--

 

CHÍNH SÁCH NỘP BÀI 

Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng các chính sách và thể lệ mà Tạp chí đã công bố. Bài viết cần thể hiện được sự phù hợp về mục đích, phạm vi của Tạp chí. 

Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bài viết đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).

Trong trường hợp bài viết là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả được liệt kê trên bài viết cũng như nội dung của bản thảo đều dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Nhóm tác giả chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận danh sách tên tác giả và thứ tự tên các tác giả trong danh sách đó trước khi nộp bản thảo bài viết cho Tạp chí. Sau khi bài viết bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản). Tác giả đại diện nhóm tác giả liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc chỉnh sửa nội dung bài viết cũng phải dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả. 

Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

Các bài viết sẽ được kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài viết nên được trích dẫn, liệt kê đầy đủ và chi tiết ở phần danh mục tài liệu tham khảo. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bài viết thì phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, bản quyền tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, được sử dụng trong bài viết. Trong một số trường hợp cần thiết, nếu được yêu cầu, tác giả cần công khai hỗ trợ cung cấp các dữ liệu nghiên cứu cho Tạp chí nhằm mục đích phản biện hoặc nâng cao chất lượng của bài viết.

 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH NHẬN BÀI VIẾT

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

1

Nhận bài viết của tác giả

Bước 1:
 
Nhận bài viết từ Tác giả thông qua hệ thống nộp bài trực tuyến của Tạp chí.

Bước 2:
Thông tin về việc Tạp chí đã nhận bài viết bằng email trên hệ thống nộp bài trực tuyến của Tạp chí trực tuyến (Nội dung soạn sẵn và hệ thống trực tuyến tự động tự điền thông tin các trường thông tin để trống).

Bước 3:
Biên tập viên của Tạp chí sẽ thực hiện việc sơ duyệt bài viết đã nhận trên hệ thống OJS. Quá trình sơ duyệt bao gồm các nội dung sau đây:

- Về sự phù hợp với Phạm vi - Mục đích của Tạp chí đã được công bố;

- Về sự tuân thủ các chính sách gửi bài, phản biện mà Tạp chí đã được công bố;

- Về sự phù hợp với thể lệ bài viết đã được công bố (file bản thảo (độ dài, font chữ); tiêu đề; tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt; bảng, hình, số liệu; trích dẫn; hình thức và các lỗi chính tả);

Về các thông tin cần cung cấp của Tác giả (họ tên, học hàm-học vị, nơi công tác, chức vụ, email, và số điện thoại liên lạc), và các cam kết khác mà Tạp chí yêu cầu.

 

 

 

 

Tòa soạn (Biên tập, thư ký)

 

 

 

Tác giả chỉnh sửa và nộp lại

 

 

 

 

≤ 3 ngày

 

 

 

 

≤ 3 ngày

 

 

 

 

Email phản hồi (SM1)

….

 

CHÍNH SÁCH PHẢN BIỆN

 

Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều (double blind) để nâng cao chất lượng các bài viết được xuất bản bởi Tạp chí. Tác giả và chuyên gia phản biện sẽ được ẩn danh; mọi thông tin trao đổi sẽ phải thông qua Tòa soạn.

Việc lựa chọn chuyên gia phản biện dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: lĩnh vực nghiên cứu, chuyên môn, sự giới thiệu của các chuyên gia trong ngành, cũng như kinh nghiệm trong quá trình cộng tác với Tạp chí. Tạp chí hoan nghênh các đề xuất từ phía tác giả về những chuyên gia phản biện phù hợp cho bài viết của mình. Tạp chí đánh giá cao sự đóng góp của các chuyên gia phản biện đã dành thời gian góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện các bài viết. Các chuyên gia phản biện có mối quan hệ tài chính/phi tài chính quá gần với tác giả/ đề tài nghiên cứu, hoặc có tồn tại sự cạnh tranh về lợi ích, sẽ không được lựa chọn để phản biện bài viết. Tạp chí khuyến khích các chuyên gia phản biện thông báo đến Tạp chí nếu phát hiện có sự xung đột lợi ích xảy ra.

