--

Điều kiện nộp bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài viết của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài viết có thể bị trả lại cho tác giả nếu không tuân thủ theo những hướng dẫn này.

  1. Về sự phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi của Tạp chí đã được công bố;
  2. Về sự tuân thủ các chính sách gửi bài, phản biện, biên tập mà Tạp chí đã được công bố;
  3. Về sự phù hợp với thể lệ của bài viết đã được công bố;
  4. Về các thông tin cần cung cấp của Tác giả (họ tên, học hàm-học vị, nơi công tác, chức vụ, email và số điện thoại lạc), và các cam kết khác mà Tạp chí yêu cầu.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.


THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


1. Tiêu đề (Title)

Tiêu đề được in đậm, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, căn giữa, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 16 (Unicode). Độ dài tiêu đề không quá 12 từ (không kể các giới từ, liên từ).

2. Họ Tên tác giả (Author Name), Nơi công tác (Affiliations) & Tác giả liên lạc (Corresponding Author)

Họ tên tác giả được liệt kê theo thứ tự phía dưới tựa bài viết, có chú thích nơi công tác và địa chỉ email ngay bên dưới. Tác giả đầu tiên 1 được xem là tác giả chính của bài viết. Thứ tự tác giả theo thứ tự đóng góp cho bài viết. Khoảng cách giữa các tác giả có dấu phẩy. Tác giả liên lạc có chú thích dấu (*). Viết hoa chữ cái đầu của họ, tên đệm, và tên, căn giữa, không in đậm, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 (Unicode).

Đối với tên tác giả nước ngoài: Tên + Họ
Đối với tên tác giả Việt Nam: Họ + Tên
Chú thích nơi công tác tương ứng với thứ tự liệt kê tác giả:

Nguyen Ngoc Bao Chau1*, Lê Thuy To Nhu2, Akira Suzuki1
1
Ho Chi Minh City Open University, Vietnam
2
Agricultural Hi-Tech ParkofHo Chi Minh City
*Tác giả liên hệ, Email: nguyenvana@gmail.com

3. Tóm tắt (Abstract)

Cụm từ TÓM TẮT in đậm, in hoa;

Tóm tắt có độ dài không quá 400 từ, phông chữ Times New Roman,cỡ chữ 12 (Unicode) được thể hiện thành một đoạn văn duy nhất (Paragraph), bao gồm: Khái quát về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và các kết luận chính. Bản tóm tắt không bao gồm các phương trình, hình ảnh, tài liệu tham khảo.

4. Từ khóa (Keywords)

Từ "Keywords/Từ khóa" được in nghiêng, và chỉ in hoa chữ cái đầu tiên của từ "Từ khóa". Tất cả các từ khóa không viết hoa, ngoại trừ tên riêng/tên khoa học. Các từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy, không chấm câu ở từ khóa cuối:

Keywords: agricultural soil, bacteria, Barrientosimonas humi C4., chlorpyrifos

5. Bố cục bản thảo (Manuscript’s Structure)

Bài viết được soạn thảo bằng MS Word, khổ giấy A4, căn lề trái 3 cm, phải 2.5 cm, trên 2.5 cm, dưới 2.5 cm, font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, hàng đơn (single), cách đoạn trước (before): 6, sau (after): 0 pt. Dòng đầu tiên của mỗi đoạn thụt vào 0.5 inches = 1.27 cm. Căn lề đều hai bên (justified).

Bài báo khoa học có thể theo kết cấu thông thường hay không theo kết cấu thông thường nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung cần có của một nghiên cứu hoàn chỉnh. Kết cấu bài báo khoa học thường bao gồm các phần sau:

5.1. Giới thiệu

Phần giới thiệu đề cập sự cần thiết của chủ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đóng góp về lý luận và thực tiễn dự kiến đạt được, điểm mới của nghiên cứu, giới thiệu về nội dung bài viết. Phần giới thiệu ngắn gọn,súc tích, không có tiêu đề phụ.

