--

17 (4) 2022

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau


Tác giả - Nơi làm việc:
Nguyễn Phước Hoàng - Trung tâm Thông tin & Ứng dụng Khoa học công nghệ Cà Mau - Sở Khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: hoangsxd26@gmail.com
DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.4.1812.2022

Tóm tắt
Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng các nhân tố đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tỉnh Cà Mau. Với các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 08 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững gồm: tài nguyên con người; tài nguyên kinh tế, tài nguyên môi trường; cơ sở vật chất; tài nguyên văn hóa - xã hội; chính sách quản lý du lịch; liên vùng du lịch; tài nguyên thiên nhiên. Trong đó yếu tố tài nguyên con người ảnh hưởng mạnh nhất. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Cà Mau.

Từ khóa
bền vững; du lịch sinh thái; tỉnh Cà Mau

Toàn văn:
PDF

Trích dẫn:

Nguyen, P. H. (2022). Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau [Factors affecting the sustainable ecotourism development: A case study in Ca Mau Province]. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 17(4), 16-33. doi:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.17.4.1812.2022


Tài liệu tham khảo

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation model. Journal of Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.


Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. Community Development Magazine, 40(1), 39-49.


Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. (2009). Xử lý ô nhiễm trường, ô nhiễm nông thôn và một số cảnh báo về môi trường tỉnh Nam Định [Field pollution treatment, rural pollution and some environmental warnings in Nam Dinh province]. Paper presented at Hội thảo khoa học môi trường UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức ngày 28/4, tại Nam Định.


Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (Vol. 4). New York, NY: Longman.


Bui, N. T. M. (2012). Giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại vườn quốc gia Ba Vì [Solutions for sustainable ecotourism development in Ba Vi National Park]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 1, 148-160.


Burns, A. C., & Bush, R. F. (1995). Marketing research. Hoboken, NJ: Prentice Hall.


Dao, N. T. B. (2012). Phát triển du lịch Nha Trang  tỉnh Khánh Hòa theo hướng bền vững [Developing Nha Trang tourism in Khanh Hoa province a sustainable way] (Master’s thesis). HCMC University of Education, Ho Chi Minh City, Vietnam.


Davies, M. (1990). Wildlife as a tourism attraction. Environments (Waterloo), 20(3) 74-77.


De Kadt, E. (1997). Tourism: Passport to development, prepecttives on the social and cultural effects of touricm in development. Oxford University Press, 26(3), 431-445.


Derek, H. (2003). Tourism and sustainable community development. London, UK: Routledge.


Dow, J. (1999). Chỉ số bền vững [Sustainability indices]. Truy cập ngày 02/08/2020 tại   https://www.vi.wiki2.wiki/wiki/dow_jones_sustainability_indices


Drumm, A., & Alan, M. (2005). An introduction to ecosystem planning (2nd ed., Vol. 1). Arlington, VA: The Nature Conservancy.


Duong, H. H. (2017). Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ [Sustainable tourism development in Phu Tho province] (Doctoral dissertation, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Ho Chi Minh City, Vietnam). Truy cập ngày 20/03/2020 tại https://hcma.vn/Uploads/ 2017/8/4/LA%20_%20Duong%20Hoang%20Huong%20(cap%20Hoc%20vien).pdf


Emmons, R. A. (1991). Personal strivings, daily life events, and psychological and physical wellbeing. Journal of Personality, 59, 453-472. doi:10.1111/j.1467-6494.1991.tb00256.x


Foday, D. (2014). The perceptions of managers of SMEs on sustainable tourism development in Least Developed Countries (LDCs), using The Gambia as a case study. Truy cập ngày 10/03/2020 tại https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35330/1/gupea_2077_35330_1.pdf


Garcia-Melon, M., Gomez-Navarro, T., & Acuua-Dutra, S. (2012). A combined ANP-delphi approach, to evaluate sustainable tourism. Enviromenttal impact Assessment Review, 34, 41-50.  