Các bài viết vượt qua vòng sơ duyệt mới được gửi đi phản biện chính thức. Việc đánh giá bài viết và gửi lại kết quả phản biện đều được thực hiện một cách bảo mật thông qua hệ thống trang web trực tuyến của Tạp chí.

Bất kể trong trường hợp nào, các chuyên gia phản biện có trách nhiệm bảo đảm tính bảo mật cho tất cả các tài liệu trong quá trình phản biện. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ các đánh giá hoặc thông tin về bài viết với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không có được sự đồng ý của Tổng biên tập.

Khi nhận được lời mời từ Tòa soạn, chuyên gia phản biện cần: (1) bảo đảm bài viết phù hợp đúng lĩnh vực chuyên môn của phản biện; (2) bảo đảm các chính sách mà Tạp chí đã công bố; (3) đáp ứng thời gian trả lời phản biện (tối đa 20 ngày đối với vòng một và 07 ngày đối với vòng hai), (4) và các vấn đề liên quan đến việc xung đột lợi ích tiềm ẩn. Tùy theo việc thỏa mãn bốn điều kiện nêu trên và các lý do cá nhân khác, chuyên gia lựa chọn việc chấp nhận hay từ chối lời mời phản biện từ Tòa soạn.

Chuyên gia phản biện sẽ cho ý kiến nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài báo một cách khách quan, trung thực, trên tinh thần tự nguyện, tự do học thuật, bảo mật thông tin, dựa theo Mẫu phiếu phản biện được cung cấp bởi Tòa soạn. Các khuyến nghị, nhận xét nhằm mục đích giúp các tác giả hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết để đáp ứng yêu cầu duyệt đăng của Tạp chí. Trên cơ sở đánh giá bản thảo bài viết, chuyên gia phản biện có ý kiến kết luận về việc chấp nhận, từ chối, hoặc yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung bài viết. Sau khi nhận được kết quả nhận xét, Tạp chí có thể yêu cầu chuyên gia phản biện hỗ trợ cung cấp thêm các ý kiến, trao đổi khác về bài viết để hoàn thiện quá trình phản biện.

 • Nhận xét của chuyên gia phản biện sẽ đánh giá các nội dung chính sau:
  • Tiêu đề
  • Tóm tắt & từ khóa
  • Giới thiệu
  • Lý do nghiên cứu
  • Cơ sở lý thuyết
  • Phương pháp nghiên cứu và cơ sở dữ liệu
  • Đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của bài viết
  • Hình thức trình bày và lỗi chính tả/ngữ pháp
  • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Đánh giá xếp hạng bài viết theo ý kiến cá nhân của chuyên gia phản biện (gồm 7 mức): 
  • A-Excellence (xuất sắc), 
  • B-Very good (rất tốt), 
  • C-Good (tốt), 
  • D-Acceptable (chấp nhận), 
  • E-Below average (dưới trung bình), 
  • F-Poor (tệ).
 • Đề xuất của người phản biện: Sau khi đánh giá bài viết, người phản biện lựa chọn một trong các đề xuất sau để giúp Tạp chí đưa ra quyết định đối với bài viết: 
  • Chấp nhận bài viết mà không cần chỉnh sửa; 
  • Chỉnh sửa và nộp lại Tòa soạn (chỉnh sửa nhỏ kèm theo bản giải trình và không cần nộp lại để phản biện); 
  • Chỉnh sửa và nộp lại để phản biện (Các điểm cần sửa ảnh hưởng lớn đến nội dung của bài báo nên bản thảo sau khi sửa cần phải được gửi lại cho người phản biện để đánh giá lại kèm theo bản giải trình); 
  • Từ chối bài viết (Cần giải thích rõ lý do trong báo cáo).
 • Các đánh giá và đề xuất của chuyên gia phản biện cần tương thích với nhau:
  • Mức đánh giá từ A-D: chấp nhận đăng (có hoặc không cần chỉnh sửa, hoặc chỉnh sửa và nộp lại để phản biện lần hai)
  • Mức đánh giá E-F: Từ chối đăng

Quyết định cuối cùng: Sau cùng, biên tập viên sẽ cân nhắc các khuyến nghị của các phản biện để đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, trao đổi với tác giả nếu cần thiết.

