Rural Nonfarm Employment and Incomes in the Eastern Himalayas. Proceedings of the German Development Economics Conference, Göttingen 2007 22, Verein für


Socialpolitik, Research Committee Development Economics.


Robert, S. P. và Daniel, L. R. (1999). Kinh tế học vi mô. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.


Setboonsarng, S., Leung, P.S. and Stefan, A. (2008). Rice Contract Farming in Lao PDR: Moving from Subsistence to Commercial Agriculture. ADBI Discussion paper 90.


Shrestha, R. P, and Eiumnoh, A. (2000). Determinants of Household Earnings in Rural Economy of Thailand. Asian Pacific Journal of Rural Development, 10(1), 27-42.


Solow, R. M. (1956). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.


Sriboonchitta, S., and Wiboonpoongse, A. (2008). Overview of Contract Farming in Thailand: Lessons Learned. ADBI Discussion Paper 112.


Thủ tướng Chính phủ (2002). Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về khuyến khích tiêu thụ nông sản theo hợp đồng được ban hành và triển khai thực hiện từ năm 2002.


Trần Xuân Long (2009). Một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại huyện Tri Tôn – An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang.


UBND huyện Tịnh Biên (2015). Báo cáo kết quả ngành nông nghiệp năm 2015 và Kế hoạch sản xuất năm 2016, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ngày 12 tháng 12 năm 2015.


UBND tỉnh An Giang (2015). Báo cáo kết quả ngành nông nghiệp năm 2015 và Kế hoạch sản xuất năm 2016, tỉnh An Giang.


Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.


Vũ Trọng Bình và Đặng Đức Chiến (2011). Cánh đồng mẫu lớn: lý luận và tiếp cận thực tiễn trên thế giới và Việt Nam, Viện chính sách và phát triển chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.


Wharton, C.R (1963). Research on Agricultural Development in Southeast Asia. Journal of Farm Ecomomics, 45(5), 1161-1174.Lượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.