--

19(5)2024

Rủi ro phá sản, bảng cân đối kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện bất định tại Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Hoàng Chung - Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Nguyễn Hoàng Chung - chungnh@tdmu.edu.vn
Ngày nộp: 23-08-2023
Ngày duyệt đăng: 16-10-2023
Ngày xuất bản: 05-04-2024

Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cấp Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2019 để đo lường tính bất định vi mô trong NHTM thông qua việc phân tán các cú sốc cấp NHTM nhằm kiểm định mối quan hệ giữa tính bất định và sự thay đổi của bảng cân đối kế toán các NHTM. Các kiểm định thực nghiệm được thực hiện bằng phương pháp ước tính mô men theo phương pháp tổng quát hệ thống hai bước (Generalized Method of Moments - GMM) và sau đó được xác minh bằng kỹ thuật sửa biến giả bình phương nhỏ nhất (Least Square Dummy Variables - LSDVC). Kết quả cho thấy các NHTM có xu hướng giảm các khoản tín dụng rủi ro, tích trữ nhiều thanh khoản hơn và giảm đòn bẩy tài chính để đối phó với tính bất định cao hơn. Mối quan hệ giữa tính bất định và phản ứng của bảng cân đối kế toán của các NHTM rõ rệt hơn đối với các NHTM chịu nhiều rủi ro tín dụng và rủi ro tổng thể, do đó hỗ trợ khả năng phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng thương mại.

Chỉ số JEL
D81; E50; G21; G32

Từ khóa
đòn bẩy NHTM; khoản vay NHTM; tính bất định; thanh khoản NHTM

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Nguyen, C. H. (2024). Rủi ro phá sản, bảng cân đối kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện bất định tại Việt Nam [Bankruptcy risk, banks’ balance sheet under uncertainty in Vietnam]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 19(5), 59-71. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.19.5.2934.2024


Tài liệu tham khảo

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609. doi:10.2307/2978933


Al-Thaqeb, S. A., & Algharabali, B. G. (2019). Economic policy uncertainty: A literature review. Journal of Economic Asymmetries, 20, Article e00133. doi:10.1016/j.jeca.2019.e00133


Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. doi:10.2307/2297968


Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51. doi:10.1016/0304-4076(94)01642-D


Ashraf, B. N. (2020). Policy uncertainty and bank liquidity hoarding: International evidence. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3574193


Becker, B., & Ivashina, V. (2018). Financial repression in the European sovereign debt crisis. Review of Finance, 22(1), 83-115.


Berger, A. N., Guedhami, O., Kim, H. H., & Li, X. (2020). Economic policy uncertainty and bank liquidity hoarding. Journal of Financial Intermediation,  49, Article 100893. doi:10.1016/j.jfi.2020.100893


Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. Econometrica, 77(3), 623-685.


Bloom, N., Floetotto, M., Jaimovich, N., Saporta-Eksten, I., & Terry, S. J. (2018). Really uncertain business cycles. Econometrica, 86(3), 1031-1065.


Bloom, N., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2013). Held back by uncertainty. Finance and Development, 50(1), 38-41.


Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.


Bordo, M. D., Duca, J. V., & Koch, C. (2016). Economic policy uncertainty and the credit channel: Aggregate and bank level U.S. evidence over several decades. Journal of Financial Stability, 26(C), 90-106.


Buch, C. M., Buchholz, M., & Tonzer, L. (2015). Uncertainty, bank lending, and bank-level heterogeneity. IMF Economic Review, 63(4), 919-954.


Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of Financial Economics, 101(2), 297-312.


Danisman, G. O., Ersan, O., & Demir, E. (2020). Economic policy uncertainty and bank credit growth: Evidence from European banks. Journal of Multinational Financial Management, 57-58, Article 100653. doi:10.1016/j.mulfin.2020.100653


Dang, D. V. (2020). Bank funding and liquidity in an emerging market. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 13(3), 256-272.


Dang, D. V., & Dang, C. V. (2021). Bank diversification and the effectiveness of monetary policy transmission: Evidence from the bank lending channel in Vietnam. Cogent Economics and Finance, 9(1). doi:10.1080/23322039.2021.1885204


Dang, D. V., & Nguyen, B. K. Q. (2021). Monetary policy, bank leverage and liquidity. International Journal of Managerial Finance, 17(4), 619-639.


Dell’Ariccia, G., Laeven, L., & Marquez, R. (2014). Real interest rates, leverage, and bank risktaking. Journal of Economic Theory, 149(1), 65-99.


Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2011). Fear of fire sales, illiquidity seeking, and credit freezes. Quarterly Journal of Economics, 126(2), 557-591.


Dietrich, A., & Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries. Quarterly Review of Economics and Finance, 54(3), 337-354.


Fu, B., & Luo, D. (2021). Monetary policy uncertainty and bank leverage: Evidence from China. Economics Letters, 203. doi:10.1016/j.econlet.2021.109866


Gatev, E., & Strahan, P. E. (2006). Banks’ advantage in hedging liquidity risk: Theory and evidence from the commercial paper market. Journal of Finance, 61(2), 867-892.


Hannan, T. H., & Hanweck, G. A. (1988). Bank insolvency risk and the market for large certificates of deposit. Journal of Money, Credit and Banking, 20(2), 203-211. doi:10.2307/1992111


Huynh, J., & Dang, D. V. (2021). Loan portfolio diversification and bank returns: Do business models and market power matter? Cogent Economics and Finance, 9(1). doi:10.1080/23322039.2021.1891709


Istiak, K., & Serletis, A. (2020). Risk, uncertainty, and leverage. Economic Modelling, 91, 257-273.


Lee, C. C., Zeng, J. H., & Hsu, Y. L. (2017). Peer bank behavior, economic policy uncertainty, and leverage decision of financial institutions. Journal of Financial Stability, 30, 79-91.


Mishkin, F. S. (1999). Financial consolidation: Dangers and opportunities. Journal of Banking and Finance, 23(2), 675-691.


Nguyen, P. C., Le, H. T., & Su, T. D. (2020). Economic policy uncertainty and credit growth: Evidence from a global sample. Research in International Business and Finance, 51. doi:10.1016/j.ribaf.2019.101118


Pastor, L., & Veronesi, P. (2012). Uncertainty about government policy and stock prices. Journal of Finance, 67(4), 1219-1264.


Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136.


Valencia, F. (2017). Aggregate uncertainty and the supply of credit. Journal of Banking and Finance, 81, 150-165.


Vo, V. X. (2016). Finance in Vietnam - An overview. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 6(3), 202-209.


Vo, V. X. (2018). Bank lending behavior in emerging markets. Finance Research Letters, 27, 129-134.


Wang, Y., Wang, K., & Chang, C. P. (2019). The impacts of economic sanctions on exchange rate volatility. Economic Modelling, 82, 58-65.


Windmeijer, F. A. (2005). Finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25-51. doi:10.1016/j.jeconom.2004.02.005


Wu, J., Yao, Y., Chen, M., & Jeon, B. N. (2020). Economic uncertainty and bank risk: Evidence from emerging economies. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 68,  Article 101242. doi:10.1016/j.intfin.2020.101242


Wu, J., Yao, Y., Chen, M., & Jeon, B. N. (2021). Does economic uncertainty affect the soundness of banks? Evidence from emerging Asian economies. Journal of Asian Economics, 77, Article 101394. doi:10.1016/J.ASIECO.2021.101394Creative Commons License
© The Author(s) 2024. This is an open access publication under CC BY NC licence.