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

 STT TÊN CÔNG VIỆC LƯU ĐỒ NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN BIỂU MẪU

1

 Quy trình phản biện bài viết

 Sau khi bài viết đã qua sơ duyệt, bài viết bắt đầu qua công đoạn phản biện

 Bước 1:

 Tổng biên tập phân công hoặc phân quyền cho biên tập viên chính/biên tập viên chuyên mục mời người phản biện trên cơ sở danh sách phản biện đã được Tổng biên tập phê duyệt. Thời gian phản hồi của biên tập viên và người phản biện tối đa là 03 ngày

 Tòa soạn (Biên tập, thư ký)  ≤ 3 ngày  AF
2

 Bước 2:

 Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều. tác giả và người phản biện sẽ được ẩn danh. Các thông tin trao đổi giữa phản biện và tác giả phải thông qua trang thông tin điện tử của Tạp chí. Các biên tập viên, thư ký Tòa soạn sẽ theo dõi và kiểm soát quá trình này;

 Giai đoạn phản biện được tính từ khi người phản biện chấp nhận lời mời thực hiện công tác phản biện từ Tòa soạn. Thời gian tối đa cho một người hoàn thành một lần phản biện một bài báo vòng một là 20 ngày, vòng hai là 07 ngày (trừ các các trường hợp đặc biệt).

 Biên tập viên,
 Tác giả phản hồi

 ≤ 3 ngày  
3

 Bước 3:

 Sau khi có kết quả phản biện lần 1, vòng 1. Dựa vào đề xuất của phản biện, biên tập viên được phân quyền hoặc Tổng biên tập quyết định kết quả bài viết với 4 lựa chọn: (1). Chấp nhận bài viết mà không cần chỉnh sửa; (2). Cần chỉnh sửa và nộp lại; (3). Cần chỉnh sửa và nộp để phản biện lại (vòng 2); (4). Từ chối bài viết. Một lần phản biện cho một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện dựa trên đề xuất đề xuất của phản biện vòng 1 và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho Biên tập viên quyết định.

 Kết quả phản biện sẽ thể hiện trên thanh trạng thái bài viết, tác giả có thể theo dõi. Đồng thời, Toà soạn sẽ gửi email về quyết định của biên tập viên (1 trong 4 lựa chọn) về kết quả phản biện và các nội dung yêu cầu phải chỉnh sửa, (nếu là các lựa chọn (2), (3) và lý do từ chối nếu là lựa chọn (4).

 Phản biện

Phản biện (Vòng 2)

 ≤ 20 ngày

≤ 7 ngày

 RF

 4

 Bước 4:

Trong trường hợp quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên phân quyền về kết quả phản biện 1, vòng 1 là lựa chọn (2) và (3), Tác giả phải thực hiện việc chỉnh sửa bài viết theo các nội dung yêu cầu trong thời gian quy định là 10 ngày. Đối với lựa chọn (3), vòng 2 phản biện được thực hiện và quay về chu trình phản biện 1 như vòng 1. Trong trường hợp bài viết có 2 hoặc 3 phản biện thì quy trình như phản biện 1.

 Một bài báo có thể có từ một, hai, hoặc ba Người phản biện. Thời gian phản biện của các phản biện là song song hoặc nối tiếp do Tổng biên tập hoặc biên tập viên phân quyền quyết định cho mỗi bài viết. Một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện do đề xuất của phản biện vòng một và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho biên tập viên chính hay biên tập viên chuyên mục quyết định.

 Tất cả các quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên về các kết quả phản biện đều được thể hiện trên thanh trạng thái của bài viết và email thông báo đến tác giả.

 Sau khi bài viết đã hoàn thành công đoạn phản biện, thanh trạng thái bài viết sẽ thể hiện “chờ biên tập”: Bài viết tiếp tục bước vào công đoạn biên tập sau phản biện.

 Tác giả  ≤ 10 ngày  EF
...

...

...

... ... ...

 

CHÍNH SÁCH

BIÊN TẬP
XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN

 I. BIÊN TẬP

Sau khi quá trình phản biện kết thúc, bài viết sẽ tiếp tục với công đoạn biên tập sau phản biện. Sau khi có kết quả phản biện, biên tập viên sẽ đưa ra các quyết định (có thể trao đổi lại với các phản biện) về chấp nhận hoặc từ chối bài viết, hoặc các nội dung chỉnh sửa nộp lại, phản biện vòng hai. Thời gian đưa ra quyết định là 03 ngày kể từ khi có kết quả phản biện.