GRI. (2012). Global reporting initiative. Truy cập ngày 21/04/2012 tại www.globalreporting.org


Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., & Anderson, R. E. (1998). Multivariate data analysis (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.


Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., Anderson,  R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate  data analysis (Vol. 6). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.


Hall, D., & Richards, G. (2000). The community: A sustainable concept in tourism development? In D. Hall & G. Richards (Eds.), Tourism and sustainable community development (pp. 01-13). London, UK: Routledge.


Harrison, D. (2015). Development theory and tourism in developing countries: What has theory ever done for us. International Journal of Asia Pacific Studies, 11(Supplement 1), 53-82.


Haslam, P. A. (2004). The corporate social responsibility system in Latin America and the Caribbean. Truy cập ngày 02/08/2020 tại http://www.focal.ca/pdf/csr_04.pdf


Hector, C. L. (1996). Ecotourism and protected areas: The state of nature - Based touricm around the world and guidelines for its development. Washington, D.C.: Island Press.


Heimlich, J. E., & Ardoin, N. M. (2012). Understanding behavior to understand behavior change: A literature review. Environmental Education Research, 14(3), 215-237.


Hens, L. (1998). The development of indicators and core indicators for sustainable development: A state of the art review. International Journal of Sustainable Development, 11(1/4), 97-118.


Hisrich, R. D. (1990). Entrepreneurship/intrapreneurship. American Psychologist, 45(2), 209-222.


Hu, L., & Benler, P. M. (1999). Cut off criterria for fit indexs in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternative. Journal Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.


Ibun, K. (2016). Factors affecting eco-tourism development in zanzibar. Ijrdo-Journal of Social Science and Humanities Research, 1(8), 141-166.


John, F. (1966). Planning as innovation: The chilean case. Journal of the American Institute of Planners, 32(4), 194-204. doi:10.1080/01944366608978495


Ko, T. G. (2005). Development of a tourism sustainability assessment procedure: A conceptual approach. Tourism Management, 26(3), 431-445.


Le, V. D. (2017). Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững [Sustainable tourism development in Da Nang city] (Doctoral dissertation, The University of Danang, Danang City, Vietnam). Truy cập ngày 15/03/2020 tại http://www. tailieuso.udn.vn/bitstream/ TTHL_125/6951/1/LeDucVien.TT.pdf


Mai, V. A., & Nguyen, H. X. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam [Factors affecting sustainable tourism development in Vietnam]. Tạp chí Phát triển cộng đồng, 40(16), 45-68.


Mair, P. (2011). The election in context. In M. Gallagher & M. Marsh (Eds.), How Ireland voted 2011: The full story of Ireland’s earthquake election (pp. 283-297). London, UK: Palgrave Macmillan.


Mansour, E. Z. (2013). The impacts of tourism industry on host community. European Journal of Tourism Hospitality and Research, 1(2), 12-21.


Martha, H. (1999). Ecotourism and sustainable development. Washington, D.C.: Island Press.


Moscardo, G. (2003). Building community capacity for tourism development. Truy cập ngày 16/03/2020 tại https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20083237554


Moscardo, G. (2008). Building community capacity for tourism development. Wallingford, UK: CABI.


Mowforth, M., & Munt, I. (1998). Tourism and sustainability: New tourism in the third world. London, UK: Psychology Press.


Mowforth, M., & Munt, I. (2015). Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the third world (4th ed.). Truy cập ngày 02/08/2020 tại https://www.researchgate.net/publication


Murphy, P. E. (1994). Tourism and sustainable development. In W. Theobod (Ed.), Global tourism: The next decade (pp. 274-290). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.


Murphy, P. E. (1996). Tourism: A community approach. London, UK: Routledge.


Murphy, P. E. (2012). Tourism: A community approach. London, UK: Routledge.


Nelson, J. G., Butler, R., & Wall, G. (Eds.). (1993). Tourism and sustainable development: Monitoring, planning, managing (Department of Geography Publication Series, No. 37). Waterloo, ON: University of Waterloo Department of Geography.


