--

17 (5) 2022

Hiện trạng và giải pháp thúc đẩy nông dân liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa ở tỉnh Hậu Giang


Tác giả - Nơi làm việc:
Trần Quốc Nhân - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam
Võ Khánh Duy - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Trần Quốc Nhân - tqnhan@ctu.edu.vn
Ngày nộp: 01-11-2021
Ngày duyệt đăng: 23-11-2021
Ngày xuất bản: 24-09-2022

Tóm tắt
Nghiên cứu xác định nguyên nhân nông dân chưa mạnh dạn liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng phân tích một số khác biệt về đặc điểm kinh tế - xã hội và hiệu quả sản xuất giữa hộ liên kết và không liên kết. Nghiên cứu sử dụng số liệu thu thập từ 160 hộ sản xuất lúa ở Hậu Giang. Phương pháp định tính chủ yếu sử dụng để xác định nguyên nhân nông dân không tham gia liên kết. Kết quả cho thấy, đặc điểm giữa hai nhóm hộ không khác biệt lớn, hộ tham gia liên kết sản xuất có hiệu quả cao hơn hộ không liên kết. Nông dân quen với việc sản xuất và tiêu thụ lúa theo cách của họ và không muốn lệ thuộc vào doanh nghiệp khi sản xuất, được xem là những nguyên nhân chính họ không muốn tham gia liên lết. Việc chậm thanh toán tiền cho nông dân cũng được xem là nguyên nhân cơ bản làm nông dân không có động lực liên kết doanh nghiệp.

Từ khóa
giải pháp; liên kết; lúa; tham gia

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Tran, N. Q., & Vo, D. K. (2022). Hiện trạng và giải pháp thúc đẩy nông dân liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa ở tỉnh Hậu Giang [Status-quo and solutions for enhacing farmers engaging in rice-production linkage with enterprises in Hau Giang Province]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(5), 32-43. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.5.2086.2022


Tài liệu tham khảo

Chính phủ. (2018). Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2018 về Chính sách khuyến khích phát triển hớp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp [Decree No. 98/2018/NĐ-CP dated July 5, 2018 on Regarding incentive policy for development of linkages in production and consumption of agricultural products]. Truy cập ngày 05/05/2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2018-ND-CP-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx


Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.


Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). Contract farming: Partnerships for growth. Retrieved July 15, 2020, from FAO website: https://www.fao.org/3/y0937e/y0937e00.pdf


GSO. (2017). Báo cáo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 [Report on investigation of agriculture, rural and fisheries in 2016]. Retrieved May 15, 2020, from   Tổng cục thống kê website: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2019/03/bao-cao-so-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-nong-thon-nong-nghiep-va-thuy-san-nam-2016/


Hai Lam & Phuc Son (2021). Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản [Production and distribution of agro products under the linkage model]. Retrieved October 29, 2021, from https://nhandan.com.vn/chuyen-lam-an/lien-ket-san-xuat-gan-voitieu-thu-nong-san-636242


Hội Đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang.  (2019). Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 07 năm 2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang về Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang [Resolution No. 07/2019/NQ-HDND dated July 11, 2019 of the People’s Council of Hau Giang province on the Resolution regulating investment promotion policies; policies to support linkages in production and consumption of agricultural products; preferential policies and support for investment in hi-tech agricultural zones in Hau Giang Province]. Truy cập ngày 05/05/2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-07-2019-NQ-HDND-dau-tu-lien-ket-san-xuat-tieu-thu-san-pham-nong-nghiep-Hau-Giang-420318.aspx


La, D. T. N., & Mai, N. V. (2015). Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở tỉnh An Giang [Household capacity of market access in business linkage in An Giang Province]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 36(D), 92-100.


Le, D. K. N., & Nguyen, V. N. (2012). Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất lúa ở An Giang [Solutions for improving effciency of the organization of rice production in  An Giang province]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 23b, 6-193.


MP4. (2005). 30 cases of contract farming: An analytical overview. Retrieved April 10, 2021, from FAO website:   https://www.fao.org/in-action/contract-farming/resources/library-document-detail/en/c/4684/


Nguyen, H. M., & Tran, T. V. (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia mô hình cánh đồng lớn của hộ sản xuất lúa tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang [Factors influencing the participation of rice producing households in large farm model in Tinh Bien district, An Giang province]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 61(4), 33-46.


Pham, T. T., Dang, H. D., Dang, H. L., Pham, N. T., & Le, V. (2020). Quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh An Giang [Farmers’ decision on participation in contract rice farming in An Giang province]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(4D), 256-265.


Roberts, M., & Nguyen, K. T. (2005). Contract use and paddy quality in the rice supply chain in An Giang province, Viet Nam. Proceedings of Linking Farmers to markets through contract farming.  Truy cập ngày 15/03/2021 tại https://www.fao.org/in-action/contract-farming/resources/library-document-detail/ru/c/3729/


Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang. (2020). Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND tỉnh Hậu Giang [Results report for implementation of Resolution No. 07/2019/NQ-HĐND in Hau Giang Province]. Hau Giang, Vietnam: Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang.


Thủ tướng Chính phủ. (2002). Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2001 về Chính sách khuyến khích tiêu thụ sông sản hàng hóa thông qua hợp đồng [Decision No. 80/2002/QD-TTg dated December 25, 2001 on encouragement of agro-products consumption through contract]. Truy cập ngày 05/05/2021 tại https://lawnet.vn/vb/quyet-dinh-80-2002-qd-ttg-chinh-sach-khuyen-khich-tieu-thu-nong-san-hang-hoa-thong-qua-hop-dong-C1F7.html


Thủ tướng Chính phủ. (2013). Quyết định 62/20123/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 về Quyết định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn [Decision No. 62/20/QD-TTg dated October 25, 2013 on encouragement for developing of cooperative, contract farming and large-scale field]. Truy cập ngày 05/05/2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-62-2013-QD-TTg-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-lien-ket-san-xuat-211219.aspx


Thủ tướng Chính phủ. (2020). Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 [Decision No. 1804/QD-TTg dated November 13, 2020 on Approval of supporting programme for collective economy and cooperative 2021 - 2025 period]. Truy cập ngày 05/05/2021 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1804-QD-TTg-2020-phe-duyet-Chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-457680.aspx


Tran, N. Q. (2019). Yếu tố ảnh hưởng đến việc nông dân tham gia mô hình sản xuất và thu mua lúa qua hợp đồng: trường hợp mô hình của công ty Lộc Trời [Determinants of rice farmers’ participation in contract farming: a case of contract scheme led by Loc Troi firm]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 17(2), 21-25.


Tran, N. Q. (2020). Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ thông qua hợp đồng liên kết tiêu thụ ở đồng bằng sông Cửu Long [Economic analysis of rice cultivation through contract farming in the Mekong delta]. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 2(2020), 113-118.


Williamson, O. E. (1979). Transaction cost economic: The governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22(2), 233-261.


Williamson, O. E. (1981). Economics of organization: The transaction cost approach. The American Journal of Sociology, 87(3), 548-577.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.