Tác giả phải chỉnh sửa theo các yêu cầu của phản biện cũng như của biên tập viên. Ngày nộp lại là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn (thời gian chỉnh sửa là 10 ngày kể từ khi nhận được các nội dung chỉnh sửa từ Biên tập viên).

Biên tập viên sẽ tiến hành kiểm tra tính tương đồng (đạo văn) của bài viết, đưa ra kết luận về bài báo trên cơ sở kết quả tính tương đồng và thông báo kết quả đến tác giả; hoặc đề nghị tác giả rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn của tính tương đồng.

Biên tập viên sẽ hỗ trợ rà soát, biên tập lại bài viết trước khi duyệt đăng và xuất bản theo đúng thể lệ của bài báo khoa học hoàn chỉnh được quy định bởi Tạp chí. Thời gian tối đa cho quá trình này là 10 ngày. Tác giả phải hợp tác với biên tập viên để chỉnh sửa theo các yêu cầu của biên tập viên, bảo đảm rằng các bài viết đủ các điều kiện để duyệt đăng.

Biên tập viên gửi bản thảo cuối cùng để tác giả xác nhận về nội dung lẫn hình thức của bài viết trước khi xuất bản. Tất cả các bước trong quá trình biên tập và rà soát bài viết đều được thực hiện trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí. Tác giả liên hệ (corresponding author) thay mặt cho tất cả các đồng tác giả chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả nội dung và hình thức của bài viết cũng như thông tin của tất cả các đồng tác giả.

II. XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN

Khi bài viết đã kết thúc quá trình biên tập và có sự xác nhận (xem lại) của tác giả về bài viết, bài viết sẽ được chuyển sang quá trình xét duyệt để xuất bản. Trong giai đoạn này, Tác giả sẽ không còn quyền rút hoặc thay đổi bài viết.

Kết quả duyệt đăng và xuất bản sẽ được thông báo đến tác giả bài viết bằng email. Số thứ tự của bài viết cũng số báo mà bài viết được sắp xếp đăng là do Tòa soạn quyết định (Thời gian và số báo dự kiến có thể thay đổi). 

Thời gian xét duyệt bài viết là 10 ngày (kể từ hoàn tất bản thảo cuối cùng).

Bài viết sẽ được xuất bản điện tử sau khi được duyệt đăng và duyệt xuất bản. Tác giả liên hệ sẽ được thông báo về số báo dự kiến của bài viết bằng email. Bài viết được xuất bản bản in hoặc bản điện tử, hoặc cả hai trên website Tạp chí. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện hai phiên bản này có thể không cùng lúc với nhau Quyền quyết định hình thức xuất bản thuộc về Tạp chí.

 QUY TRÌNH BIÊN TẬP

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

 


1


2

3

4
5Quy trình nhận biên tập bài viết

Sau khi bài viết đã qua công đoạn phản biện sẽ tiếp tục với công đoạn biên tập sau phản biện. (Thực ra công tác biên tập đã bắt đầu từ công đoạn nhận bài viết): 

Bước 1:

Tổng biên tập phân công hoặc phân quyền cho biên tập viên chính/biên tập viên chuyên mục thực hiện biên tập một bài báo cụ thể thông qua hệ thống trực tuyến biên tập của Tạp chí. Biên tập viên sẽ nhận được email thông báo và được cung cấp tài khoản, mật khẩu (nếu là Biên tập viên mới chưa cập nhật danh sách). Từ thời gian này, biên tập viên chịu trách nhiệm biên tập, theo dõi, ra các quyết định về bài báo cho đến khi trình Tổng biên tập duyệt đăng.

Bước 2:

Sau khi có kết quả phản biện, biên tập viên sẽ đưa ra các quyết định (có thể trao đổi lại với các phản biện) về chấp nhận hoặc từ chối bài viết, hoặc các nội dung chỉnh sửa nộp lại, phản biện vòng 2. Thời gian đưa ra quyết định là 03 ngày kể từ khi có kết quả phản biện.

