--
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số mới ra ISSN: 1859-3453
CHỈ MỤC

asean-cites
doaj.jpg
google.png
vcgate.png
vjol.png
THÀNH VIÊN

crossref.png
CÔNG CỤ

DOI.jpg turnitin.png
CHỈ MỤC


THÀNH VIÊN
CÔNG CỤ

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào năm 2006 là Tạp chí đa ngành, chỉ xuất bản bản in bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Năm 2011, Tạp chí xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt. Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có sáu Tạp chí chuyên ngành, bao gồm ba chuyên ngành tiếng Anh và ba chuyên ngành tiếng Việt khác nhau, xuất bản cả bản in và bản điện tử.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.

Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội, kinh tế và quản trị kinh doanh, kỹ thuật và công nghệ. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

CHU KỲ XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • HCMCOUJS – ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
  • Issue 1: tháng 02
  • Issue 2: tháng 08

 • HCMCOUJS – ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • Issue 1: tháng 03
  • Issue 2: tháng 10

 • HCMCOUJS – SOCIAL SCIENCES
  • Issue 1: tháng 06
  • Issue 2: tháng 12

 • HCMCOUJS – KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
  • Issue 1: tháng 01
  • Issue 2: tháng 04
  • Issue 3: tháng 07
  • Issue 4: tháng 09
  • Issue 5: tháng 11

 • HCMCOUJS – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
  • Issue 1: tháng 04
  • Issue 2: tháng 09

 • HCMCOUJS – KHOA HỌC XÃ HỘI
  • Issue 1: tháng 05
  • Issue 2: tháng 10

Thông báo/Tin tức

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP TỤC ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRONG DANH MỤC HỆ THỐNG TRÍCH DẪN ASEAN (ACI)

Năm 2023, Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) thực hiện tái đánh giá các tạp chí đã được chấp thuận chỉ mục trong hệ thống ACI. Ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại Bangkok, Thái Lan, ACI đã ra thông báo kết quả đánh giá lại: trong tổng số 661 tạp chí của các nước Đông Nam Á có 405 tạp chí đạt chuẩn, 256 tạp chí bị loại khỏi ACI.
Việt Nam có 20 tạp chí trong tổng số 26 tạp chí vượt qua đợt tái đánh giá này, trong đó có 2 tạp chí của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION (ISSN / E-ISSN: 2734-9314 / 2734-9586) và HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - SOCIAL SCIENCE (ISSN / E-ISSN: 2734-9357 / 2734-9624)
Thông tin chi tiết xem tại đây: Announcement ACI Re-Evaluation Results (July 25th, 2023)


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP BỘ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU CỦA BÀI BÁO

Kể từ ngày 01/01/2023, Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc cung cấp bộ dữ liệu nghiên cứu của bài báo, cụ thể:
Để đáp ứng thể lệ về số lượng từ trong bài viết, ngoài việc tóm tắt kết quả nghiên cứu và thể hiện trong bài viết, tất cả các bản thảo được gửi đến Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh đều phải kèm theo bộ dữ liệu nghiên cứu của bài báo.

Trân trọng cám ơn

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG MÃ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KINH TẾ (CODE JEL)

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trân trọng thông báo kể từ Số 18(1)2023, tất cả các bài báo được xuất bản đều có mã phân loại JEL (Journal of Economic Literature of American Economic Association). Vì vậy, tất cả các bản thảo gửi đến Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đều có mã phân loại JEL, tối đa là 5 mã số JEL, 3 cấp. Ví dụ: C23; E31; G62; L21 (Mẫu bản thảo)

Mã số phân loại JEL tham khảo Tại đây.

Codes JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2021 VÀ 2022

Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2021, và Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/07/2022, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2022, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm, cụ thể:
1. Ngành Sinh học: tăng lên 0.5 điểm
2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 1,0 điểm

* Điểm công trình khoa học các ngành còn lại:
+ Ngành Kinh tế (0.75đ)
+ Ngành Cơ học (0,25đ)
+ Liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0,5đ)
+ Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc (0,5đ)

Đã đăng: 10-08-2022
THÔNG BÁO NGƯNG TẶNG TẠP CHÍ ĐẾN TÁC GIẢ

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo: kể từ tháng 07/2022, Tạp chí sẽ không gửi bản in Tạp chí đến các tác giả như trước đây. Các tác giả có thể tải các bài báo trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí.
Trân trọng cám ơn.

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG TRÍCH DẪN ACI

Ngày 25/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học Xã hội được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI.
Ngày 29/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI.
Chi tiết: The accepted journals for indexing in the ACI database in October 2021 (October 31st, 2021)

Đã đăng: 29-10-2021
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG THƯ MỤC TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ QUỐC TẾ DOAJ

Đến tháng 08/2021, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được chấp nhận vào hệ thống quốc tế Thư mục các Tạp chí tiếp cận mở DOAJ (Directory of Open Access Journals). Việc gia nhập DOAJ tạo điều kiện cho Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận đến giới học thuật nhờ tính năng truy cập mở trên toàn cầu đối với mọi ngành học, địa lý hay ngôn ngữ. Đây cũng là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong lộ trình quốc tế hóa của Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khẳng định vị thế của một Tạp chí uy tín và đáp ứng các chuẩn quốc tế hiện nay..... [Chi tiết...]

Đã đăng: 04-09-2021
CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG CÔNG BỐ XẾP HẠNG CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG (IMPACT FACTOR) CỦA CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM NĂM 2020

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được xếp hạng trong Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 Tạp chí Khoa học ở Việt Nam, được xem xét đưa vào bảng xếp hạng trong hơn 600 Tạp chí Khoa học và hơn 400 Tạp chí trong danh mục Tạp chí tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Chi tiết:
1. Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí khoa học ở Việt Nam [vietnamnet.vn]
2. Công bố xếp hạng Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) của các Tạp chí Khoa học Việt Nam năm 2020

Đã đăng: 19-05-2021
QUYẾT ĐỊNH SỐ 559/GP-BTTTT: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MỚI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15-11-2006, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT. Đến nay, Tạp chí đã hoạt động được 15 năm và đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, Tạp chí cũng đã thực hiện được sứ mệnh là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí đã, đang, và sẽ tiếp tục hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế. Vào ngày 30-08-2021, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử theo Quyết định số 559/GP-BTTTT.

Đã đăng: 01-09-2021
GIẤY PHÉP SỐ 03/GP-TTĐT: CHO PHÉP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Cục Phát Thanh, Truyền Hình và Thông tin điện tử - Bộ thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng, theo giấy phép số 03/GP-TTĐT, cấp ngày 07-01-2021

Đã đăng: 23-01-2021
CÔNG VĂN SỐ 01/TTHKCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ e-ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mã số chuẩn quốc tế e-ISSN (electronic International Standard Serial Number) cho 6 Xuất bản phẩm điện tử theo công văn số 01/TTKHCN-ISSN cấp ngày 18-01-2021 [Chi tiết...]

Đã đăng: 22-01-2021
CÔNG VĂN SỐ 34/TTKHCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 06 mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho 6 Tạp chí Chuyên ngành, dựa trên cơ sở kế thừa mã số ISSN đã cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 [Chi tiết...]

Đã đăng: 22-01-2021
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Vào ngày 30/06/2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm từ năm 2020, cụ thể:
1. Ngành Kinh tế: tăng lên 0,75 điểm
2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 0,75 điểm

* Điểm công trình khoa học các ngành còn lại:
+ Các ngành Cơ học (0,25đ)
+ Liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0,5đ)
+ Ngành Sinh học (0,25đ)
+ Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc (0,5đ)

Đã đăng: 08-07-2020