--

17 (5) 2022

Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng


Tác giả - Nơi làm việc:
Trần Hoài Nam - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Đặng Tường Anh Thư - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Đinh Thị Phương Khanh - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Lê Vũ - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Đặng Tường Anh Thư - dangtuonganhthu@gmail.com
Ngày nộp: 07-10-2021
Ngày duyệt đăng: 17-12-2021
Ngày xuất bản: 24-09-2022

Tóm tắt
Doanh nghiệp là chiếc cầu nối đưa nông sản đến thị trường. Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi bò sữa, nông hộ sẽ dễ tiếp cận với thị trường qua việc hỗ trợ thông tin từ doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) bằng phần mềm SmartPLS 3.0 từ nguồn dữ liệu 300 nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố sự cam kết (0.348***), sự chia sẻ thông tin (0.258***), sự hợp tác phối hợp (0.200**), sự tin tưởng (0.147**) và sự hài lòng (0.126***) ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động liên kết và sự biến thiên của chất lượng hoạt động liên kết là 38.4% được giải thích bởi các nhân tố này. Mặt khác, sự biến thiên của sự hài lòng (43.6%) được giải thích bởi các nhân tố như sự chia sẻ thông tin, sự cam kết, sự hợp tác phối hợp và sự tin tưởng.

Từ khóa
Đơn Dương; liên kết; mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS); nông hộ nuôi bò sữa

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Tran, N. H., Dang, T. T. A., Dinh, K. T. P., & Le, V. (2022). Đánh giá chất lượng hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng [Evaluating of linkage quality among companies and dairy farmers in Don Duong District, Lam Dong Province]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(5), 19-31. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.5.2073.2022


Tài liệu tham khảo

Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. Journal of Marketing Research, 29(1), 18-34.


Bandara, S., Leckie, C., Lobo, A., & Hewege, C. (2017). Power and relationship quality in supply chains: The case of the Australian organic fruit and vegetable industry. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 9(3), 501-518.


Batt, P. J. (2003). Building long-term buyer-seller relationships in food chains (Working paper No. 1027-2016-82145). Truy cập ngày 10/05/2021 tại 10.22004/ag.econ.24329


Birthal, B. P. (2007). Making contract farming work in smallholder agriculture: Issues and approaches. Paper presented at the 67th annual conference of the India Society of Agricultural Economics at Banker Institute of Rural Development, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.


Bộ NN & PTNT. (2008). Báo cáo số 578 BC/BNNKTHT về tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng [Report No.578 BC/BNNKTKH summary of 5 years of implementation of Prime Minister’s Decision No. 80/2002/QD - TTg on policies to encourage consumption of agricultural products through contracts]. Hanoi, Vietnam: Bộ NN & PTNT.


Crosby, L. A., Evans, K. R., & Cowles, D. (1990). Relationship quality in services selling: An interpersonal influence perspective. Journal of Marketing, 54(3), 68-81.


Dang, H., Li, E., & Bruwer. (2012). Understanding climate change adaptive behaviour of farmers: An integrated conceptual framework. The International Journal of Climate Change: Impacts & Responses, 3(2), 255-272.


Dlamini-Mazibuko, B. P., Ferrer, S., & Ortmann, G. (2019). Examining the farmer-buyer relationships in vegetable marketing channels in Eswatini. Agrekon, 58(3), 369-386.


Dwyer, F. R., Schurr, P. H., & Oh, S. (1987). Developing buyer-seller relationship. Journal of Marketing, 51(2), 11-27.


Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). Contract farming - Partnerships for growth. Truy cập ngày 10/05/2021 tại FAO website: https://www.fao.org/


Fischer, C., Hartmann, M., Reynolds, N., Leat, P., Revoredo-Giha, C., Henchion, M., ... Gracia, A. (2009). Factors influencing contractual choice and sustainable relationships in European agri-food supply chains. European Review of Agricultural Economics, 36(4), 541-569.


Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2009). A primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


Ho, M. Q. (2015). Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân [The relationship between quality and sustainability of economic linkages between enterprises and farmer]. Tạp chí kinh tế và phát triển, 222(12), 71-78.


Ho, T. T. (2017). Vai trò của liên kết trong sản xuất nông nghiệp [The role of linkage in agricultural production]. Tạp chí giáo dục lý luận, 269+270, 34-40.