Bước 3:

Tác giả phải chỉnh sửa theo các yêu cầu của phản biện cũng như của Biên tập viên. Ngày nộp lại là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn (thời gian chỉnh sửa là 10 ngày kể từ khi nhận được các nội dung chỉnh sửa từ Biên tập viên).

Bước 4:

Kiểm tra tính tương đồng (đạo văn) của bài báo, đưa ra kết luận về bài báo trên cơ sở kết quả tính tương đồng và thông báo kết quả đến tác giả; hoặc đề nghị tác giả rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn của tính tương đồng.

Bước 5:

Biên tập trước duyệt đăng và xuất bản. Tác giả phải hợp tác với biên tập viên để chỉnh sửa theo các yêu cầu của biên tập viên. Rà soát bài viết, bảo đảm rằng các bài viết đủ các điều kiện để duyệt đăng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng biên tập (Biên tập, thư ký)

 

- Biên tập viên,

- Phản biện

- Tác giả

 

 

 

-Biên tập viên;

- Thư ký Tòa soạn

-Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 3 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 3 ngày

 

 

 

 

 

 ≤ 10 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

 

1
2


34Quy trình xuất bản tạp chí

Bước 1:

Biên tập viên chuyên mục chuyển kết quả các bài báo đã hoàn tất công đoạn biên tập trước duyệt đăng và xuất bản các bài báo, thư ký Tòa soạn tổng hợp các bài báo đã hoàn tất tương tự lập phiếu trình Tổng biên tập duyệt đăng.

Bước 2:

Tổng biên tập xem xét tất cả các điều kiện duyệt đăng của bài viết trên vai trò Tổng biên tập và bảo đảm rằng các bài báo đều đủ điều kiện đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian Tổng biên tập ký duyệt đăng chính là thời gian được ghi trên mục thông tin bài báo.

Bước 3:

Thư ký Tòa soạn tổng hợp, sắp xếp các bài báo đã được duyệt đăng và lên kế hoạch dự kiến xuất bản (xuất bản trực tuyến, xuất bản bản in, số đăng, số thứ tự trong bài) trình Tổng biên tập phê duyệt xuất bản.

Bước 4:

Thực hiện công tác xuất bản. Các công việc dàn trang, xuất bản chờ trực tuyến (in press), xuất bản trực tuyến, chuyển file cho nhà in, kiểm tra bản ma-ket, xác nhận bản in, kiểm duyệt, nộp lưu chiểu, phát hành.

 

 

- Tổng biên tập (Biên tập, Thư ký)

 

 

- Tổng biên tập
- (Thư ký)

 

- Biên tập viên,
- Phản biện
- Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

- Thư ký Tòa soạn

 

 ≤ 7 ngày

  ≤ 3 ngày
 15 ngày


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PuBL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PuBL2

 PuBL3

 

 

CHÍNH SÁCH ĐẠO ĐỨC

Xung đột về quyền tác giả:

Tạp chí có quyền công bố, xuất bản bài viết của các tác giả trên các ấn phẩm của Tạp chí. Tác giả có quyền tác giả theo Luật Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam và các quy định của các tổ chức quốc tế khác về quyền tác giả mà Tạp chí là thành viên. Nếu tác giả xuất bản bài báo đã được tạp chí phản biện, biên tập, xuất bản dưới một ấn phẩm khác, thì phải được sự cho phép của Tạp chí.

Tác giả bài viết là một cá nhân hay là tập thể tác giả bao gồm nhiều cá nhân đứng tên người viết bài viết (sau đây gọi chung là tác giả). Tác giả bài viết phải là người thực sự tham gia, đóng góp hình thành bài viết.

Việc sắp xếp thứ tự tác giả được liệt kê trên bài viết là do sự thống nhất của tập thể tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Tác giả và đồng tác giả bài viết chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận danh sách tên tác giả và thứ tự tên các tác giả trong danh sách đó trước khi nộp bản thảo bài viết cho Tạp chí. Việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài viết (nếu có) phải thông qua sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhóm tác giả, và phải được sự đồng ý của Tổng biên tập và được thực hiện theo quy định của Tạp chí.

