--

17 (4) 2022

Giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ góc nhìn của chuyên gia, người làm du lịch và du khách


Tác giả - Nơi làm việc:
Lý Thị Thương - Đại học Duy Tân Đà Nẵng , Việt Nam
Lê Thái Phượng - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Lý Thị Thương - lythithuong@dtu-hti.edu.vn
Ngày nộp: 20-06-2021
Ngày duyệt đăng: 09-09-2021
Ngày xuất bản: 24-03-2023

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm phân tích những giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn qua đánh giá của chuyên gia, người làm du lịch và du khách. Thống kê mô tả và phân tích ANOVA là hai phương pháp được sử dụng để làm rõ sự khác biệt trong đánh giá của các bên liên quan. Kết quả cho thấy Danh thắng Ngũ Hành Sơn được chuyên gia và người làm du lịch đánh giá rất cao về các giá trị. Tuy nhiên, du khách hầu như đánh giá thấp về các giá trị của Danh thắng bởi nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Như vậy, hoạt động chuyển tải giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn đối với du khách chưa hiệu quả. Từ đó, nhóm tác giả đã gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn trong hoạt động du lịch.

Từ khóa
Danh thắng Ngũ Hành Sơn; du khách; du lịch; giá trị

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Ly, T. T., & Le, P. T. (2022). Giá trị của Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ góc nhìn của chuyên gia, người làm du lịch và du khách [Value of Marble Mountains from the experts, tourism workers and tourists’ perspective]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(4), 64-77. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.4.1936.2022


Tài liệu tham khảo

Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. (2012). Truyền thuyết Ngũ Hành Sơn [The legend of Marble Mountain]. Truy cập ngày 12/04/2021 tại https://nguhanhson.org/news/quan-the-ngu-hanh-son/van-hoa-lich-su/truyn-thuyt-ng-hanh-sn/


Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. (2018). Ví trí-Đặc điểm-Địa chất quẩn thể Ngũ Hành Sơn [Location-Characteristics-Geology of the Marble Mountains]. Truy cập ngày 12/04/2021 tại https://nguhanhson.org/news/tong-quan/vi-tri-dac-diem-dia-chat-quan-the-ngu-hanh-son/


Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. (2020). Báo cáo tổng kết 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 [Five- year summary report, 2015 - 2020]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://nguhanhson.org/


Bui, Y. T. H. (2007). Tài nguyên du lịch [Tourism Resources]. Hanoi, Vietnam: Nhà xuất bản Giáo Dục.


Dang, D. H. (2014). Những giá trị văn hóa – lịch sử tại Thổ Sơn [Cultural and historical values in Tho Son]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://nguhanhson.org/news/quan-the-ngu-hanh-son/van-hoa-lich-su/nhung-gia-tri-van-hoa-lich-su-tai-tho-son/


Dang, T. (2017). Ngũ Hành Sơn - báu vật quốc gia [Marble Mountains - a national treasure]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://petrotimes.vn/ngu-hanh-son-bau-vat-quoc-gia-493746.html


Duc Hoang (2019). Danh thắng Ngũ Hành Sơn là tài sản chung, là “quốc bảo” của cả nước [The Marble Mountains is the common property and the "national treasure" of the whole country]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://bvhttdl.gov.vn/danh-thang-ngu-hanh-son-la-tai-san-chung-la-quoc-bao-cua-ca-nuoc-20190120165316884.htm


Duong, A. (2021). Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn [Quan The Am Festival, Marble Mountains]. Truy cập ngày 14/10/2021 tại http://dsvh.gov.vn/le-hoi-quan-the-am-ngu-hanh-son-3377


Duong, M. D. (2016). Du lịch tâm linh tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn [Spiritual tourism in Vietnam: Issues of rationale and reality]. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 19(5), 37-45.


