--


CHÍNH SÁCH NỘP BÀI  

Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng phạm vi, chính sách về đạo đức nghiên cứu và thể lệ của bài viết mà Tạp chí đã công bố; các bài viết sẽ được kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền bài viết.

Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn dưới dạng bản in hay bản điện tử; không gửi bài báo đến tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định không được xét duyệt xuất bản của Tòa soạn.

Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

Kết quả chấp thuận bài nộp sẽ được Tạp chí thông báo đến tác giả.

Trong trường hợp bài viết là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả đối với bài viết được liệt kê trên bài viết sự thống nhất của tập thể tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Sau khi bài viết bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản).

 

 LƯU ĐỒ QUY TRÌNH NHẬN BÀI VIẾT

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

1

Nhận bài viết của tác giả

Bài viết của tác giả phải thỏa mãn các nội dung sơ duyệt của Tỏa soạn để tiếp tục các bước tiếp theo:

-  Phù hợp với Phạm vi & Mục đích của Tạp chí;

- Tuân thủ Thể lệ của bài báo khoa học mà Tạp chí đã công bố;

- Thống nhất các Chính sách nộp bài và các chính sách khác của Tạp chí

- Có thông tin phản hồi đến tác giả về kết quả nhậ, điều chỉnh, bổ sung để nộp lại hay từ chối bài viết của tác giả.

 

 

 

 


Tòa soạn (Biên tập, thư ký)

 

 

 

 

 

≤ 3 ngày

 

 

 

 

 

Email phản hồi (SM1)

 

….