--

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là Tạp chí có phản biện, là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí;

Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng từng bước hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia, khu vực và quốc tế.

econ_en.png

tech_en.png

soci_en.png

ECONOMICS AND BUSINESS
ADMINISTRATION
ISSN: 2734-9314
e-ISSN: 2734-9586

ENGINEERING AND
TECHNOLOGY
ISSN: 2734-9330
e-ISSN: 2734-9608

SOCIAL
SCIENCES
ISSN: 2734-9357
e-ISSN: 2734-9624

econ_vi.png

tech_vi.png

soci_vi.png

KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
ISSN: 2734-9306
e-ISSN: 2734-9578

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
ISSN: 2734-9322
e-ISSN: 2734-9594

KHOA HỌC XÃ HỘI
ISSN: 2734-9349
e-ISSN: 2734-9616

Thông báo/Tin tức

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Vào ngày 30/06/2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm từ năm 2020, cụ thể:
1. Ngành Kinh tế: tăng lên 0,75 điểm
2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 0,75 điểm

* Điểm công trình khoa học các ngành còn lại:
+ Các ngành Cơ học (0,25đ)
+ Liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0,5đ)
+ Ngành Sinh học (0,25đ)
+ Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc (0,5đ)

Đã đăng: 08-07-2020
QUY ĐỊNH VỀ VỆC TRÍCH DẪN VÀ CHỐNG ĐẠO VĂN CÁC SẢN PHẨM HỌC THUẬT TẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các ấn phẩm khoa học được xét duyệt và xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: tất cả các sản phẩm học thuật sẽ được quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn thông qua phần mềm kiểm tra Turnitin.
Các tác giả có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định trích dẫn chính xác tác phẩm nguồn, đảm bảo về tính trung thực trong khoa học và tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế.

Đã đăng: 19-05-2020