--


CHÍNH SÁCH

BIÊN TẬP
XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN


I. BIÊN TẬP

Sau khi quá trình phản biện kết thúc, bản thảo sẽ tiếp tục với công đoạn biên tập sau phản biện.

Sau khi có kết quả phản biện, biên tập viên sẽ đưa ra các quyết định (có thể trao đổi lại với các phản biện) về chấp nhận hoặc từ chối bản thảo, hoặc các nội dung chỉnh sửa nộp lại, phản biện vòng hai. Thời gian đưa ra quyết định là 03 ngày kể từ khi có kết quả phản biện.

Biên tập viên sẽ tiến hành kiểm tra tính tương đồng (đạo văn) của bản thảo, đưa ra kết luận về bài báo trên cơ sở kết quả tính tương đồng và thông báo kết quả đến tác giả; hoặc đề nghị tác giả rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn của tính tương đồng.

Biên tập viên sẽ hỗ trợ rà soát, biên tập lại bản thảo trước khi duyệt đăng và xuất bản theo đúng thể lệ của bài báo khoa học hoàn chỉnh được quy định bởi Tạp chí. Tác giả phải hợp tác với biên tập viên để chỉnh sửa theo các yêu cầu của biên tập viên, bảo đảm rằng các bản thảo đủ các điều kiện để duyệt đăng.  Ngày nộp lại là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn (thời gian chỉnh sửa là 10 ngày kể từ khi nhận được các nội dung chỉnh sửa từ Biên tập viên).

Tác giả phải chỉnh sửa theo các yêu cầu của phản biện cũng như của biên tập viên. Ngày nộp lại là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn (thời gian chỉnh sửa là 10 ngày kể từ khi nhận được các nội dung chỉnh sửa từ Biên tập viên).

Biên tập viên gửi bản thảo cuối cùng để tác giả xác nhận về nội dung lẫn hình thức của bản thảo trước khi xuất bản. Tất cả các bước trong quá trình biên tập và rà soát bản thảo đều được thực hiện trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí. Tác giả liên hệ (corresponding author) thay mặt cho tất cả các đồng tác giả chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả nội dung và hình thức của bản thảo cũng như thông tin của tất cả các đồng tác giả. 

II. XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN

Khi bản thảo đã kết thúc quá trình biên tập và có sự xác nhận (xem lại) của tác giả về bản thảobản thảo sẽ được chuyển sang quá trình xét duyệt để xuất bản. Trong giai đoạn này, Tác giả sẽ không còn quyền rút hoặc thay đổi bản thảo.

Kết quả duyệt đăng và xuất bản sẽ được thông báo đến tác giả bản thảo bằng email. Số thứ tự của bản thảo cũng số báo mà bản thảo được sắp xếp đăng là do Tòa soạn quyết định (Thời gian và số báo dự kiến có thể thay đổi). 

Thời gian xét duyệt bản thảo là 10 ngày (kể từ hoàn tất bản thảo cuối cùng).

Bài báo sẽ được xuất bản điện tử sau khi được duyệt đăng và duyệt xuất bản. Tác giả liên hệ sẽ được thông báo về số báo dự kiến của bài báo bằng email. Bài báo được xuất bản bản in hoặc bản điện tử, hoặc cả hai trên website Tạp chí. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện hai phiên bản này có thể không cùng lúc với nhau.  Quyền quyết định hình thức xuất bản thuộc về Tạp chí.

 

QUY TRÌNH BIÊN TẬP

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU1


2

3

4
5Quy trình nhận biên tập bản thảo

Sau khi bản thảo đã qua công đoạn phản biện sẽ tiếp tục với công đoạn biên tập sau phản biện. (Thực ra công tác biên tập đã bắt đầu từ công đoạn nhận bản thảo): 

Bước 1:

Tổng biên tập phân công hoặc phân quyền cho biên tập viên chính/biên tập viên chuyên mục thực hiện biên tập một bài báo cụ thể thông qua hệ thống trực tuyến biên tập của Tạp chí. Biên tập viên sẽ nhận được email thông báo và được cung cấp tài khoản, mật khẩu (nếu là Biên tập viên mới chưa cập nhật danh sách). Từ thời gian này, biên tập viên chịu trách nhiệm biên tập, theo dõi, ra các quyết định về bài báo cho đến khi trình Tổng biên tập duyệt đăng.

Bước 2:

Sau khi có kết quả phản biện, biên tập viên sẽ đưa ra các quyết định (có thể trao đổi lại với các phản biện) về chấp nhận hoặc từ chối bản thảo, hoặc các nội dung chỉnh sửa nộp lại, phản biện vòng 2. Thời gian đưa ra quyết định là 03 ngày kể từ khi có kết quả phản biện.

Bước 3:

Tác giả phải chỉnh sửa theo các yêu cầu của phản biện cũng như của Biên tập viên. Ngày nộp lại là ngày mà tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên tập viên và nộp lại toà soạn (thời gian chỉnh sửa là 10 ngày kể từ khi nhận được các nội dung chỉnh sửa từ Biên tập viên).

Bước 4:

Kiểm tra tính tương đồng (đạo văn) của bài báo, đưa ra kết luận về bài báo trên cơ sở kết quả tính tương đồng và thông báo kết quả đến tác giả; hoặc đề nghị tác giả rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn của tính tương đồng.

Bước 5:

Biên tập trước duyệt đăng và xuất bản. Tác giả phải hợp tác với biên tập viên để chỉnh sửa theo các yêu cầu của biên tập viên. Rà soát bản thảo, bảo đảm rằng các bản thảo đủ các điều kiện để duyệt đăng.  

  

 

 

 

 

 

 

- Tổng biên tập (Biên tập, thư ký)

 

- Biên tập viên,

- Phản biện

- Tác giả

 

 

 

-Biên tập viên;

- Thư ký Tòa soạn

-Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 3 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 ≤ 3 ngày

 

 

 

 

 

 ≤ 10 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QUY TRÌNH XÉT DUYỆT - XUẤT BẢN

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

 

1
2


34Quy trình xuất bản tạp chí

Bước 1:

Biên tập viên chuyên mục chuyển kết quả các bài báo đã hoàn tất công đoạn biên tập trước duyệt đăng và xuất bản các bài báo, thư ký Tòa soạn tổng hợp các bài báo đã hoàn tất tương tự lập phiếu trình Tổng biên tập duyệt đăng.

Bước 2:

Tổng biên tập xem xét tất cả các điều kiện duyệt đăng của bản thảo trên vai trò Tổng biên tập và bảo đảm rằng các bài báo đều đủ điều kiện đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian Tổng biên tập ký duyệt đăng chính là thời gian được ghi trên mục thông tin bài báo.

Bước 3:

Thư ký Tòa soạn tổng hợp, sắp xếp các bài báo đã được duyệt đăng và lên kế hoạch dự kiến xuất bản (xuất bản trực tuyến, xuất bản bản in, số đăng, số thứ tự trong bài) trình Tổng biên tập phê duyệt xuất bản.

Bước 4:

Thực hiện công tác xuất bản. Các công việc dàn trang, xuất bản chờ trực tuyến (in press), xuất bản trực tuyến, chuyển file cho nhà in, kiểm tra bản ma-ket, xác nhận bản in, kiểm duyệt, nộp lưu chiểu, phát hành.

 

 

- Tổng biên tập (Biên tập, Thư ký)

 

 

- Tổng biên tập
- (Thư ký)

 

- Biên tập viên,
- Phản biện
- Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

- Thư ký Tòa soạn

 

 ≤ 7 ngày

  ≤ 3 ngày
 15 ngày


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PuBL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PuBL2

 PuBL3