--


CHÍNH SÁCH NỘP BÀI

Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng phạm vi, chính sách về đạo đức nghiên cứu và thể lệ của bài viết mà Tạp chí đã công bố; các bài viết sẽ được kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền bài viết.

Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn dưới dạng bản in hay bản điện tử; không gửi bài báo đến tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi cóquyết định không được xét duyệt xuất bản của Tòa soạn.

Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

Kết quả chấp thuận bài nộp sẽ được Tạp chí thông báo đến tác giả.

Trong trường hợp bài viết là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả đối với bài viết được liệt kê trên bài viết sự thống nhất của tập thể tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Sau khi bài viết bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản).

 

 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH NHẬN BÀI VIẾT

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

1

Nhận bài viết của tác giả

Bài viết của tác giả phải thỏa mãn các nội dung sơ duyệt của Tỏa soạn để tiếp tục các bước tiếp theo:

- Phù hợp với Phạm vi & Mục đích của Tạp chí

-Tuân thủ Thể lệ của bài báo khoa học mà Tạp chí đã công bố;

-Thống nhất các Chính sách nộp bài và các chính sách khác của Tạp chí

-Có thông tin phản hồi đến tác giả về kết quả nhận, điều chỉnh, bổ sung để nộp lại hay từ chối bài viết của tác giả.


Tòa soạn (Biên tập, thư ký)

 

 

 

 

≤ 3 ngày

 

 

 

 

Email phản hồi (SM1)

 

….

 

 

CHÍNH SÁCH PHẢN BIỆN

 

Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều (double blind). Tác giả và chuyên gia phản biện sẽ được ẩn danh; mọi thông tin trao đổi sẽ phải thông qua Tòa soạn.

Khi nhận được lời mời từ Tòa soạn, chuyên gia phản biện cần bảo đảm bài viết đúng lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm các chính sách mà Tạp chí đã công bố, đáp ứng thời gian trả lời phản biện (tối đa 20 ngày đối với Vòng 1 và 7 ngày đối với Vòng 2). Tùy theo việc thỏa mãn ba điều kiện nêu trên và các lý do cá nhân khác, chuyên gia lựa chọn việc chấp nhận hay từ chối lời mời phản biện từ Tòa soạn.

Chuyên gia phản biện sẽ cho ý kiến nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài báo một cách khách quan, trung thực, trên tinh thần tự nguyện, tự do học thuật, bảo mật thông tin, dựa theo mẫu được cung cấp bởi Tòa soạn.  Trên cơ sở đánh giá bản thảo bài báo, chuyên gia phản biện có ý kiến kết luận để tư vấn cho Tổng biên tập (hoặc biên tập viên) của Tạp chí về việc chấp nhận, từ chối, hoặc yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung thông qua việc trao đổi với tác giả để hỗ trợ tác giả nâng cao chất lượng bản thảo bài báo.

 • Nhận xét của chuyên gia phản biện sẽ đánh giá các nội dung chính sau:
  • Tóm tắt & từ khóa
  • Lý do nghiên cứu
  • Cơ sở lý thuyết
  • Phương pháp nghiên cứu và cơ sở dữ liệu
  • Đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của bài viết
  • Hình thức trình bày và lỗi chính tả/ngữ pháp
  • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Đánh giá xếp hạng bài viết theo ý kiến cá nhân của chuyên gia phản biện (gồm 7 mức): 
  • A-Excellence (xuất sắc), 
  • B-Very good (rất tốt), 
  • C-Good (tốt), 
  • D-Acceptable (chấp nhận), 
  • E-Below average (dưới trung bình), 
  • F-Poor (tệ).
 • Đề xuất của người phản biện: Sau khi đánh giá bài viết, người phản biện lựa chọn một trong các đề xuất sau để giúp Tạp chí đưa ra quyết định đối với bài viết: 
  • 1. Chấp nhận bài viết mà không cần chỉnh sửa; 
  • 2. Chỉnh sửa và nộp lại Tòa soạn (chỉnh sửa nhỏ và không cần nộp lại để phản biện); 
  • 3. Chỉnh sửa và nộp lại để phản biện (Các điểm cần sửa ảnh hưởng lớn đến nội dung của bài báo nên bản thảo sau khi sửa cần phải được gửi lại cho người phản biện để đánh giá lại); 
  • 4. Từ chối bài viết (Cần giải thích rõ lý do trong báo cáo).
 • Các đánh giá và đề xuất của chuyên gia phản biện cần tương thích với nhau:
  • Mức đánh giá từ A-D: chấp nhận đăng (có hoặc không cần chỉnh sửa)
  • Mức đánh giá E: chấp nhận đăng nhưng cần chỉnh sửa và nộp lại
  • Mức đánh giá F: Từ chối đăng

