--


CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (sau đây gọi tắt là Tạp chí) thực hiện chính sách tài chính sau đây:

Tạp chí không nhận bất kỳ các khoản chi phí nào từ tác giả, đồng thời không chấp nhận quảng cáo với bất kỳ hình thức nào; chính vì thế, mọi quyết định xuất bản bài báo đều dựa trên giá trị về mặt khoa học và thực tiễn của bài báo; mọi quyết định này đều tuân thủ theo hướng dẫn của Ủy ban Đạo đức (COPE).

Trong trường hợp Tác giả có nhu cầu sở hữu bản in của Tạp chí, Tác giả cần liên hệ với Ban Thư ký của Tạp chí để đặt mua, giá của bản in sẽ là 300.000 VNĐ/quyển.