--

EDITORIAL COUNCIL
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE


HCMCOUJS - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

HCMCOUJS - ENGINEERING AND TECHNOLOGY

HCMCOUJS - SOCIAL SCIENCES

HCMCOUJS - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HCMCOUJS - KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HCMCOUJS - KHOA HỌC XÃ HỘI