Quyết định cuối cùng: Ban biên tập sẽ cân nhắc mọi quan điểm và có thể yêu cầu một ý kiến thứ ba hoặc yêu cầu tác giả sửa đổi thêm trước khi đưa ra quyết định. Tổng biên tập là người đưa ra quyết định cuối cùng chấp nhận hay từ chối xuất bản bài viết.

Chuyên gia phản biện có trách nhiệm bảo đảm tính bảo mật cho tất cả các tài liệu trong quá trình phản biện. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ các đánh giá hoặc thông tin về bài báo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không có được sự đồng ý của Tổng biên tập.

 

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

 

 STTTÊN CÔNG VIỆC                                       LƯU ĐỒ                                         NGƯỜI THỰC HIỆNTHỜI GIANBIỂU MẪU

  1

 Quy trình phản biện bài viết

 Sau khi bài viết đã qua sơ duyệt, bài viết bắt đầu qua công đoạn phản biện

 Bước 1:

 Tổng Biên tập phân công hoặc phân quyền cho Biên tập viên chính/Biên tập viên chuyên mục mời Người phản biện trên cơ sở danh sách phản biện đã được Tổng Biên tập phê duyệt. Thời gian phản hồi của Biên tập viên và Người phản biện tối đa là 03 ngày

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tòa soạn (Biên tập, thư ký)  ≤ 3 ngày  AF
  2

 Bước 2:

 Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều. Tác giả và Người phản biện sẽ được ẩn danh. Các thông tin trao đổi giữa phản biện và Tác giả phải thông qua trang thông tin điện tử của Tạp chí. Các Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn sẽ theo dõi và kiểm soát quá trình này;

 Giai đoạn phản biện được tính từ khi Người phản biện chấp nhận lời mời thực hiện công tác phản biện từ Tòa soạn. Thời gian tối đa cho một người hoàn thành một lần phản biện một bài báo vòng một là 20 ngày, vòng hai là 07 ngày (trừ các các trường hợp đặc biệt).

 Biên tập viên,
 Tác giả phản hồi

 ≤ 3 ngày  
  3

 Bước 3:

 Sau khi có kết quả phản biện lần 1, vòng 1. Dựa vào đề xuất của phản biện, Biên tập viên được phân quyền hoặc Tổng Biên tập quyết định kết quả bài viết với 4 lựa chọn: (1). Chấp nhận bài viết mà không cần chỉnh sửa; (2). Cần chỉnh sửa và nộp lại; (3). Cần chỉnh sửa và nộp để phản biện lại (vòng 2); (4). Từ chối bài viết. Một lần phản biện cho một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện dựa trên đề xuất đề xuất của phản biện vòng 1 và do Tổng Biên tập, hoặc phân quyền cho Biên tập viên quyết định.

 Kết quả phản biện sẽ thể hiện trên thanh trạng thái bài viết, Tác giả có thể theo dõi. Đồng thời, Toà soạn sẽ gửi email về quyết định của Biên tập viên (1 trong 4 lựa chọn) về kết quả phản biện và các nội dung yêu cầu phải chỉnh sửa, (nếu là các lựa chọn (2), (3) và lý do từ chối nếu là lựa chọn (4).

 Phản biện

 

Phản biện (Vòng 2)

 ≤ 20 ngày

 

≤ 7 ngày

 RF

 

 

 4

 Bước 4:

 Trong trường hợp quyết định của Tổng Biên tập hoặc Biên tập viên phân quyền về kết quả phản biện 1, vòng 1 là lựa chọn (2) và (3), Tác giả phải thực hiện việc chỉnh sửa bài viết theo các nội dung yêu cầu trong thời gian quy định là 10 ngày. Đối với lựa chọn (3), vòng 2 phản biện được thực hiện và quay về chu trình phản biện 1 như vòng 1. Trong trường hợp bài viết có 2 hoặc 3 phản biện thì quy trình như phản biện 1.

