--

17 (3) 2022

Ứng dụng mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ hợp nhất (UTAUT): Trường hợp sử dụng phần mềm quản lý văn bản của viên chức trường Đại học Quốc tế


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Ngọc Duy Phương - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, Việt Nam
Huỳnh Vĩnh Trường - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: nndphuong@hcmiu.edu.vn
DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.2.1966.2022

Tóm tắt
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước là một trong những chủ trương mang tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt là trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cán bộ - viên chức cần được liên tục trang bị kiến thức, kỹ năng và các trang thiết bị để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong giải quyết công việc. Nghiên cứu này xác định khả năng ứng dụng của mô hình UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) với sự hỗ trợ của mô hình TAM nhằm mục đích tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của viên chức đối với việc xử lý các tác vụ thông qua ứng dụng phần mềm Portal Office thuộc về lĩnh vực môi trường giáo dục nằm trong khu vực công. Một cuộc khảo sát 100 viên chức được thực hiện với cách tiếp cận bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả chỉ ra rằng Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức dễ sử dụng, Thói quen và Các điều kiện thuận lợi đều có ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng hệ thống Portal Office. Về hàm ý quản trị, kết quả cho thấy rằng Ban lãnh đạo cần phải xây dựng thói quen sử dụng, tuyên truyền về lợi ích, tính thân thiện của phần mềm và đáp ứng các điều kiện thuận tiện hỗ trợ cho việc sử dụng phần mềm, từ đó thúc đẩy năng suất làm việc hiệu quả của viên chức.

Từ khóa
chính phủ điện tử; hành vi sử dụng; UTAUT; ý định hành vi

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Adams, D. A., Nelson, R. R., & Todd, P. A. (1992). Perceived usefulness, ease of use, and usage of information technology: A replication. MIS Quarterly, 16(2), 227-247.


Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage. MIS Quarterly, 24(4), 665-694.


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50(2), 179-211.


Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Lal, B., & Williams, M. D. (2015). Consumer adoption of Internet banking in Jordan: Examining the role of hedonic motivation, habit, self-efficacy and trust. Journal of Financial Services Marketing, 20(2), 145-157.


Arenas, G., Peral, P., & Ramón, J. M. (2015). Elderly and internet banking: An application of UTAUT2. Journal of Internet Banking & Commerce, 20(1), 1-23.


Bộ Nội Vụ. (2019). Báo cáo số 6466/BC-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 [Report No. 6466/BC-BNV dated December 24, 2019 of the Ministry of Home Affairs of the Socialist Republic of Vietnam on the implementation of administrative reform in 2019]. Truy cập ngày 24/12/2019 tại https://moha.gov.vn/danh-muc/bao-cao-so-6466-bc-bnv-ngay-24-12-2019-cua-bo-noi-vu-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2019-41443.html


Bộ Y Tế. (2020). Ministry of health portal. Truy cập ngày 11/03/2020 tại https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/thu-tuong-chi-thi-ay-manh-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi


Chan, S. C. (2004). Understanding internet banking adoption and use behavior: A Hong Kong perspective. Journal of Global Information Management, 12(3), 21-43.


Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Academic Press.


Davis, F. D. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results. (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA). Truy cập ngày 30/05/2020 tại https://www.researchgate.net/publication/35465050_A_Technology_Acceptance_Model_for_Empirically_Testing_New_End-User_Information_Systems


Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-machine Studies, 38(3), 475-487.


Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.


Doll, W. J., Hendrickson, A., & Deng, X. (1998). Using Davis’s perceived usefulness and ease of use instruments for decision making: A confirmatory and multigroup invariance analysis. Decision Science, 29(4), 839-870.


Gefen, D., & Straub, D. (2000). The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: A study of e-commerce adoption. Journal of The Association for Information Systems, 1(8), 1-30.


Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. Biometrika, 61(1), 101-107.


Gia Huy (2021). Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025 [Digital government in Vietnam will be formed by 2025]. Truy cập ngày 10/03/2021 tại Văn phòng Chính phủ (Government Office) website: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Chinh-phu-so-tai-Viet-Nam-se-duoc-hinh-thanh-vao-nam-2025/20213/29655.vgp


Gorsuch, R. L. (1974). Factor analysis. Philadelphia, Pennsylvania: W.B. Saunders Co.


Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. Hoboken, NJ: Prentice Hall.


Hair, J. F., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial Management & Data Systems, 117(3), 442-458.


Hair, J. F., Hult, G. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.


Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.


Hidayanto, A. N., & Ekawati, R. K. (2010). The influence of antecedent factors of IS/IT utilization towards organizational performance: A case study of IAIN Raden Fatah Palembang. Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World (ICT4M), 40-47. doi:10.1109/ICT4M.2010.5971937


Hill, T., Smith, N. D., & Mann, M. F. (1987). Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers. Journal of Applied Psychology, 72(2), 307-313.


Hsu, C. L., & Lu, H. P. (2004). Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience. Information & Management, 41(7), 853-868.


