--

17 (5) 2022

Ứng dụng Blockchain vào hoạt động kiểm toán nội bộ - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam


Tác giả - Nơi làm việc:
Lê Hữu Nghĩa - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Lâm Thị Hồng Hoa - Trường Đại học Kinh tế Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Lê Hữu Nghĩa - nghia.huule@yahoo.com
Ngày nộp: 07-10-2021
Ngày duyệt đăng: 20-11-2021
Ngày xuất bản: 17-03-2022

Tóm tắt
Công nghệ Blockchain được ứng dụng với nhiều đặc tính ưu việt như khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tính an toàn và bảo mật cao, phát hiện và ngăn ngừa gian lận trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Bài viết này sử dụng phương pháp tra cứu, so sánh, tổng hợp và phân tích diễn dịch trên phương diện các ứng dụng thực tế của công nghệ Blockchain trên thế giới trong công tác kiểm toán nội bộ như giấy tờ làm việc, bằng chứng kiểm toán, báo cáo kiểm toán, hoạt động giám sát kiểm toán nội bộ từ xa. Từ đây, bài học kinh nghiệm cho việc ứng dụng công nghệ Blockchain trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam được thông qua các cơ hội và thách thức mà tổ chức kiểm toán nội bộ lẫn kiểm toán viên có thể đối mặt mà nghiên cứu này đã chỉ ra.

Từ khóa
Blockchain; kiểm toán nội bộ; sổ cái phân tán cấp quyền; sổ cái phân tán không phân quyền

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Le, N. H., & Lam, H. T. H. (2022). Ứng dụng Blockchain vào hoạt động kiểm toán nội bộ - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam [Applications of Blockchain technology in internal audit’s activities - The lessons for Vietnam]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(5), 44-58. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.5.2072.2022


Tài liệu tham khảo

Ahmed, K.,  Andrew, M., Elaine, S., Zikai, W., & Charalampos, P. (2016). Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://eprint.iacr.org/2015/675.pdf


Andrea, M. R., & Miklos, A. V. (2018). Auditing with smart contracts. Truy cập ngày 10/05/2021 tại  https://www.researchgate.net/publication/323420825_Auditing_with_Smart_Contracts


Ashish, K. S., Swapan, S., Bappaditya, B., & Samyabrata, D. (2017). Auditing: Principles and practices. New Delhi, India: McGraw Hill Education


Bộ chính trị. (2019). Nghị quyết 52-NQ/TW năm 2019 về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư [ Resolution No. 52-NQ/TW which provides policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution, promulgation on 27/09/2019]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://moit.gov.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nghi-quyet-so-52-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-ve-mot-so-chu-truong.html


Brett, K. (2019). Bank 4.0 - Banking everywhere, never at a bank. Chichester, NY: John Wiley & Sons.


Bui, P. H., & Ngo, T. V. (2018). Sự phát triển và đổi mới của công nghệ tài chính ngân hàng [Development and revolution in fintech of banking]. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tương lai của Fintech và ngân hàng: Phát triển và đổi mới”, 122-132. Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://sob.ueh.edu.vn/thong-tin/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-tuong-lai-cua-fintech-va-ngan-hang-phat-trien-va-doi-moi.html


 Chính phủ. (2012). Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt  [Decree No. 101/2012/NĐ-CP on 22/11/2012 which provides dealing with the non-cash payments, promulgation on 22/11/2012]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=164943


Chính phủ. (2019). Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ [Decision No. 999/QĐ-TTg which provides giving approval for scheme for development of sharing economy, promulgation on 12/08/2019]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=197604


Chính phủ. (2020). Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030        [Decision No. 2289/QD-TTg which provides adopting the national strategy for fourth industrial revolution by 2030, promulgation on 31/12/2020]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202228


Cong Huyen (2018). Thử nghiệm thành công chuyển tiền liên ngân hàng trên nền tảng blockchain [Successful trial of interbank transfer on blockchain platform]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://vnbusiness.vn/ngan-hang/thu-nghiem-thanh-cong-chuyen-tien-lien-ngan-hang-tren-nen-tang-blockchain-1049145.html


Connor, O. (2018). Blockchain and the future of the audit. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://core.ac.uk/download/pdf/159384994.pdf


Daft, R. L. (1982). Bureaucratic versus nonbureaucratic structure and the process of innovation and change.  Research in the Sociology of Organisation, 1(3), 129-166.