 Một bài báo có thể có từ một, hai, hoặc ba Người phản biện. Thời gian phản biện của các phản biện là song song hoặc nối tiếp do Tổng Biên tập hoặc Biên tập viên phân quyền quyết định cho mỗi bài viết. Một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện do đề xuất của phản biện vòng một và do Tổng B iên tập, hoặc phân quyền cho Biên tập viên chính hay Biên tập viên chuyên mục quyết định.

 Tất cả các quyết định của Tổng Biên tập hoặc Biên tập viên về các kết quả phản biện đều được thể hiện trên thanh trạng thái của bài viết và email thông báo đến Tác giả.

 Sau khi bài viết đã hoàn thành công đoạn phản biện, thanh trạng thái bài viết sẽ thể hiện “chờ biên tập”: Bài viết tiếp tục bước vào công đoạn biên tập sau phản biện.

 Tác giả  ≤ 10 ngày  EF
...

...

...

...... ...

 


CHÍNH SÁCH
BIÊN TẬP / XÉT DUYỆT / XUẤT BẢN

1. Biên tập

Khi nhận được lời mời/phân công biên tập một bài viết cụ thể từ Tòa soạn, dù nhận lời hay từ chối, biên tập viên đều phải phản hồi lại cho Tòa soạn trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu chấp thuận, Biên tập viên có toàn quyền từ việc sơ duyệt, phân công & theo dõi quá trình phản biện, quyết định lựa chọn kết quả và kết luận nội dung chỉnh sửa, biên tập, soát lỗi bài viết đề xuất duyệt đăng, xuất bản bài viết).

1.1. Sơ duyệt:

Bài báo tuân thủ đúng mục đích, phạm vi của Tạp chí và thể lệ bài viết cũng như cung cấp các thông tin, cam kết mà Tạp chí đã công bố. Thời gian sơ duyệt tối đa là 3 ngày kể từ ngày nhận bài viết/chấp thuận lời mời cho đến khi biên tập viên ra quyết định về kết quả sơ duyệt bài viết (chấp thuận bài viết để chuyển sang giai đoạn phản biện; yêu cầu tác giả bài viết chỉnh sửa và nộp lại như một bài mới). Thời điểm nộp bài (received) được tính là thời gian toà soạn thông báo chấp nhận bài viết.

1.2. Phân công phản biện:

Biên tập viên có quyền được lựa chọn và phân công phản biện đối với các bài viết đúng lĩnh vực chuyên môn; bảo đảm chính sách phản biện kín hai chiều và các chính sách xung đột khác mà Tòa soạn đã công bố. Trong trường hợp Tòa soạn đã phân công phản biện, Biên tập viên Chuyên mục không được Hủy đề nghị của Tòa soạn, nhưng được quyền đề xuất phản biện bổ sung để Tòa soạn xem xét.

1.3. Theo dõi, quyết định lựa chọn kết quả và kết luận nội dung chỉnh sửa:

Biên tập viên theo dõi và đôn đốc chuyên gia phản biện để có kết quả đúng thời hạn. Dựa trên kết quả phản biện từ chuyên gia, Biên tập viên sẽ lựa chọn quyết định đối với bài viết (có hoặc không trùng khớp với Khuyến nghị của chuyên gia phản biện). Biên tập viên đưa ra kết luận về nội dung chỉnh sửa bài viết dựa trên các ý kiến của chuyên gia phản biện. Trong trường hợp bài viết phải Nộp lại để phản biện (Vòng 2), Biên tập viên sẽ thực hiện lại quy trình phản biện như Vòng 1. Thời gian tối đa cho quá trình quyết định lựa chọn kết quả và kết luận nội dung chỉnh sửa là 3 ngày (kể từ ngày có kết quả phản biện).

1.4. Biên tập & Soát lỗi:

Biên tập viên sẽ rà soát, biên tập lại bài viết của Tác giả. Biên tập viên gửi bản thảo cuối cùng để tác giả xác nhận về nội dung lẫn hình thức của bài viết trước khi xuất bản.

Các bài viết đều được biên tập viên kiểm tra sự tương đồng, biên tập, nội dung và hình thức theo đúng thể lệ của bài báo khoa học hoàn chỉnh. Thời gian tối đa cho quá trình này là 10 ngày.

