--

17 (4) 2022

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre


Tác giả - Nơi làm việc:
Hoàng Thúy Mai - Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Bến Tre, Việt Nam
Lê Đình Minh Trí - Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM, Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: ldmtri@hcmiu.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.4.2136.2022

Tóm tắt
Tính đến năm 2019, tổng số doanh nghiệp đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 3,343 doanh nghiệp, đăng ký tổng số vốn trên 29,000 tỷ đồng. Với sự cạnh tranh ngày càng cao trong việc thu hút đầu tư giữa các tỉnh thành, các nghiên cứu nhằm xác định mức độ hài lòng và những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng là hết sức cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Sử dụng thông tin khảo sát từ 270 doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy cho thấy có 04 yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư gồm: (1) Cơ sở hạ tầng; (2) Môi trường sống; (3) Thương hiệu địa phương; (4) Chính sách đầu tư. Kết quả nghiên cứu góp phần củng cố lý thuyết đầu tư áp dụng trong bối cảnh các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra hàm ý chính sách nhằm đề xuất giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện các chính sách - giải pháp nâng cao sự hài lòng để thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Từ khóa
đầu tư; đầu tư FDI; môi trường đầu tư; sự hài lòng của nhà đầu tư

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Hoang, T. M., & Le, D. M. T. (2022). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre [Factors influencing the satisfaction of investors in Ben Tre Province]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(4), 51-63.doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.4.2136.2022


Tài liệu tham khảo

Chính phủ. (2018). Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 về quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ [Decree 119/2018/ND-CP dated September 12, 2018 on regulations on e-invoices when selling goods and providing services]. Truy cập ngày 10/01/2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-119-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu-khi-ban-hang-hoa-cung-cap-dich-vu-394152.aspx


Dinh, H. P., & Ha, T. M. (2011). Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp mô hình định lượng và gợi ý chính sách [Factors affecting the satisfaction of foreign investors in industrial parks quantitative model and policy suggestions]. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 254, 30-37.


Do, T. P. T., & Nguyen, N. V. (2016). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của các khu công nghiệp TP.HCM [Factors affecting the satisfaction of enterprises with service quality of industrial parks in Ho Chi Minh City]. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, 19(4), 94-107.


Dunning, J. H. (1977). Trade, location of economic activity and the MNE: A search for an eclectic approach. In B. Ohlin, P. O. Hesselborn & P. M. Wijkman (Eds.), The international allocation of economic activity (pp. 395-418). London, UK: Macmillan. 


Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing, 18(4), 36-44.


Ha, G. N. K., Le, H. Q., Ha, H. K., & Huynh, A. D. T. (2015). Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Cà Mau [Research on factors affecting investment attraction in Ca Mau province]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM, 10(3), 85-97.


Hoang, T., & Chu, N. N. M. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS [Data analysis with SPSS]. Hanoi, Vuetnam: NXB Hồng Đức.


Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. (2017). Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 07 năm 2017 về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre [Resolution No. 04/2017/NQ-HDND dated July 18, 2017 on promulgating policies to encourage start-ups in Ben Tre Province]. Truy cập ngày 12/01/2021 tại https://hethongphapluat.com/nghi-quyet-04-2017-nq-hdnd-ve-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-khoi-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ben-tre.html


Hymer, S. H. (1960). The international operations of national firms: A study of direct forign investment (Doctoral Dissertation). The MIT Press, Cambridge, MA.


Jeffrey, D. S., & Felipe, B. L. (1993). Macroeconomics in the global economy. New York, NY: Harvester-Wheatsheaf.


Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing management. Hoboken, NJ: Pearson Prentice Hall.


Le, H. H. B. (2015). Determinant of the factors affecting Foreign Direct Investment (FDI) flow to Thanh Hoa province in Vietnam. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 26-33.


Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.


Mai, N. V., & Nguyen, T. V. (2010). Vấn đề sử dụng lao động và ảnh hưởng của lao động đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp ở Tiền Giang [Using labor and the influence of labor on attracting investment in industrial parks in Tien Giang]. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 13, 126-136.


Malesky, E. J., Dau, T. A., Pham, T. N., Le, H. T., Nguyen, H. T. T., Phan, N. T., & Nguyen, H. L. (2018). Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Việt Nam, PCI 2018 [Vietnam's PCI Provincial Competitiveness Index, PCI 2018]. Truy cập ngày 10/01/2021 tại https://pcivietnam.vn/uploads//VN-Bao-cao-dai-PCI/Bao-cao-PCI-2018.pdf


Nguyen, C. T. M. (2014). Thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bến Tre [Attracted the foreign direct investment (FDI) to BenTre]. Tạp chí Khoa hoc Xã hội và Nhân văn, 15, 27-32.


Nguyen, T. D., Nguyen, C. T. B., Nguyen, T. T. M., & Pham, L. X. (2005). Điều tra đánh giá thực trạng môi trường đầu tư tỉnh Tiền Giang và đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển [Investigate and assess the current situation of investment environment in Tien Giang province and propose solutions to mobilize social resources for development investment]. Paper presented at Provincial scientific research project - Department of Science and Technology of Tien Giang Province, Tien Giang, Vietnam.


Nguyen, T. H. T. (2016). Factors affecting the satisfaction of forein investors - Quantititive analysis and policy implications to strengthen the FDI attraction in Bac Ninh province of Vietnam. Journal of Economics, Business and Management, 4(6), 442-448.


Quốc hội. (2005). Luật số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về Luật Đầu tư [Law No. 59/2005/QH11 dated November 29, 2005 on Investment Law]. Truy cập ngày 15/01/2021 tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1& mode=detail&document_id=29555


Romer, P. M. (1986). Dynamic competitive equilibria with externalities, increasing returns and unbounded growth (Doctoral Dissertation). University of Chicago, Chicago, Illinois.


Tỉnh ủy Bến Tre. (2016). Chương trình số 10-CTr/TU về Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp [Program No. 10-CTr/TU on Co-Start-up and Business Development]. Truy cập ngày 15/01/2021 tại https://baotainguyenmoitruong.vn/ben-tre-chuong-trinh-dong-khoi-khoi-nghiep-va-phat-trien-doanh-nghiep-dat-hieu-qua-thiet-thuc-252164.html


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. (2016a). Chương trình hành động số 4179/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 [Action Program No. 4179/CTr-UBND of the Provincial People's Committee on the implementation of the Government's Resolution No. 35/NQ-CP on supporting and developing businesses until 2020]. Truy cập ngày 15/01/2021 tại https://bentre.gov.vn/


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. (2016b). Kế hoạch số 2680/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 [Plan No. 2680/KH-UBND of the Provincial People's Committee on the implementation of the Government's Resolution No. 19/2016/NQ-CP on improving the business environment and enhancing national competitiveness in 2016 - 2017, orientation to 2020]. Truy cập ngày 15/01/2021 tại https://bentre.gov.vn/


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. (2017). Kế hoạch 4783/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc duy trì, cải thiện Chỉ số PCI năm 2017 - 2018, định hướng đến năm 2020 [Plan 4783/KH-UBND dated October 20, 2017 on maintaining and improving the PCI Index in 2017 - 2018, orientation to 2020]. Truy cập ngày 15/01/2021 tại  https://luatduonggia.vn/ke-hoach-4783-kh-ubnd-nam-2017-ve-cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-tinh-ben-tre-nam-2017-2018-dinh-huong-den-nam-2020/


World Trade Organization (WTO). (1996). Trade and foreign direct investment. Truy cập ngày 09/10/2018 tại http://www.wto.orgLượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.