Hoi An, Quang Hien, & Nguyen Khoi (2019). Ngũ Hành Sơn, vẻ đẹp hiếm có [Marble Mountains - A rate beauty]. Truy cập ngày 12/04/2021 tại https://danang.gov.vn/chi-tiet?id=34071&_c=3


Le, N. N. (2019). Hệ thống tư liệu Thư tịch cổ và văn khắc Hán - Nôm ở Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn [Documentation system of ancient bibliographies and Han - Nom inscriptions in A special national relic - Marble Mountains]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://nguhanhson.org/news/vn-hoa-ngh-thut/bai-viet/he-thong-tu-lieu-thu-tich-co-va-van-khac-han-nom-o-di-tich-quoc-gia-dac-biet-danh-thang-ngu-hanh-son/


Le, P. T., & Le, N. N. (2021). Áp dụng “Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch” đối với Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng [The Application of “Destination Evaluation Criteria” for Marble Mountains, Da Nang City]. Tạp chí Khoa học Đại học mở thành phố Hồ Chính Minh - Kinh tế và quản trị kinh doanh, 17(1), 63-71.


Le, T. Q. (2017). Những giá trị đặc sắc tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn [Special values at Marble Mountains]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://nguhanhson.org/news/quan-the-ngu-hanh-son/van-hoa-lich-su/nhung-gia-tri-dac-sac-tai-danh-thang-ngu-hanh-son/


Luu, H. (2021). Lễ hội Quán Thế Âm là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia [Quan The Am Festival recognized as a National Intangible Cultural Heritage]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại http://baochinhphu.vn/Van-hoa/Le-hoi-Quan-The-Am-la-Di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia/426832.vgp


Ngoc Ha (2018). Danh thắng Ngũ Hành Sơn - Di tích cấp quốc gia đặc biệt: Khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử [Marble Mountains - A special national relic: Insisting cultural and historical values]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://baodanang.vn/channel/ 5414/201812/danh-thang-ngu-hanh-son-di-tich-cap-quoc-gia-dac-biet-khang-dinh-gia-tri-van-hoa-lich-su-3127133/


Nguyen, C. T. B., Nguyen, N. Q., & Ong, N. T. E. (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ [Factors affecting the attractiveness of tourism resources in Phong Dien district, Can Tho city]. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 42(D), 91-98.


Nguyen, S. (2019). Di tích văn hóa Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn: Bài 1: Điểm đến lịch sử - văn hóa - tâm linh [Ngu Hanh Son Special National Cultural Relic: Lesson 1: Historical - Cultural - Spiritual Destinations]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://baotintuc.vn/van-hoa/di-tich-van-hoa-quoc-gia-dac-biet-ngu-hanh-son-bai-1-diem-den-lich-su-van-hoa-tam-linh-20190206122514118.htm


Phuong Uyen (2021). Độc đáo ma nhai Ngũ Hành Sơn [“Ma Nhai” - An unique epitaph of Marble Mountains]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://baodanang.vn/channel/ 5433/202102/doc-dao-ma-nhai-ngu-hanh-son-3877014/


Quốc hội. (2017). Luật du lịch [Law on tourism]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-du-lich-2017-322936.aspx


Sở Du Lịch Đà Nẵng. (2019). Bài thuyết minh về Danh thắng Ngũ Hành Sơn [Explanatory      literature about The Marble Moutain]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://tourism.danang.gov.vn/-/pho-bien-bai-thuyet-minh-ve-cac-iem-du-lich-a-nang


Thich, H. S. T. H. (1972). Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước, Đà Nẵng [History of Marble Mountains, Non Nuoc Pagoda, Danang]. Danang, Vietnam: Nhà xuất bản Chùa Non Nước.


Van, L. T. (2019). Ẩn ngữ của trầm tích văn hóa [Slang of cultural sediments]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://baodanang.vn/channel/5433/201901/an-ngu-cua-tram-tich-van-hoa-3143302/


Weipeng & Limeng (2014). The reconstruction of tourism resources evaluation model based on regression to the original meaning- Taking the tourism of the Silk Road in Gansu Province as example. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(5), 1631-1635.


Xuan Son (2019). Cây di sản trên Ngũ Hành Sơn [Heritage tree on Ngu Hanh Son]. Truy cập ngày 20/04/2021 tại https://baodanang.vn/Da-Nang-qua-anh/201903/cay-di-san-tren-ngu-hanh-son-3169144/index.htmCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.