--

17 (5) 2022

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long theo khuôn khổ COSO


Tác giả - Nơi làm việc:
Hà Mỹ Trang - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam
Trịnh Hồ Vũ Ngân - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam
Thạch Keo Sa Ráte - Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Hà Mỹ Trang - hmtrang@ctu.edu.vn
Ngày nộp: 02-10-2021
Ngày duyệt đăng: 17-11-2021
Ngày xuất bản: 17-03-2022

Tóm tắt
Hệ thống kiểm soát nội bộ là một công cụ không thể thiếu tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. Hệ thống này nếu được xây dựng chặt chẽ sẽ giúp các đơn vị quản lý tốt vốn đầu tư, giám sát hoạt động tại đơn vị một cách hiệu quả và kịp thời. Đơn vị có thể dễ dàng điều hành hoạt động, giảm thất thoát tài sản từ đó duy trì khả năng hoạt động liên tục. Trên cơ sở phân tích hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn khổ COSO, nghiên cứu kết luận các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong mẫu khảo sát với sự thiếu hụt về vốn, quy mô và số lượng lao động dẫn đến hệ thống kiểm soát nội bộ không được xây dựng hoặc nếu có thì rất đơn sơ và tồn tại một số vấn đề bất cập. Thứ nhất, doanh nghiệp chưa đảm bảo bí mật về thu nhập của nhân viên nên dễ gây ra sự chia rẽ nội bộ. Thứ hai, việc phân chia công việc cho các bộ phận tại doanh nghiệp còn chồng chéo và tình trạng kiêm nhiệm nhiều chức vụ gây ra nguy cơ thất thoát và trục lợi. Thứ ba, các đơn vị trong phạm vi nghiên cứu chưa thành lập bộ phận chuyên trách về kiểm tra, kiểm soát dẫn đến công tác giảm thiểu rủi ro trở nên yếu kém, doanh nghiệp gặp trở ngại khi đánh giá các mục tiêu trong kinh doanh. Ngoài ra, báo cáo tài chính tại các đơn vị chưa được xem xét bởi bất kỳ một công ty kiểm toán nào, cũng như việc quản lý lượng tiền tồn tại quỹ chưa có cơ sở khoa học. Trước thực trạng nêu trên, các giải pháp được nghiên cứu đưa ra sẽ góp phần hình thành và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị một cách hiệu quả.

Từ khóa
DNNVV; hệ thống kiểm soát nội bộ; khuôn khổ COSO

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Ha, T. M., Trinh, N. H. V., & Thach, R. K. S. (2022). Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long theo khuôn khổ COSO [Evaluation of the internal control system for SMEs in the Mekong Delta based on the COSO framework]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(5), 59-79. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.5.2066.2022


Tài liệu tham khảo

AICPA. (2014). The importance of internal controls in financial reporting and safeguarding plan assets. Truy cập ngày 10/01/2020 tại https://www.kellerowens.com/wp-content/uploads/2014/08/2014-The-Importance-of-Internal-Control-in-Financial-Reporting-and-Safeguarding-Plan-Assets.pdf


Al-Matari, Y. A., Mohammed, S. A. S. A., & Al-Matari, E. M. (2017). Audit committee activities and the internal control system of commercial banks operating in Yemen. International Review of Management and Marketing, 7(1), 191-196.


Al-Zwyalif, I. M. (2015). The role of internal control in enhancing corporate governance: Evidence from Jordan. International Journal of Business and Management, 10(7), 57-66. doi:10.5539/ijbm.v10n7p57


Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2020). Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020 [The white book on Vietnamese businesses 2020]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Thống kê.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (2021). Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2021[The white book on Vietnamese businesses 2021]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Thống kê.


