--

17 (5) 2022

Đóng góp của phụ nữ nông thôn vào phát triển kinh tế xã hội: Điển cứu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Hữu Dũng - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Nguyễn Hữu Dũng - nhdung@ueh.edu.vn
Ngày nộp: 09-11-2021
Ngày duyệt đăng: 20-11-2021
Ngày xuất bản: 17-03-2022

Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm lượng hóa mức độ đóng góp của phụ nữ vào phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Châu Phú - tỉnh An Giang. Sự đóng góp được đại diện bằng tổng thời gian tham gia các hoạt động kinh tế có thu nhập và các hoạt động không thu nhập, được qui đổi thành tiền. Nghiên cứu áp dụng khung phân tích quyền năng kinh tế phụ nữ trên khía cạnh tham gia, kết quả đạt được, và quyền hạn quyết định các vấn đề khác nhau trong hộ gia đình. Số liệu được thu thập từ khảo sát 147 phụ nữ tại 03 khu vực thuộc huyện vào tháng 10 năm 2020. Hệ số tương quan Pearson (r) được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa đóng góp phát triển kinh tế xã hội với một số đặc điểm chọn lọc của phụ nữ. Các chỉ số tham gia các hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội, quyền hạn quyết định trong gia đình, và lợi ích đạt được nêu bật hiện trạng của tiến trình nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Nghiên cứu đã cho thấy nhiều giờ làm việc không được trả lương, tiền công lao động thấp, hiệu quả việc làm không cao, tổng thời gian làm việc trong ngày 9.30 giờ, và mức đóng góp tính được gần bằng 90 triệu đồng/năm.

Từ khóa
hoạt động tạo thu nhập; quyền năng kinh tế phụ nữ; phát triển kinh tế-xã hội nông thôn

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Nguyen, D. H. (2022). Đóng góp của phụ nữ nông thôn vào phát triển kinh tế xã hội:  Điển cứu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam [The contribution of rural women in socio-economic development: A case study in Chau Phu District, An Giang Province, Vietnam]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(5), 5-18. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.5.2093.2022


Tài liệu tham khảo

Akerele, E. O., & Aihonsu, J. O. Y. (2011). Determinants of women’s participation in entrepreneurship development in Yewa North local government area, Ogunstate, Nigeria. Nigerian Journal of Agricultural Economics, 2(1), 68-78.


Alene, E. T. (2020). Determinants that influence women entrepreneurs performance in Ethiopia. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(24), 1-20.


Bahar, S. (2016). Women in crop production and management decisions in Barani Punjab: Implications for extension. Palo Alto, CA: PARC.


Butt, T. M., Hassan, Z. Y., Khalid, M., & Sher, M. (2010). Role of rural women in agricultural development and their constraints. Journal of Agriculture and Social Sciences, 6(3), 53-56.


Fontana, M., & Paciello, C. (2010). Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty. Rome: FAO.


Fox, L., & Carolina, R. (2017). In the mind, the household or the market? Concepts and measurement of women's economic empowerment (World Bank Working Paper 8079). Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://documents.worldbank.org/curated/en/436011496234827185/pdf/WPS8079.pdf


Golla, A., Malhotra, A., Nanda, P., & Mehra, R. (2018). Understanding and measuring women’s economic empowerment: Definition, framework and indicators. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2018/04/ICRW-WebReady.pdf


Gondal, A. H. (2003). Women’s involvement in earning activities: Evidence from rural Pakistan. Lahore Journal of Economics, 8(2), 123-136.


Hoque, M., & Itohara, Y. (2008). Participation and decision-making role of rural women in economic activities: A comparative study for members and non-members of the micro-credit organizations in Bangladesh. Journal of Social Sciences, 4(3), 229-236.


Hossain, R., Islam, M., & Billah, M. (2019). Quantification of the contribution of rural women in socioeconomic development. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 3(4), 1-12.


ILO. (2021). Giới và thị trường lao động ở Việt Nam. Báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm. Báo cáo tóm tắt của Tổ chức lao động Quốc tế [Gender and labor market in Vietnam: Report based on labor and employment-Research summary]. Truy cập ngày 10/03/2021 tại https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_774433/lang-vi/index.htm


Kabeer, N. (2009). Women’s economic empowerment: Key issues and policy options (Sida Policy Paper 2009). Truy cập ngày 10/03/2021 tại https://cdn.sida.se/publications/files/sida52479en-womens-economic-empowerment.pdf


Kabeer, N. (2012). Women’s economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development (Discussion Paper No. 29). London, UK: Centre for Development Policy & Research, School of Oriental & African Studies, University of London. 


Paul, R., Mohajan, B., Uddin, M. M., Amjad, M. D., & Reyad, A. H. (2019). Factors affecting women participation in local government institution: A case study of Bangladesh perspective. Journal of Global Research in Education and Social Science, 13(3), 94-105.


Pereznieto, P., & Taylor, G. (2014). A review of approaches and methods to measure economic empowerment of women and girls. Gender & Development, 22(2), 233-251. doi:10.1080/13552074.2014.920976


UNHLP. (2016). Leave no one behind (Report of the UN Secretary-General’s high-level panel on Women’s economic empowerment). Truy cập ngày 10/03/2021 tại https://www.empowerwomen.org/-/media/files/%20un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en&vs=2916


UN-VN. (2018). Tăng quyền năng cho phụ nữ nông thôn vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam [Empowering rural women for Vietnam’s sustainable development]. Truy cập ngày 08/03/2021 tại https://vietnam.un.org/vi/7359-tang-quyen-nang-cho-phu-nu-nong-thon-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam


Yusuf, H., Nuhu, K., Shuaibu, H., Yusuf, H., & Yusuf, O. (2015). Factors affecting the involvement of women in income generating activities in Sabon-Gari Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. American Journal of Experimental Agriculture, 5(1), 54-59.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.