Daniel, B., & Greig, P. (2017). The financial auditing of distributed ledgers, blockchain and cryptocurrencies. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.semanticscholar.org/paper/The-financial-auditing-of-distributed-ledgers%2C-and-Broby-Paul/be82f4f8a8fc5322a870dab9b005a9d034525735


David, L. (2017). “Blockchain và thuế số hóa – Những tác động đến ngành kinh doanh[Blockchain and digitalization of tax – Implications for the business industry]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) web: http://vaa.net.vn/tim-hieu-ve-cong-nghe-blockchain-va-anh-huong-cua-no-den-linh-vuc-ke-toan-tai-chinh-ngan-hang/


Fintechnews Vietnam. (2020). 2020 Fintech Vietnam report and startup map: Fintech startups tripled since 2017. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://fintechnews.sg/45354/vietnam/2020-fintech-vietnam-report-and-startup-map/


Gary, J. (2020). The evolution of remote audits. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.quality.org/knowledge/evolution-remote-audits#:~:text=A%20remote%20audit%2C%20also%20known,during%20an%20on%2Dsite%20audit


Hernan, M. (2019). Auditor essentials 100 concepts, tools, and techniques for success. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group.


Ho, B. T. (2019). Đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học [Quantitative evaluation of scientific research results]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-gia-dinh-luong-ket-qua-nghien-cuu-khoa-hoc_265


Kitao, Y. (2017). Learning practical fintech from successful companies. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.


Manlu, L., Kean, W., & Jennifer, J. X. (2019). How will blockchain technology impact auditing and accounting: Permissionless versus permissioned blockchain. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.researchgate.net/publication/335472340_How_Will_Blockchain_Technology_Impact_Auditing_and_Accounting_Permissionless_Vs_Permissioned_Blockchain


Nelson, R., & Winter, S. (1982). An evolutionary theory of economic change. Boston, MA: Harvard University Press.


Ousmane, D. (2018). Công nghiệp 4.0 - Nắm bắt đột phá cho sự phát triển của Việt Nam [Industry 4.0 - Seize the breakthrough for Vietnam’s development]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://www.worldbank.org/vi/news/speech/2018/07/17/industry-4-harnessing-disruption-for-vietnams-development


Patrick, N. O. (2017). Internal audit practice from a to z.  Boca Raton, FL: CRC Press CRC Press Taylor & Francis Group.


Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy, 13(6), 343-374.


Pethuru, R., Kavita, S., & Chellammal, S. (2021). Blockchain technology and applications. Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group.


Phan, L. T. T., Pham, N. T. P., & Truong, D. S. (2018). Ảnh hưởng của Blockchain đến hoạt động kiểm toán trong tương lai [Blockchain’s impacts on future auditing]. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đổi mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng”, 261-273.


Rebecka, L., & Emma, S. (2018). Blockchain in audit trails - An investigation of how blockchain can help auditors to implement audit trails. Truy cập ngày 10/05/2021 tại http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1212665/FULLTEXT01.pdf


Richard, C. (2015). Internal auditing - An integrated approach. Cape Town, SA: Juta & Company.


Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York, NY: The Free Press.


Rosenberg, N. (1976). The directions of technological change: Inducement mechanisms and focusing devices. In Perspectives on technology (pp. 108-125). Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Rosenberg, N. (1982). Inside the black box: Technology and economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Rothwell, R., & Gardiner, P. (1985).  Invention, innovation, re-innovation and the role of user.  Technovation, 3(3), 168-186.


Schott, A. (1981).  Industrial innovation in the United Kingdom, Canada, and the United States. London, UK: British-North America Committee.


Thanh Xuan (2020). HSBC và Vietcombank giao dịch tín dụng thư nội địa trên nền tảng blockchain [HSBC and Vietcombank have carried out transactions of domestic letter of credit on blockchain platform]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại  https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hsbc-va-vietcombank-giao-dich-tin-dung-thu-noi-dia-tren-nen-tang-blockchain-1322862.html


Tidd, J., & Bessant, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Chichester, NY: John Wiley & Sons.


Tran, K. (2018). Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) và ứng dụng thực tiễn ban đầu [Distributed ledger technology and practical applications]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://aita.gov.vn/cong-nghe-so-cai-phan-tan-distributed-ledger-technology-va-ung-dung-thuc-tien-ban-dau


Tran, K. (2020). Một số khuyến nghị về ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán đối với khu vực công của Vương quốc Anh (phần 2) [Some recommendations on the application of distributed ledger technology to the UK public sector (part 2)]. Truy cập ngày 10/05/2021 tại https://aita.gov.vn/mot-so-khuyen-nghi-ve--ung-dung-cong-nghe-so-cai-phan-tan-doi-voi-khu-vuc-cong-cua-vuong-quoc-anh-phan-2


World Bank. (2018). Cryptocurrencies and blockchain. Truy cập ngày 10/05/2021 tại  http://documents1.worldbank.org/curated/pt/293821525702130886/pdf/Cryptocurrencies-and-blockchain.pdfCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.