--

Điều kiện nộp bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài viết của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài viết có thể bị trả lại cho tác giả nếu không tuân thủ theo những hướng dẫn này.

  1. Bài viết không được gửi cùng lúc nhiều Tạp chí, chưa được xuất bản tại các Tạp chí và ấn phẩm khác.
  2. Bài viết được nộp phải tuân thủ theo Phạm vi và Mục đíchChính sách nộp bài đã công bố của Tạp chí.
  3. Bài viết được phản biện kín. Các tác giả của bài viết phải tuân theo Chính sách phản biện kín của Tạp chí.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.