 

Xung đột về lợi ích tiềm ẩn:

Tác giả liên hệ đại diện thay mặt nhóm các đồng tác giả công bố bất kỳ lợi ích tài chính và/hoặc phi tài chính cạnh tranh nào có khả năng tác động đến công trình nghiên cứu.

 • Các nguồn hỗ trợ tài chính: Việc thực hiện nghiên cứu hoặc chuẩn bị hình thành bài viết được hỗ trợ về mặt tài chính (nếu có) cần được phải được công bố rõ:
  • Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu (bao gồm tiền lương, thiết bị, vật tư và các chi phí khác;
  • Nhân sự/Việc làm: các cơ quan/ tổ chức hỗ trợ nhóm tác giả để xây dựng nên nghiên cứu khoa học này;
  • Cam kết trả lương, chi phí tư vấn, tham vấn hoặc các hình thức thù lao khác;
  • Bằng sáng chế hoặc đơn đăng ký áp dụng bằng sáng chế;
  • Trợ cấp hoặc nguồn tài trợ khác.
 • Các nguồn hỗ phi tài chính: có thể dưới các hình thức khác nhau, , bao gồm các quan hệ cá nhân hoặc nghề nghiệp với các tổ chức và cá nhân. Các tác giả cũng cần phải công bố tên các tổ chức, cá nhân tài trợ cho nghiên cứu, hoặc có đóng góp về nội dung và hình thức cho bài viết (ý tưởng, thiết kế, thu thập dữ liệu, phân tích, chuẩn bị bản thảo, etc.).

Về phía Tạp chí, Tạp chí tuân thủ nghiêm ngặt chính sách độc lập trong sơ duyệt, phản biện, biên tập, xuất bản; không bị chi phối bởi bất kỳ thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc nhà tài trợ quảng cáo.

Xung đột về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ:

Tiêu Chuẩn Đạo Đức

Tác giả không gửi đến Tòa soạn những bài viết đã được đăng tải ở các tạp chí, kỷ yếu khoa học, các ấn phẩm khác, đã được xuất bản ở dạng tóm tắt hay toàn văn, dưới dạng bản in hay bản điện tử. Tác giả không gửi bài viết đến tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định không được xét duyệt xuất bản của Tòa soạn.

Tạp chí tuân thủ theo tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ của các Tổ chức Quốc tế mà Tạp chí là thành viên, cũng như tuân thủ theo các văn bản pháp luật về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

 • Đối với các công trình nghiên cứu liên quan tới hóa chất, quy trình, thiết bị nguy hại, Tác giả cần tuyên bố rõ ràng trong bài viết về việc tuân thủ đúng các thủ tục của pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn của các tổ chức quốc tế có liên quan.
 • Trong trường hợp đối tượng nghiên cứu là động vật hoặc con người, nghiên cứu liên quan đến người tham gia nghiên cứu phải được thực hiện theo Tuyên bố của Helsinki. Ngoài ra, Tác giả cũng cần phải đảm bảo rằng công trình nghiên cứu trên con người tuân thủ các quy định của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Nếu nghiên cứu đã được cho phép miễn trừ yêu cầu phê duyệt về mặt đạo đức, các chi tiết miễn trừ phải được đưa vào bài viết. Việc thử nghiệm này cũng cần phải được chủ thể đồng thuận thực hiện. Các quyền riêng tư, bảo mật cá nhân (thông tin cá nhân, hình ảnh, bệnh án, etc.), nếu được sử dụng trong bài viết, cần phải được chủ thể đồng ý cho phép. Các biện pháp hợp lý phải được thực hiện để bảo vệ sự ẩn danh của đối tượng tham gia. Bài viết phải bao gồm một tuyên bố xác định tổ chức và / hoặc ủy ban cấp phép phê duyệt các thử nghiệm, bao gồm mọi chi tiết liên quan.

