--

 

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là Tạp chí có phản biện, là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí;

Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng từng bước hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia, khu vực, và quốc tế.

 

PHẠM VI

Các bài báo khoa học được xuất bản bởi Tạp chí khoa học Đai học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là một công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực:
 ➣ Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Kinh tế học, Quản lý kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Quản trị kinh doanh). 
 ➣ Kỹ thuật – Công nghệ (Sinh học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Cơ học, Xây dựng – Kiến trúc). 
 ➣ Khoa học xã hội (Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, Dân tộc học, Chính trị học, Triết học Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Luật học).

Tạp chí khuyến khích:

- Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới;
- Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế;
- Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

 

SỨ MỆNH

Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là một Tạp chí học thuật với sứ mệnh là:
- Đóng góp tri thức, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ trong các lĩnh vực;
- Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác khoa học, giảng dạy;
- Góp phần kết nối cộng đồng các người làm công tác nghiên cứu khoa học;
- Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, kết nối giữa khoa học và thực tiễn.

 


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC
ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Ngày 15-11-2006, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép hoạt động báo chí số 169/GP-BVHTT;

Ngày 21-12-2009, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) theo công văn số 487/TTKHCN-ISSN;

Ngày 9-5-2011, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học ngành Kinh tế (0,5đ) theo quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN;

Ngày 15-9-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép Hoạt động báo chí in  theo quyết định số 1489/GP-BTTTT;

Ngày 3-6-2013, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bổ sung thêm vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học các ngành Cơ học (0,25đ), Liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0,5đ), theo quyết định số 16a/QĐ-HĐCDGSNN;

Năm 2016, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tiếp tục công nhận tính điểm công trình khoa học các ngành Sinh học (0,25đ), Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc (0,5đ) và Ngành Giáo dục học (0,5đ).

Ngày 30/06/2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận tăng điểm công trình khoa học cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh các ngành: Kinh tế (0,75đ) và Giáo dục học (0,75đ).