--

19(5)2024

Thực nghiệm vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn đối với hiệu quả kinh doanh của công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ, Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Thanh Hùng - Trường Đại học Tài chính - Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Nguyễn Thanh Hùng - nguyenhung@ufm.edu.vn
Ngày nộp: 09-08-2023
Ngày duyệt đăng: 18-09-2023
Ngày xuất bản: 05-04-2024

Tóm tắt
Mối quan hệ giữa dữ liệu lớn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đã được nghiên cứu không ít. Tuy vậy, các nghiên cứu xem xét vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn trong hoạt động của công ty chưa nhiều. Với việc các chuỗi cung ứng khủng hoảng trong và sau đại dịch, các công ty dịch vụ logistics cần có thêm hướng mới, bền vững hơn, để gia tăng tích hợp, tiếp cận nguồn cung logistics toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài báo làm rõ sự liên quan giữa năng lực quản trị dữ liệu lớn, tích hợp chuỗi cung ứng vận tải, tiếp cận nguồn cung ứng logistics toàn cầu và hiệu quả kinh doanh của các công ty dịch vụ logistics. Dữ liệu của 211 công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ được xử lý bởi mô hình SEM cho thấy năng lực quản trị dữ liệu lớn hỗ trợ công ty dịch vụ logistics tích hợp chuỗi vận tải hiệu quả hơn, tiếp cận nguồn cung ứng logistics toàn cầu tốt hơn, đạt được nhiều lợi thế hơn trong quy trình tìm nguồn cung ứng, theo đó mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp.

Chỉ số JEL
M15; M16; L25; C67

Từ khóa
công ty dịch vụ logistics; hiệu quả kinh doanh; năng lực quản trị dữ liệu lớn; tích hợp

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Nguyen, H. T. (2024). Thực nghiệm vai trò của năng lực quản trị dữ liệu lớn đối với hiệu quả kinh doanh của công ty dịch vụ logistics ở Đông Nam Bộ, Việt Nam [An experiment on the role of big data management capabilities to logistics service provider’s performance in the Southeast region, Vietnam]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 19(5), 17-31. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.19.5.2901.2024


Tài liệu tham khảo

Amirmokhtar, R. S., & Shokouhyar, S. (2021). Toward consumer perception of cellphones sustainability: A social media analytics. Sustainable Production and Consumption, 25(1), 217-233


Arlbjørn, J. S., & Pazirandeh, A. (2011). Sourcing in global health supply chains for developing countries. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 41(4), 364-384.


Awan, U., Shamim, S., Khan, Z., Zia, N. U., Shariq, S. M., & Khan, M. N. (2021). Big data analytics capability and decision-making: The role of data-driven insight on circular economy performance. Technological Forecasting & Social Change, 168(1), 120766-120784.


Bagul, A. D., & Mukherjee, I. (2019). Centralized vs decentralized sourcing strategy for multitier automotive supply network. International Journal of Productivity and Performance Management, 68(3), 86-103.


Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.


Bhatt, G. D., & Grover, V. (2005). Types of information technology capabilities and their role in competitive advantage: An empirical study. Journal of Management Information Systems, 22(2), 253-277.


Bộ Công Thương. (2022). Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022 [The White Book Vietnam e-commerce 2022]. Truy cập ngày 09/03/2023 tại https://trungtamwto.vn/file/21930/bctmdt2022-final-pdf_08c88.pdf


Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2022). Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2022 [The White Book Vietnamese Enterprises 2022]. Truy cập ngày 09/03/2023 tại https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2_raZ2c2EAxVdm68BHfO7B0EQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gso.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FSach-trang-DN-2022.pdf&usg=AOvVaw1SrepK8km3G_2JAQ7CLD6V&opi=89978449


Cantwell, J., & Zaman, S. (2018). Connecting local and global technological knowledge sourcing. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(3), 277-294.


Chege, S. M., Wang, D., & Suntu, S. L. (2020). Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya. Information Technology for Development, 26(2), 316-345.


Cho, J., & Kang, J. (2001). Benefits and challenges of global sourcing: Perceptions of US apparel retail firms. International Marketing Review, 18(5), 542-561.


Ferraris, A., Mazzoleni, A., Devalle, A., & Couturier, J. (2019). Big data analytics capabilities and knowledge management: Impact on firm performance. Management Decision, 57(10), 1923-1936.


Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28(1), 58-71.


Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. International Journal of Information Management, 35(2), 137-144.


