--

19(5)2024

Living Lab: Bài học quốc tế và đề xuất cho Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Trịnh Tú Anh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Phạm Nguyễn Hoài - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Đỗ Lê Phúc Tâm - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Phan Như Quỳnh - Học viện hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Trịnh Thùy Anh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Trịnh Tú Anh - trinhtuanh@ueh.edu.vn
Ngày nộp: 01-08-2023
Ngày duyệt đăng: 25-09-2023
Ngày xuất bản: 05-04-2024

Tóm tắt
Các thành phố trên khắp thế giới đang đối mặt với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cùng với những vấn đề liên quan đến môi trường sống, cạnh tranh thu hút đầu tư, du lịch, thu hút và giữ chân nhân tài. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển đã tiên phong ban hành chương trình và chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia, trong đó xây dựng thành phố thông minh được xác định là một trong ba nhiệm vụ cốt lõi. Mặc dù các thành phố thông minh trên thế giới đã thành công trong việc sử dụng hệ thống Living Lab để giải quyết các vấn đề đô thị, mô hình Living Lab vẫn còn mới và chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Để đáp ứng việc giải quyết các vấn đề hiện hữu trong đô thị và bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới, nghiên cứu này đã tổng hợp và phân tích quy trình phát triển Living Lab từ các châu lục khác nhau thông qua phương pháp phân tích lý thuyết, phân loại và tổng kết kinh nghiệm, phân tích so sánh và phỏng vấn nhóm chuyên gia. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một quy trình xây dựng Living Lab tại Việt Nam, theo hướng phát triển đã được chứng minh trên thế giới.

Chỉ số JEL
Z130, O350, O360

Từ khóa
Châu Á; Châu Âu; Châu Mỹ; Living lab; Thành phố thông minh; Việt Nam

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Trinh, A. T., Pham, H. N., Do, T. L. P., Phan, Q. N., & Trinh, A. T. (2024). Living Lab: Bài học quốc tế và đề xuất cho Việt Nam [Living Lab: International lessons learned and recommendations for Vietnam]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 19(5), 3-16. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.19.5.2886.2024


Tài liệu tham khảo

Altena, S. (2018). Smart and sustainable mobility: Two different worlds? Netherlands: Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit.


Ballon, P., & Schuurman, D. (2015). Living labs: concepts, tools and cases. Info, 17(4). doi:10.1108/info-04-2015-0024


Barlow, M., & Levy-Bencheton, C. (2018). Smart cities, smart future: Showcasing tomorrow. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.


Beernink, A. (2016). A vision for Strijp-S. Truy cập ngày 10/05/2023 tại http://www.transitsocialinnovation.eu/sii/ctp/ctp6-a-vision-for-strijp-s


Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2009). Interviewing experts. London, UK: Springer.


Bowlby, S., & Jupp, E. (2021). Home, inequalities and care: Perspectives from within a pandemic. International Journal of Housing Policy, 21(3), 423-432. doi:10.1080/19491247.2020.1840901


Bronson, K., Devkota, R., & Nguyen, V. (2021). Moving toward generalizability? A scoping review on measuring the impact of living labs. Sustainability, 13(2), Article 502. doi:10.3390/su13020502


Construction Electronic Newspaper. (2023). Towards sustainable smart urban development. Truy cập ngày 10/05/2023 tại https://www.acvn.vn/index.php?route=news/news&news_id=533


Dias, A., & Salmelin, B. (2018). Living labs and open Innovation in european context. In A. Dias & B. Salmelin (Eds.), Modeling innovation sustainability and technologies: Economic and policy perspectives (pp. 7-18). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.


Doorman, S., & Pali, B. (2021). Underneath the promise of safety and security in a ‘Smart City’: An ethnographic study of eindhoven’s living lab stratumseind. Journal of Extreme Anthropology, 5(1), 78-110. doi:10.5617/jea.8466


ENoLL. (2020). Living lab methodology handbook. Truy cập ngày 10/05/2023 tại https://issuu.com/enoll/docs/366265932-u4iot-livinglabmethodology-handbook


Eun-jin, K. (2018). Busan city introduces smart city living lab at smart city expo world congress. Truy cập ngày 10/05/2023 tại https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView. html?idxno=26777


Favaloro, T., Ball, T., & Lipschutz, R. (2019). Mind the gap! Developing the campus as a living lab for student experiential learning in sustainability. Sustainability on university campuses: Learning, Skills Building Best Practices, 91-113.


Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research Policy33(6/7), 897-920. doi:10.1016/j.respol.2004.01.015


Ghotge, R., Van Wijk, A., & Lukszo, Z. (2019). Challenges for the design of a vehicle-to-grid living lab. Paper presented at the 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe), Bucharest, Romania.


Grundy, J., Abdelrazek, M., & Curumsing, M. K. (2018). Vision: Improved development of mobile ehealth applications. Paper presented at the Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, Gothenburg, Sweden.