Im, I., Hong, S., & Kang, M. S. (2011). An international comparison of technology adoption: Testing the UTAUT model. Information & Management, 48(1), 1-8.


Israel, G. D. (1992). Determining sample size. Truy cập ngày 11/03/2021 tại https://www.psycholosphere.com/Determining%20sample%20size%20by%20Glen%20Israel.pdf


Kardes, F., & Cronley, M. (2015). Consumer behavior. Stamford, CT: Cengage Learning.


Khan, M. A. (2007). Consumer behaviour and advertising management. Daryaganj, New Delhi: New Age International.


Kim, H. W., & Kankanhalli, A. (2009). Investigating user resistance to information systems implementation: A status quo bias perspective. MIS Quarterly, 33(3), 567-582.


Kim, S. S., & Malhotra, N. K. (2005). A longitudinal model of continued IS use: An integrative view of four mechanisms underlying postadoption phenomena. Management Science, 51(5), 741-755.


Kim, S. S., Malhotra, N. K., & Narasimhan, S. (2005). Research note - two competing perspectives on automatic use: A theoretical and empirical comparison. Information Systems Research, 16(4), 418-432.


Kline, P. (2014). An easy guide to factor analysis. Abingdon, Oxfordshire: Routledge.


Lederer, A. L., Maupin, D. J., Sena, M. P., & Zhuang, Y. (2000). The technology acceptance model and the World Wide Web. Decision Support Systems, 29(3), 269-282.


Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1-55.


Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. (2007). How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance. MIS Quarterly, 31(4), 705-737.


Lippert, S. K., & Davis, M. (2006). A conceptual model integrating trust into planned change activities to enhance technology adoption behavior. Journal of Information Science, 32(5), 434-448.


Moon, J. W., & Kim, Y. G. (2001). Extending the TAM for a World-Wide-Web context. Information and Management, 38(4), 217-230.


Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research, 2(3), 192-222.


Nguyen, T. D., Nguyen, D. T., & Cao, H. T. (2014). Acceptance and use of information system: E-learning based on cloud computing in Vietnam. In Information and Communication Technology-EurAsia Conference (pp.139-149). Berlin, Heidelberg: Springer.


Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.


Peng, D. X., & Lai, F. (2012). Using partial least squares in operations management research: A practical guideline and summary of past research. Journal of Operations Management, 30(6), 467-480.


Pham, T., Dang, L., & Le, T. (2020). Factors affecting teachers’ behavioral intention of using information technology in lecturing-economic universities. Management Science Letters, 10(11), 2665-2672.


Raman, A., & Don, Y. (2013). Preservice teachers' acceptance of learning management software: An application of the UTAUT2 model. International Education Studies, 6(7), 157-164.


Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Straub, D. W. (2012). A critical look at the use of PLS-SEM in MIS. MIS Quarterly, 36(1), 3-14.


Ringle, C. M., Sarstedt, M., Mitchell, R., & Gudergan, S. P. (2020). Partial least squares structural equation modeling in HRM research. The International Journal of Human Resource Management, 31(12), 1617-1643.


Segars, A. H., & Grover, V. (1993). Re-examining perceived ease of use and usefulness: A confirmatory factors analysis. MIS Quarterly, 17(4), 517-526.


Sharma, D. (2013). Resistance to Human Resource Information Systems (HRIS)-problem recognition, diagnosis, and positive intervention: A study on employee behavior and change management. Indian Journal of Applied Research, 3(1), 99-104.


Sosik, J. J., Kahai, S. S., & Piovoso, M. J. (2009). Silver bullet or voodoo statistics? A primer for using the partial least squares data analytic technique in group and organization research. Group & Organization Management, 34(1), 5-36.


Stone, M. (1974). Cross validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 36(2), 111-133.


Tapanainen, T., Dao, K. T., Nguyen, H. T., & Nguyen, H. T. T. (2019). 4G adoption: A survey of Vietnam market. Journal of Information Technology Applications & Management, 26(1), 1-19.


Teo, T. (2011). Factors influencing teachers’ intention to use technology: Model development and test. Computers & Education, 57(4), 2432-2440.


Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS Quarterly, 15(1), 125-143.


Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test. Decision Sciences, 27(3), 451-481.


Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.


Venkatesh, V., & Zhang, X. (2010). Unified theory of acceptance and use of technology: US vs. China. Journal of Global Information Technology Management, 13(1), 5-27.


Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.


Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36(1), 157-178.


Wang, M. H. (2016). Factors influencing usage of e-learning systems in Taiwan's public sector: Applying the utaut model. Advances in Management and Applied Economics, 6(6), 63-82.


Warshaw, P. R., & Davis, F. D. (1985). Disentangling behavioral intention and behavioral expectation. Journal of Experimental Social Psychology, 21(3), 213-228.


Wong, K. T., Teo, T., & Russo, S. (2013). Interactive whiteboard acceptance: Applicability of the UTAUT model to student teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 22(1), 1-10.Lượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.