Tác giả phải hợp tác với biên tập viên để chỉnh sửa theo các yêu cầu của phản biện cũng như của biên tập viên. Ngày nộp lại (revised) là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn.

 

2. Xét duyệt /xuất bản

Khi bài viết đã kết thúc quá trình biên tập và có sự xác nhận (xem lại) của tác giả về bài viết, bài viết sẽ được chuyển sang quá trình xét duyệt để xuất bản. Trong giai đoạn này, tác giả sẽ không còn quyền rút hoặc thay đổi bài viết.

Kết quả duyệt đăng và xuất bản sẽ được thông báo đến tác giả bài viết bằng email. Số báo bài viết được đăng cũng như số thứ tự của bài viết đó trong số báo là do Tòa soạn quyết định (Thời gian và số báo dự kiến có thể thay đổi). 

Thời gian xét duyệt bài viết là 10 ngày (kể từ hoàn tất bản thảo cuối cùng).

Bài viết sẽ được xuất bản online sau khi được duyệt đăng và duyệt xuất bản. Bài viết được xuất bản đồng thời bản in và bản điện tử trên website Tạp chí. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện hai phiên bản này có thể không cùng lúc với nhau. Trong trường hợp bài viết chỉ xuất hiện một trong hai hình thức (bản in hoặc bản điện tử) là do Tạp chí quyết định.

 

 

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT BÀI BÁO KHOA HỌC


CHÍNH SÁCH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH / ĐẠO ĐỨC XUẤT BẢN


1. Chính sách xung đột lợi ích:

1.1. Xung đột về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ:

Tạp chí tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ của các Tổ chức Quốc tế mà Tạp chí là thành viên, cũng như tuân thủ theo các văn bản pháp luật về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

1.2. Xung đột về vai trò của tác giả:

Việc sắp xếp thứ tự tác giả được liệt kê trên bài viết là do sự thống nhất của tập thể tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm.

1.3. Xung đột về lợi ích:

Các tác giả phải công bố tên các tổ chức, cá nhân tài trợ cho nghiên cứu, hoặc có đóng góp về nội dung và hình thức cho bài viết.

Các tác giả cần thể hiện rõ các xung đột lợi ích, các mối quan hệ cá nhân và tài chính có khả năng tác động đến công trình nghiên cứu. Các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc việc chuẩn bị của bài báo cần được liệt kê rõ (bao gồm nhân sự, tư vấn, sở hữu cổ phần, thù lao, cam kết trả lương, đăng ký/áp dụng bằng sáng chế, và trợ cấp hoặc nguồn tài trợ khác).

1.4. Xung đột về chính sách của Tạp chí:

Trong quá trình biên tập/phản biện bài viết, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ về việc có khả năng vi phạm chính sách phản biện kín hai chiều của Tạp chí, chuyên gia cần phản hồi đến Tòa soạn để có hướng giải quyết phù hợp.

 

2. Chính sách đạo đức, sở hữu trí tuệ:

Để nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu được công bố bởi Tòa soạn, các quy định/chuẩn mực về đạo đức và sở hữu trí tuệ cần được xem xét và tôn trọng. Bài viết được duyệt đăng phải tuân thủ các quy định về trích dẫn, tài liệu tham khảo, nguồn dữ liệu, tuân thủ quy định tối đa về sự tương đồng (kiểm tra Turnitin).


CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH


Bạn đọc có thể xem và tải bài viết bản điện tử mà không cần trả bất kỳ chi phí nào. Bạn đọc có thể đặt mua bản in thông qua Tòa soạn với giá 50.000/ quyển (hoàn trả cho Nhà Trường chi phí phản biện, biên tập, in ấn bài viết). Nếu có nhu cầu với số lượng lớn, người mua phải đặt trước với Tòa soạn.

Tác giả bài viết được thẩm định, biên tập, duyệt đăng, và xuất bản trên bản in lẫn bản điện tử của Tạp chí mà không cần phải trả phí xuất bản.

Phản biện được hưởng thù lao khi tham gia đánh giá bài viết theo quy định của Nhà Trường. Theo quy chế hiện hành: thù lao phản biện là 1 triệu đồng/ bài viết Tiếng Anh  và 600 nghìn đồng/bài viết Tiếng Việt. Thù lao phản biện được tính cho một bài viết (có thể bao gồm một hoặc hai vòng).