Golini, R., & Gualandris, J. (2018). An empirical examination of the relationship between globalization, integration and sustainable innovation within manufacturing networks. International Journal of Operations and Production Management, 38(3), 1-31.


Golini, R., & Kalchschmidt, M. (2015). Managing inventories in global sourcing contexts: A contingency perspective. International Journal of Production Economics, 165(C), 64-78.


Golini, R., Caniato, F., & Kalchschmidt, M. (2017). Supply chain integration within global manufacturing networks: A contingency flow-based view. Journal of Manufacturing Technology Management, 28(3), 334-352.


Gualandris, J., Golini, R., & Kalchschmidt, M. (2014). Do supply management and global sourcing matter for firm sustainability performance? An international study. Supply Chain Management: An International Journal, 19(3), 258-274.


Gupta, M., & George, J. F. (2016). Toward the development of a big data analytics capability. Information Management, 53(8), 1049-1064.


Haensel, M., & Hofmann, E. (2018). An integrative approach for the purchasing and evaluation of business services from a buyer’s perspective. Journal of Business and Industrial Marketing, 33(8), 1187-1200.


Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.


Hoang, T., & Chu, N. N. M. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS [Analyze research data with SPSS]. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB Hồng Đức.


Jiang, Y., Jia, F., Blome, C., & Chen, L. (2019). Achieving sustainability in global sourcing: Towards a conceptual framework. Supply Chain Management: An International Journal, 25(1), 35-60.


Kache, F., & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of big data analytics and supply chain management. International Journal of Operations and Production Management, 37(1), 10-36.


Karttunen, E. (2018). Purchasing and supply management skills revisited: An extensive literature review. Benchmarking: An International Journal, 25(9), 3906-3934.


Kim, M., Suresh, N. C., & Kocabasoglu-Hillmer, C. (2015). A contextual analysis of the impact of strategic sourcing and E-procurement on performance. Journal of Business and Industrial Marketing, 30(1), 1-16.


Koufteros, X., Vonderembse, M., & Jayaram, J. (2005). Internal and external integration for product development: The contingency effects of uncertainty, equivocality, and platform strategy. Decision Sciences, 36(1), 97-133.


LaValle, S., Lesser, E., Shockley, R., Hopkins, M. S., & Kruschwitz, N. (2011). Big data, analytics and the path from insights to value. MIT Sloan Management Review, 52(2), 21-32.


Lin, N., Tan, H., & Chen, S. (2017). Global offshoring portfolio diversity and performance implications. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 47 (2/3), 114-136.


Mandal, S. (2019). The influence of big data analytics management capabilities on supply chain preparedness, alertness and agility. Information Technology and People, 32(2), 297-318.


Prajogo, D., & Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514-522.


Quốc hội Việt Nam. (2017). Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa [Law on support for small and medium enterprises]. Truy cập ngày 09/03/2023 tại https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2017/07/04.signed.pdf


Su, J., & Gargeya, V. B. (2012). Strategic sourcing, sourcing capability and firm performance in the US textile and apparel industry. Strategic Outsourcing: An International Journal, 5(2), 145-165.


Subramani, M. (2004). How do suppliers benefit from information technology use in supply chain relationships? MIS Quarterly, 28(1), 45-73.


Swink, M., Narasimhan, R., & Wang, C. (2007). Managing beyond the factory walls: Effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 25(1), 148-164.


Trent, R. J., & Monczka, R. M. (2003). Understanding integrated global sourcing. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 33(7), 607-629.


Wade, M., & Hulland, J. (2004). The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research. Management Information Systems Quartely, 28(1), 107-142.


Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). Data science, predictive analytics, and big data: A revolution that will transform supply chain design and management. Journal of Business Logistics, 34(2),77-84.


Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2015). How ‘big data’ can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. International Journal of Production Economics, 165(C), 234-246.


Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Akter, S., Ren, S. J. F., Dubey, R., & Childe, S. J. (2017). Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities. Journal of Business Research, 70(C), 356-365.


Wang, Y., & Hajli, N. (2017). Exploring the path to big data analytics success in healthcare. Journal of Business Research, 70(C), 287-299.


Wong, C. Y., Boon-Itt, S., & Wong, C. W. (2011). The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance. Journal of Operations Management, 29(6), 604-615.


Yu, U. J., & Kim, J. H. (2018). Financial productivity issues of offshore and ‘Made-in-USA’ through reshoring. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 22(3), 317-334.Creative Commons License
© The Author(s) 2024. This is an open access publication under CC BY NC licence.