Bộ tài chính. (2019). Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 về Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây tại doanh nghiệp [Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 8, 2019 on Guiding the treatment of provisions for devaluation of inventory, loss from financial investments, bad debts and warranties for products, goods, services, construction works at the enterprise]. Truy cập ngày 10/05/2020 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-48-2019-TT-BTC-huong-dan-trich-lap-va-xu-ly-cac-khoan-du-phong-giam-gia-hang-ton-kho-346536.aspx


Bộ tài chính. (2021). Thông tư số 08/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ [Circular No. 08/TT-BTC dated January 25, 2021 on Vietnamese standards and the code of ethics for internal auditing]. Truy cập ngày 10/05/2020 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BTC-su-dung-khoan-thu-chi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-504367.aspx


Chính phủ. (2016). Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 về Quy định một số điều chi tiết của Luật kế toán [Decree No. 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016 on Some article of the Law on Accounting]. Truy cập ngày 10/05/2020 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-174-2016-ND-CP-huong-Luat-ke-toan-336391.aspx


Chính phủ. (2019). Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 Về kiểm toán nội bộ [Decree No. 05/2019/ND-CP dated January 22, 2019 on Internal Audit]. Truy cập ngày 10/05/2020 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Nghi-dinh-05-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-kiem-toan-noi-bo-315316.aspx


Dao, P. M., & Le, H. V. (2012). Hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay [Internal control system associated with risk management at commercial banks]. Tạp chí Ngân hàng, 24(2012), 20-26.


Eniola, O. J., & Akinselure, O. P. (2016). Effect of internal control on financial performance of firms in Nigeria (A study of selected manufacturing firms). IOSR Journal of Business and Management, 18(10), 80-85. doi:10.9790/487x-1810048085


Hoang, T., & Chu, N. N. M. (2008). Phân tích và nghiên cứu dữ liệu với SPSS [Analyze and study data with SPSS]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Hồng Đức.


Kinyau, J. K. A. (2016). Effect of internal control systems on financial performance of companies quoted in the Nairobi Securities Exchange (Doctoral dissertation). Rd, Juja, Kenya: Juja Kwale Press.


Liu, C., Lin, B., & Shu, W. (2017). Employee quality, monitoring environment and internal control. China Journal of Accounting Research, 10(1), 51-70. doi:10.1016/j.cjar.2016.12.002


McNally, J. S. (2013). The 2013 COSO framework & SOX compliance. Truy cập ngày 15/01/2020 tại https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-final%20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pdf


Nguyen, T. H. P. (2017). KSNB theo COSO 2013 và mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp [Internal control according according to COSO 2013 and the relationship with the performance of enterprises]. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 5(2017), 51-58.


Noland, T. G., & Metrejean, E. (2013). The importance of the control environment: Expense account fraud at blue grass airport. Journal of Business & Economics Research (JBER), 11(2), 97-106. doi:10.19030/jber.v11i2.7622


Noorvee, L. (2006). Evaluation of the effectiveness of internal control over fiancial reporting (Doctoral dissertation). Tartu, Estonia: University of Tartu Press.


Philip, T. (2018). Analyzing internal controls of SMEs in the retail sector: A case study of grocers in the Caribbean (Issue March). Minneapolis, MN: Capella University Press.


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. (2020). Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long 2020 [Annual Economic Report of the Mekong Delta 2020]. Can Tho, Vietnam: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.


Quốc Hội. (2015). Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 về Quy định về nội dung công tác kế toán [Law on Accounting No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015 on Regulations on the contents of accounting work]. Truy cập ngày 10/05/2020 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx


Sharma, R., B., & Senan, N. (2019). A study on effectiveness of internal control system in selected banks in Saudi Arabia. Asian Journal of Managerial Science, 8(1), 41-47. doi:10.51983/ajms-2019.8.1.1449


Stringer, C., & Carey, P. (2002). Internal control re-design: An exploratory study of Australian organisation. Accounting, Accountability & Performance, 8(2), 61-86.


Wang, L. (2019). Research on Internal control construction system of energy-based enterprises based on COSO and financial quality. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 252(3), 1-6. doi:10.1088/1755-1315/252/3/032062


Wood, A., & Brathwaite, N. (2013). Internal controls in the retail sector: A case study of a leading supermarket in Barbados. International Journal of Arts and Commerce, 2(11), 1-16.


Zhou, J. G. P. H. Y. Z. N. (2016). The effect of employee treatment policies on internal control weaknesses and financial restatements. The Accounting Review, 91(4), 1167-1194. doi:10.2308/accr-51269Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.