Hoang, L. T. H., & Nguyen, N. Q. (2018). Factors influencing the relationship quality between shrimp farmers and processing enterprises in the Mekong Delta. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), 7(9), 45-51.


Holmlund, M. (2008). A definition, model, and empirical analysis of business-to-business relationship quality. International Journal of Service Industry Management, 19(1), 32-62.


Juran, J. M. (2003). Juran on leadership for quality. New York, NY: Simon and Schuster.


Lages, C., Lages, C. R., & Lages, L. F. (2005). The RELQUAL scale: A measure of relationship quality in export market ventures. Journal of Business Research, 58(8), 1040-1048.


Le, B. N. (2015). Kết nối nông dân sản xuất nhỏ với thị trường thông qua quản lý hiệu quả chuỗi cung cấp [Connecting smallholder farmers to the market through efficient supply chain management]. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 5(1/2), 20-34.


Nguyen, N. V. (2015). Phân tích mối liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị dừa tại Bến Tre [Analysis of the linkage between factors in the coconut value chain in Ben Tre]. Tạp chí Phát triển và hội nhập, 26(36), 84-89.


Nguyen, T. A. (2016). Quản trị chuỗi giá trị trong nông nghiệp: nghiên cứu cho trường hợp sản xuất heo ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai [Value chain management in agriculture: a case study for pig production in Thong Nhat district, Dong Nai Province] (Master’s thesis). Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.


Nguyen, T. A., Do, H. T. M., Dang, H. T. K., Nguyen, P. V., & Tran, C. H. (2012). Linkages in production and distribution of exported vegetables: Perspectives of farmers and firms in Luc Nam district, Bac Giang Province, Vietnam. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS), 18(1), 113-130.


Osterberg, P., & Nilsson, J. (2009). Menbers’ perception of their participation in the governance of cooperatives: The key to trust and commitment in agricultural cooperatives. Agribusiness: An international Journal, 25(2), 181-197.


Raykov, T., & Widaman, K. F. (1995). Issues in applied structural equation modeling research. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 2(4), 289-318.


Samli, A. C., & El-Ansary, A. I. (2007). The role of wholesalers in developing countries. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 17(4), 353-358.


Sở Nông Nghiệp & Phát Triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. (2020). Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng [Report on agricultural production in 2019 in Lam Dong Province]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n5397/cat-tien-xay-dung-vuon-kieu-mau-de-nhan-rong.html


Tran, N. Q., & Takeuchi, I. (2012). Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc thực thi hợp đồng tiêu thụ nông sản kém giữa nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam [Analyzing causes of failure in contract farming enforcement between farmer and entrepreneur in Vietnam]. Tp chí Khoa hc và Phát trin, 10(7), 1069-1077.


Tran, P. T. L., Su, H. T. O., & Pham, T. N. (2015). Tiền tố và hậu tố của chất lượng mối quan hệ giữa người trồng hoa công nghệ cao với nhà phân phối tại Đà Lạt [The antecedents and consequence of relationship quality between growers and distributors of hi-tech flowers]. Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 10(2), 91-100.


Tran, T. Q., Le, C. T. M., Do, Q. G., Bui, D. B., Bui, L. T. M., Nguyen, O. Q., … Pham, D. K. (2016). Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi [Research on building a linkage model in production using corn as animal feed] (Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La). Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://qlkh.vnua.edu.vn/


Tran, V. M., & Pham, D. V. (2014). Một số giải pháp phát triển hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo ở tỉnh đồng tháp [Some solutions for developing contract integration in production - Consumption of rice in Dong Thap Province]. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(6), 844-852.


Vo, N. T. P., & Do, H. T. T. (2017). Chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khó khăn và giải pháp [Vietnam’s animal husbandry in the context of integration difficulties and solutions]. Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp, 3, 174-180.


Vo, T. V., Le, L. N. Q., & Nguyen, P. T. K. (2015). Thực trạng chuỗi cung ứng lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long [The practice of the supply chain of rice in Mekong delta]. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 18(2), 121-136.


Vorley, B., Lundy, M., & MacGregor, J. (2008). Business models for small farmers and SMEs, GAIF. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.fao.org/fileadmin/templates/est/AAACP/FAO_Business_models_for_Small_Farmers_2008_1_.pdfCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.