--

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI


Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào năm 2006 là Tạp chí đa ngành, chỉ xuất bản bản in bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Năm 2011, Tạp chí xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt. Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có sáu Tạp chí chuyên ngành, bao gồm ba chuyên ngành tiếng Anh và ba chuyên ngành tiếng Việt khác nhau, xuất bản cả bản in và bản điện tử.

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.

Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội, kinh tế và quản trị kinh doanh, kỹ thuật và công nghệ. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC
ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

I. Giai đoạn trước Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Ngày 29-09-2003 thành lập Bản tin Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHMBC nhằm thông tin các hoạt động khoa học, đào tạo, hợp tác và các hoạt động khác trong nội bộ nhà trường. Phạm vi phát hành của Bản tin là lưu hành nội bộ, không xuất bản.
 2. Ngày 21-10-2003 thành lập Ban biên tập Tập san Khoa học theo Quyết định số 394/2003/QĐ-ĐHMBC, xuất bản được một số theo giấy phép xuất bản số 179/GP-SVHTT của Sở Văn hóa thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Thông tin Truyền thông).
 3. Ngày 29-10-2004 thành lập mới Ban Biên tập Tập san Khoa học Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 328/QĐ-ĐHMBC. Ngày 17-02-2005 Cục Báo chí cấp giấy phép hoạt động số 60/GP-XBBT. Trong thời gian này, Tập san Khoa học xuất bản 10 số với 195 bài báo khoa học.

II. Giai đoạn Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Ngày 15-11-2006, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT.
 2. Ngày 21-12-2009, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN 1859 - 3453) theo công văn số 487/TTKHCN-ISSN.
 3. Năm 2011, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu hình thành 06 Tạp chí chuyên ngành bằng hai ngôn ngữ riêng biệt tiếng Anh và tiếng Việt cho 03 lĩnh vực: Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học xã hội. Ngày 09-05-2011, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước 0-0.5, theo Quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN.
 4. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT.
 5. Ngày 03-06-2013, Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ sung thêm vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học các ngành Cơ học (0-0,25đ), Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0-0,5đ), theo Quyết định số 16a/QĐ-HĐCDGSNN. Sau đó bổ sung vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (2016) các ngành Giáo dục (0-0,5đ), liên ngành Xây dựng - kiến trúc (0-0,5đ), liên ngành Sinh học (0-0,25đ).
 6. Ngày 30-06-2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận tăng điểm công trình khoa học cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh các ngành: Kinh tế (0-0,75đ) và Giáo dục học (0-0,75đ).
 7. Ngày 07-01-2021 Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số 03/GP-TTĐT, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Theo công văn số 34/TTKHCN-ISSN ngày 18-12-2020 và công văn số 01/TTKHCN-ISSN ngày 18-01-2021 của Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, 06 Tạp chí chuyên ngành của Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung 06 mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ bản in (ISSN) và 6 mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ bản điện tử (E-ISSN) riêng biệt, cụ thể:
Tên tạp chí ISSN    e-ISSN
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9306   

2734 - 9578
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9322

2734 - 9594
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA HỌC XÃ HỘI

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9349

2734 - 9616
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION   

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9314

2734 - 9586
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE - ENGINEERING AND TECHNOLOGY

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9330

2734 - 9608
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE – SOCIAL SCIENCES

(Số cũ 1859 – 3453)

2734 – 9357

2734 - 9624

 1. Ngày 30-08-2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử theo Quyết định số 559/GP-BTTTT.
 2. Đến tháng 08/2021, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được chấp nhận vào hệ thống quốc tế Thư mục các Tạp chí tiếp cận mở DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 3. Ngày 25/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học Xã hội được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI (ASEAN Citation Index).
 4. Ngày 29/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI (ASEAN Citation Index).
 5. Ngày 08-11-2021, theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận tăng điểm công trình khoa học cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngành Sinh học (0-0,5đ); Ngày 06-07-2022, theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận tăng điểm công trình khoa học cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngành Giáo dục học (0-1đ)
chu-ky-xb