Sở Hữu Trí Tuệ

 • Để nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí, bài viết được duyệt đăng phải tuân thủ các quy định về trích dẫn, tài liệu tham khảo, nguồn dữ liệu, tuân thủ quy định tối đa các điều kiện về tính tương đồng, trùng lắp theo quy định mà Tạp chí đã công bố. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, bản quyền sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền được sử dụng trong bài viết. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài viết nên được trích dẫn, liệt kê đầy đủ và chi tiết ở phần danh mục tài liệu tham khảo. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bài viết thì phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận.
 • Đạo văn: là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của Tác giả các sản phẩm học thuật về các câu văn, đoạn văn, bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác vào các sản phẩm của mình mà không có những chỉ dẫn/thừa nhận từ Tác giả của những nội dung đã sử dụng. Đạo văn là một lỗi nghiêm trọng về tiêu chuẩn đạo đức khoa học, mà luật pháp (sở hữu trí tuệ) và các cơ sở đào tạo không thể bỏ qua. Đạo văn được thực hiện dưới nhiều hình thức:
  • Sao chép một lượng nhất định tác phẩm của người khác (bao gồm cá nhân, nhóm người, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức khác) mà không trích dẫn nguồn cụ thể;
  • Sao chép quá nhiều công trình nghiên cứu của người khác (mặc dù có trích dẫn nguồn) để hình thành nên công trình của bản thân;
  • Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn công bố công trình của người khác;
  • Trình bày lại ý tưởng của người khác dưới cách hành văn cá nhân.
  • Ngoài ra, việc sử dụng các phần quan trọng của những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là Tác giả hoặc đồng Tác giả mà không ghi rõ nguồn, gọi là “đạo văn chính mình” (bao gồm việc xuất bản một bài báo giống hệt nhau trên nhiều tạp chí, hoặc thêm một lượng nhỏ dữ liệu mới vào một bài báo đã xuất bản trước đó).
 • Tạp chí sử dụng phần mềm Turnitin để kiểm tra sự trùng lắp, sao chép trong các sản phẩm học thuật và chỉ rõ nguồn đã được sao chép. Tạp chí tuân thủ các quy định về đạo văn các sản phẩm học thuật được ban hành bởi Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quy định của Tạp chí về mức độ trùng lắp cho phép: Các sản phẩm học thuật sao chép nguyên văn một đoạn văn chứa từ 100 từ trở lên, hoặc có mức độ trùng lắp từ 20% trở lên hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, số liệu mà giữ nguyên nội dung được coi là vi phạm.

Xử lý vi phạm

Sau khi bài viết đã qua khâu sơ duyệt, đang trong quá trình phản biện, biên tập, duyệt đăng, duyệt xuất bản nếu chính bản thân tác giả, thành viên trong tập thể tác giả phát hiện ra bất kỳ sự vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ, xung đột về lợi ích, xung đột về vai trò sự đóng góp của các tác giả, xung đột về chính sách khác của Tạp chí, cần phải thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản và kèm theo các minh chứng vi phạm. Tòa soạn sẽ xem xét và có kết luận về việc rút/hủy bài viết, không tiếp tục các khâu khác theo các quy trình công việc của Tạp chí và thông báo đến tác giả liên lạc. Trong trường hợp bài báo có kết luận vi phạm, bài viết sẽ bị rút khỏi cơ sở dữ liệu của Tạp chí. Tòa soạn sẽ thông báo đến tác giả, công bố trên trang thông tin điện tử của Tạp chí ở mục thông báo tên bài báo bị rút và lý do vi phạm các chính sách của Tạp chí. Đối với các bài viết không được chủ động phát hiện vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ, xung đột về lợi ích, xung đột về vai trò sự đóng góp của các tác giả, xung đột về chính sách khác của Tạp chí, Tòa soạn sẽ xem xét, có kết luận vi phạm và có hình thức xử lý vi phạm tương ứng: Yêu cầu tác giả sửa chữa, điều chỉnh bài viết, hủy bài, xóa bài, thông báo trên trang thông tin điện tử của Tạp chí, không nhận đăng bài của các Tác giả có bài vi phạm từ 01-03 năm hoặc có các hình thức xử lý khác theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, Luật xuất bản của Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Tạp chí cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Tạp chí cam kết chỉ sử dụng các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) cung cấp trên trang thông tin điện tử của Tạp chí vào các mục đích đã được tuyên bố. Tạp chí sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.

Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

Người phản biện có trách nhiệm bảo đảm tính bảo mật cho tất cả các tài liệu trong quá trình phản biện. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ các đánh giá hoặc thông tin về bài viết với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không có được sự đồng ý của Tổng biên tập. Các chuyên gia phản biện không được sử dụng thông tin bài viết cho mục đích cá nhân.

