--

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh


HCMCOUJS - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

HCMCOUJS - ENGINEERING AND TECHNOLOGY

HCMCOUJS - SOCIAL SCIENCES

HCMCOUJS - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HCMCOUJS - KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HCMCOUJS - KHOA HỌC XÃ HỘI