--

Điều kiện nộp bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài viết của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài viết có thể bị trả lại cho tác giả nếu không tuân thủ theo những hướng dẫn này.

  1. Bài viết không được gửi cùng lúc nhiều Tạp chí, chưa được xuất bản tại các Tạp chí và ấn phẩm khác.ettings.checklist.fileFormat">File bài nộp ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  2. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  3. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  4. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
  5. Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.
 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.

 
 

Gửi bài

Đã có Tên người dùng/Mật khẩu dành cho PROCEEDINGS?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Tên người dùng/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến, theo dõi trạng thái và chỉnh sửa bài viết đã nộp.