Trách nhiệm của Tạp chí & phản biện đảm bảo thực hiện đúng các chính sách đã được công bố

Các bài viết được gửi đến Tạp chí đều phải được đánh giá một cách công bằng, nghiêm túc dựa trên nội dung của bài viết, tránh tình trạng phân biệt chủng tộc, giới tính, nơi công tác, học hàm học vị, etc. Các bài viết đều được gửi, sơ duyệt, phản biện, biên tập, duyệt đăng thông qua hệ thống trực tuyến của Tạp chí để đảm bảo tính công khai, minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Tạp chí đảm bảo tính công bằng, không thiên vị, và đúng kỳ hạn trong suốt quá trình phản biện.

Tạp chí sẽ lựa chọn Chuyên gia phản biện theo tiêu chuẩn của Tạp chí, theo đúng chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của bài viết. Người phản biện có trách nhiệm phản hồi thông tin cho Tạp chí theo đúng thời hạn quy định bởi Tạp chí trong các trường hợp sau đây: Chấp nhận hay từ chối lời mời phản biện, bài viết không bảo đảm các chính sách mà Tạp chí đã công bố, bài viết không phù hợp với chuyên môn và hướng nghiên cứu của Chuyên gia phản biện. Phản biện có trách nhiệm nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài viết một cách khách quan, trung thực, trên tinh thần tự nguyện, tự do học thuật, bảo mật thông tin, và đảm bảo thời gian được yêu cầu. Các ý kiến nhận xét cần phải rõ ràng, minh bạch, thể hiện rõ quan điểm của Chuyên gia phản biện. Phê bình cá nhân đối với tác giả và bài viết là không phù hợp, và không được khuyến khích; việc bình duyệt sơ sài trong một thời gian ngắn là điều không được khuyến khích. Người phản biện chỉ nhận xét về chuyên môn (nội dung và hình thức) của bài viết theo mẫu của toà soạn cung cấp trên trang thông tin điện tử, không nhận xét, đánh giá người viết. Ngoài ra, bất kể khi bài viết đã qua khâu sơ duyệt, đang trong quá trình phản biện, Biên tập, duyệt đăng, hay duyệt xuất bản, nếu Chuyên gia phản biện phát hiện hoặc có sự nghi ngờ về việc có khả năng vi phạm chính sách phản biện kín hai chiều của Tạp chí, nghi ngờ về vấn đề xung đột lợi ích, xung đột về vai trò đóng góp của tác giả, vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các vấn đề tương đồng/trùng lắp của các bản thảo), xung đột về chính sách khác của Tạp chí, cần phải thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản và kèm theo các minh chứng vi phạm để có hướng giải quyết phù hợp.


CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH


Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. bạn đọc có thể truy cập, tải bài viết đã được xuất bản bởi Tạp chí mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Bài báo được xuất bản của tác giả được nhà trường hỗ trợ kinh phí phản biện, biên tập, xuất bản.

Phản biện và biên tập bài viết được hưởng thù lao theo Quy chế tài chính của Nhà trường.

 

CHÍNH SÁCH LƯU TRỮ

 

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng Hệ thống LOCKSS (Nhiều bản sao giữ cho tài liệu được an toàn - Lots of Copies Keep Stuff Safe) nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và vĩnh viễn tất cả các xuất bản phẩm được xuất bản bởi Tạp chí. Toàn văn các bài báo được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được lưu giữ an toàn và vĩnh viễn trên Public Knowledge Project’s Private LOCKSS Network (PKP-PLN).

 

CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TỰ DO

 

Với định hướng hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho phép bạn đọc truy cập tự do tất cả các ấn bản phẩm ngay sau khi xuất bản. Bạn đọc có thể tìm kiếm, xem, và tải toàn văn tất cả các bài viết bản điện tử được xuất bản trên Tạp chí mà không cần trả bất kỳ chi phí nào. Ban đọc được phép sao chép, phân phối, trưng bày, và trình diễn tác phẩm và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm gốc với mục đích hợp pháp và phi thương mại khác kèm theo các trích dẫn nguồn đầy đủ, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).