5.2. Cơ sở lý thuyết

Nội dung này trình bày các lý thuyết mang tính nền tảng mà nghiên cứu dựa vào đó, đặc biệt là làm rõ các nội dung luận điểm của lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu.

Lược khảo các nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. (Tác giả, năm, tên công trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu).

Trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu hay khung phân tích hay các giả thiết nghiên cứu.

5.3. Phương pháp nghiên cứu

Dựa vào mô hình nghiên cứu hoặc khung phân tích hoặc các giả thiết nghiên cứu được xác định, bài báo nêu rõ các phương pháp phân tích hoặc mô hình, nghiên cứu, các thí nghiệm, thực nghiệm phù hợp để đưa ra các kết quả có cơ sở khoa học.

Phương pháp thu thập số liệu, nghiên cứu thể hiện một cách rõ ràng phạm vi nghiên cứu và cách thức thu thập số liệu; mô tả chi tiết cách thức đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu.

Dữ liệu nghiên cứu, nguồn của dữ liệu hoặc các phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu cần được đề cập rõ ràng, đáng tin cậy.

5.4. Kết quả nghiên cứu

Phần này sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu rút ra từ các phân tích định tính, định lượng, thí nghiệm. Nêu sự khác biệt hoặc tương đồng so với các nghiên cứu khác trước có liên quan. Các đóng góp về mặt khoa học, thực tiễn của nghiên cứu và những hạn chế của nghiên cứu. Các đề xuất những nghiên cứu tiếp theo.

Chỉ thảo luận về những gì đã xác định và nêu ra trong bài báo và phần kết quả trực tiếp hỗ trợ cho kết luận.

5.5. Kết luận, gợi ý

Kết luận rút ra trực tiếp từ kết quả của nghiên cứu sau khi đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu của nghiên cứu trước có liên quan. Gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp dựa trên chính kết quả của nghiên cứu.

6. Các đầu mục (Heading)

Bài viết được thực hiện phân cấp với các mục, tiểu mục bằng số Ả rập.

1. Cấp 1: (vd: 1., 2., 3., 4.): tiêu đề được viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, in đậm;

1.1. Cấp 2 (vd: 1.1., 1.2., 2.3., 3.4.): tiêu đề được viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, in đậm, in nghiêng;

1.1.1. Cấp 3 (vd: 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1.): tiêu đề được viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, in nghiêng, không in đậm.

7. Bảng (Table)

"Từ Table/Bảng" được in đậm.

Tiêu đề của bảng sẽ được xuống hàng, viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, không in đậm.

Tất cả các bảng phải được căn giữa và phải được đặt ở vị trí ngay sau phần nội dung đề cập đến chúng. Các tiêu đề của bảng cần được đánh số thứ tự (số Ả-rập) rõ ràng và được dẫn chiếu trong văn bản một cách thích hợp:

Bảng 1
Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng, viết thường, không in đậm.
Tiêu đề của mỗi cột được in đậm:

Nguồn:...

8. Hình (Figure)

Các hình, biểu đồ, bản đồ, lưu đồ... gọi chung là hình, được căn giữa, trình bày ngay sau phần nội dung đề cập đến chúng. Các hình phải có chất lượng tốt, rõ nét. Các hình được sao chụp với chất lượng phân giải kém sẽ không được chấp nhận. Tiêu đề của hình được đặt bên dưới của hình, được đánh số thứ tự (số A-rập).

Từ "Hình/Figure" được viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, in đậm. Tên tiêu đề của hình viết thường ngang hang với từ “Figure/Hình”, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên và không in đậm. Các đơn vị cần được bao gồm trong tiêu đề cột.

Hình 1. Tiêu đề của hình đặt bên dưới hình

9. Ghi chú & Nguồn (Note & Source)

Ghi chú: Phần ghi chú (nếu có) phải được đặt ở cuối bảng/hình, cỡ chữ 10, căn đều hai bên,và là một dòng không tách rời của bảng/hình.