Habibipour, A., Ståhlbröst, A., Zalokar, S., & Vaittinen, I. (2020). Living lab handbook for urban living labs developing nature-based solutions. Truy cập ngày 10/05/2023 tại https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1611626/FULLTEXT01.pdf


Hossain, M., Leminen, S., & Westerlund, M. (2019). A systematic review of living lab literature. Journal of Cleaner Production, 213, 976-988. doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.257


Huang, J. H., & Thomas, E. (2021). A review of living lab research and methods for user involvement. Technology Innovation Management Review, 11(9/10), 88-107. doi:10.22215/timreview/1467


H-UTokyo Lab. (2023). H-UTokyo Lab. Truy cập ngày 10/05/2023 tại http://www.ht-lab.ducr.u-tokyo.ac.jp/en/summary-en/


Ichikawa, H., Yamato, N., & Dustan, P. (2017). Competitiveness of global cities from the perspective of the global power city index. Procedia engineering, 198, 736-742. doi:10.1016/j.proeng.2017.07.125


Kim, H. D. (2020). Daegu Living Labs as city innovation platform. Switzerland: Zenodo.


Kim, S., & Kim, Y. (2020). Research trend analysis on living lab using text mining. Journal of Digital Convergence18(8), 37-48. doi:10.14400/JDC.2020.18.8.037


Konstantinidis, E. I., Petsani, D., & Bamidis, P. D. (2021). Teaching university students co-creation and living lab methodologies through experiential learning activities and preparing them for RRI. Health Informatics Journal, 27(1), Article 1460458221991204. doi:10.1177/1460458221991204


Lee, P., Hunter, W. C., & Chung, N. (2020). Smart tourism city: Developments and transformations. Sustainability, 12(10), Article 3958. doi:10.3390/su12103958


Leminen, S., Westerlund, M., & Nyström, A.G. (2012). Living labs as open-innovation networks. Technology Innovation Management Review, 2(9), 6-11. doi:10.22215/timreview/602


Meuser, M., & Nagel, U. (2009). The expert interview and changes in knowledge production. In Interviewing experts (pp. 17-42). London, UK: Palgrave Macmillan UK.


Nesti, G. (2017). Living labs: A new tool for co-production? In Smart and sustainable planning for cities and regions: Results of SSPCR 2015 1 (pp. 267-281). Switzerland: Springer International Publishing.


Nguyen, H. T., & Marques, P. (2022). The promise of living labs to the Quadruple Helix stakeholders: Exploring the sources of (dis) satisfaction. European Planning Studies30(6), 1124-1143. doi:10.1080/09654313.2021.1968798


Park, J., & Fujii, S. (2022). Living lab participants’ knowledge change about inclusive smart cities: An urban living lab in Seongdaegol, Seoul, South Korea. Smart Cities, 5(4), 1376-1388. doi:10.3390/smartcities5040070


Paskaleva, K., & Cooper, I. (2021). Are living labs effective? Exploring the evidence. Technovation, 106, Article 102311. doi:j.technovation.2021.102311


Project Urban Living Lab. (2023). Bringing proven global solutions to India. Truy cập ngày 10/05/2023 tại https://urbanlivinglabindia.org/sandbox.html


Rasters, G. (2016). The realization that citizens need to be engaged truly. Truy cập ngày 10/05/2023 tại http://www.transitsocialinnovation.eu/sii/ctp/ctp1-the-realization-that-citizens-need-to-be-engaged-truly


Sarma, S., & Sunny, S. A. (2017). Civic entrepreneurial ecosystems: Smart city emergence in Kansas City. Business Horizons, 60(6), 843-853. doi:10.1016/j.bushor.2017.07.010


Seong, J. E. (2023). Living Lab movement in Korea.


Steen, K., & van Bueren, E. (2017). Urban living labs: A living lab way of working. Amsterdam, Netherlands: Institute for Advanced Metropolitan Solutions.


Trinh, A. T., Pham, H. N., & Tran, M. T. Q. (2021). Impact of digital transformation in urban development: Opportunities and challenges for Vietnam. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: University of Economics, Ho Chi Minh City.


Van den Heuvel, R., Braun, S., de Bruin, M., & Daniëls, R. (2021). A closer look at living labs and higher education using a scoping review. Technology Innovation Management Review, 11(9/10), 30-40. doi:10.22215/timreview/1463


Veeckman, C., & Van Der Graaf, S. (2015). The city as living laboratory: Empowering citizens with the citadel toolkit. Technology Innovation Management Review, 5(3), 6-17. doi:10.22215/timreview/877


Vicini, S., Bellini, S., & Sanna, A. (2012). The city of the future living lab. International Journal of Automation Smart Technology, 2(3), 201-208. doi:10.5875/ausmt.v2i3.134


Voytenko, Y., McCormick, K., Evans, J., & Schliwa, G. (2016). Urban living labs for sustainability and low carbon cities in Europe: Towards a research agenda. Journal of Cleaner Production, 123, 45-54.


Vu, D. C. (2017). Scientific research methodology textbook. Hà Nội, Việt Nam: Education.


Westerlund, M., Leminen, S., & Habib, C. (2018). Key constructs and a definition of living labs as innovation platforms. Technology Innovation Management Review, 8(12), 51-62. doi:10.22215/timreview/1205


Zhang, X. Q. (2016). The trends, promises and challenges of urbanisation in the world. Habitat International54(3), 241-252. doi:10.1016/j.habitatint.2015.11.018Creative Commons License
© The Author(s) 2024. This is an open access publication under CC BY NC licence.