Nishiyama, M., & Terasawa, T. (2013). Long-lasting implicit memory for unfamiliar faces revealed by an indirect recognition procedure - Shinrigakukenkyu. The Japanese Journal of Psychology, 83(6), 526-535.


Nguyen, H. T. (2011). Hiện trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch biển quốc gia tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ [Current status and solutions to develop national marine resorts in the North Central Coast tourist area]. Truy cập ngày 16/03/2020 tại http://khcnmt-bvhttdl.vn/theme/details/339/hien-trang-va-giai-phap-phat-trien-cac-khu-du-lich-bien-qg-tai-vung-du-lich-bac-trung-bo


Nguyen, N. T., & Phan, K. T. (2016). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang [ Analysis of factors affecting the development of ecotourism in Tra Su Melaleuca forest landscape protection area, Tinh Bien district, An Giang Province]. Tạp chí khoa học Trường Đại học An Giang, 9(1), 93-100.


Nguyen, S. T. (2014). Đánh giá tiềm năng tuyến điểm du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu [Assessing the potential of the eco-tourist route in Bac Lieu province]. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần D: Kinh tế và pháp luật, 30, 73-83.


Poon, A. (1993). Tourism, technology and competitive strategies. Wallingford, UK: CABI.


Pham, L. T. (2008). Cơ sở khoa học phát triển du lịch đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ [Scientific basis for developing coastal island tourism in the North Central Coast tourist area]. Truy cập ngày 18/03/2020 tại http://khcnmt-bvhttdl.vn/theme/details/340/co-so-khoa-hoc-phat-trien-du-lich-dao-ven-bo-vung-du-lich-bac-trung-bo


Sally, A., Naomi, C., & Michael, P. (2010). Effective community based tourism: A best practice manual. Gold Coast, Queensland: Sustainable Tourism Cooperative Research Center.


Shrode, F. (2012). Mobile apps for nature field guides. Reference Reviews, 26(7), 4-6.


Stonich, S. C. (1995). The enviromenttal quality and social justice implications of shrimp mariculture development in Honduras. Human Ecology, 23(2), 143-168.


Sue, B. (2006). Community development through tourism. Clayton, Victoria: CSIRO Publishing.


Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: The case of Turkey. Tourism Management, 22(3), 289-303.


Tsung, H. L. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37-46. doi:10.1016/j.tourman.2012.03.007


Uzun, F. V., & Somuncu, M. (2015). Evaluation of the suitainability of tourism in Ihlara valley and suggestions. European Journal of Sustainable Development, 4(2), 165-174.


Vanhove, N. (2002). Tourism policy-between competitiveness and sustainability: The case of Bruges. Tourism Review, 57(3), 12-34.


von Weizsacker, E. U., & Jesinghaus, J. (1992). Ecological tax reform: A policy proposal for sustainable development. London, UK: Zed Books.


Vu, D. V. (2014). Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu [Sustainable tourism development in Ba Ria - Vung Tau province] (Doctoral dissertation, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam). Truy cập ngày 15/03/2020 tại https://www. tailieu.vn/doc/luan-an-tien-si-phat-trien-du-lich-ben-vung-ba-ria-vung-tau-1864500.html


Vuong, T. K., & Premkumar, R. (2019). Analyzing factors affecting tourism sustainable development towards Viet Nam in the New Era. European Journal of Business & Innovation Research, 7(1), 30-42.


Wall, J. S., Hainfeld, J. F., Bartlett, P. A., & Singer, S. J. (1982). Observation of an undecagold cluster compound in the scanning tranmission electron microscope. Ultramiccroscopy, 8, 397-402.


Wang, Z. X., & Pei, L. (2014). A systems thinking-based grey model for sustainability evaluation of urban tourism. Kybernetes, 43(3/4), 462-479.


World Tourism Organization (UNWTO). (2012). Sustainable development of tourism: FAQ - Climate change and tourism. Truy cập ngày 10/06/2014 tại World Tourism Organization Network website: http://sdt.unwto.org/en/content /faq-climatechange-and-tourismLượt truy cập: Tóm tắt | 0 | lần
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.