Nguồn: Cỡ chữ 10, nằm ở góc trái của bảng/hình

10. Công thức (Formula)

Công thức toán học trình bày dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa được, không gửi các công thức dưới dạng hình ảnh. Các công thức, phương trình nên được đánh số liên tiếp, trong ngoặc tròn, ở phía bên phải của trang. Các phân số trong một phương trình đơn giản được hiển thị trên một dòng với tử số và mẫu số được phân tách bằng một dấu [/]. Ngoài ra, các phương trình phức tạp hơn nên sử dụng các trình soạn thảo Equation.

11. Đơn vị đo lường (Unit)

Các đơn vị đo lường thống nhất sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

12. Ngày tháng (Date)

Ngày tháng được định dạng theo: DD/MM/YYYY

13. Trích dẫn trong văn bản (In-text Citation)

Tạp chí công bố sử dụng theo định dạng APA (American Psychological Association - 6th edition). Các quy định trong định dạng được lấy từ các tài liệu do Đại học Waikato, New Zealand xuất bản. Phiên bản gốc tiếng Anh hiện có tại: http://www.waikato.ac.nz/library/study/referencing/styles/apa/examples

Hướng dẫn chi tiết về các tiêu chuẩn trích dẫn APA - phiên bản thứ 6 có tại trang web: http://www.apastyle.org/

14. Lời cảm ơn (Acknowledgment)

Lời cảm ơn ngắn gọn thể hiện được sự công nhận, cảm ơn cho tất cả các đóng góp cho nghiên cứu hoặc bản thảo (mặc dù không phải là tác giả), bao gồm các tổ chức, cá nhân đã tài trợ kinh phí, tạo điều kiện cho nghiên cứu hoặc các cá nhân thực hiện nghiên cứu (với sự cho phép của họ). Bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể cũng nên được đề cập rõ ràng.

15. Chú thích (Note)

Phần chú thích được đặt ở cuối bài viết, trước phần danh mục tài liệu tham khảo, được đánh số thứ tự bằng số Ả Rập, font Times New Roman, cỡ chữ 10:

(1) Thuế lũy tiến được thảo luận bởi Ahan (1974, 1976).

(2) Người đọc chú ý tính hữu dụng mong đợi được gia tăng, chia sẽ rủi ro của thuế lũy tiến tuyến tính.

16. Tài liệu tham khảo (References)

Danh sách tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết. Tác giả cần đảm bảo rằng tất cả các trích dẫn đều được dẫn nguồn một cách thích hợp và mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

Từ "Tài liệu tham khảo" được viết thường, căn trái, in hoa chữ cái đầu tiên, in đậm.

Tạp chí công bố sử dụng theo định dạng APA (American Psychological Association - 6th edition). Các quy định trong định dạng được lấy từ các tài liệu do Đại học Waikato, New Zealand xuất bản. Phiên bản gốc tiếng Anh hiện có tại: http://www.waikato.ac.nz/library/study/referencing/styles/apa/examples

Hướng dẫn chi tiết về các tiêu chuẩn trích dẫn APA - phiên bản thứ 6 có tại trang web: http://www.apastyle.org/

17. Phụ lục (Supplementary files/APPENDIX)

Nếu bài báo có bao gồm các tài liệu bổ sung, những tài liệu này phải được gửi kèm theo bài báo (nếu có) nhằm phục vụ công tác phản biện.

Phụ lục phải tương ứng với các trích dẫn trong bài. Nếu có nhiều phụ lục khác nhau thì chúng cần được đánh thứ tự bằng các chữ cái A, B, C và được dẫn chiếu trong văn bản một cách thích hợp.

Phụ lục không được sửa đổi bởi Ban Biên Tập. Các tác giả chịu trách nhiệm cung cấp các tệp tài liệu bổ sung cuối cùng sẽ được xuất bản cùng với bài viết.