--

7 (2) 2012

Ảnh hưởng của Công nghệ thông tin đến Hệ thống thông tin kế toán hiện đại


Tác giả - Nơi làm việc:
Vũ Quốc Thông - Trường Đại học Mở TP.HCM , Việt Nam
Tác giả liên hệ, Email: Vũ Quốc Thông - kim.npt@ou.edu.vn

Tóm tắt
Những tiến bộ của ngành khoa học máy tính đã ảnh hưởng đến hệ thống thông tin quản lý; Đặc biệt là những ứng dụng cụ thể trong hệ thống thông tin kế toán. Công việc kế toán bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật công nghệ thông tin. Với công cụ xử lý là máy tính, kế toán thủ công đã bị thay đổi thông qua hình thức xử lý, lưu giữ số liệu kế toán đồng thời mở ra nhiều thuận lợi cho việc kết xuất và trao đổi thông tin kế toán.

Toàn văn:
PDF

Tài liệu tham khảo

Neale G. O.and Maris G. M., “Management of information systems: Insights from accounting research”, No.43, page 1014-1024, 2006.


Elliott, R. K., “Who are we as a profession.And what must we become?” Journal of Accountancy, page 81-85, 1998.


Gogan, J., L. M. Applegate, and R. Nolan, “KPMG Peat Marwick: The shadow partner”, Harvard Business School teaching note 5-196 -066. Cambridge, MA: Harvard Business School, December 2005.


Turban, E., McLean, E., Wetherbe J., “Information technology for management: transforming business in the digital economy”, 3rd ed., Wiley Publisher, 2002.


Pinsonneault, A. and Rivard, S., “Information Technology and the Nature of Managerial Work: From the Productivity Paradox to the Icarus Paradox?”, MIS Quarterly 30, page 87-109, September 1998.


The Canadian Institute of Chartered Accountants, “Audit and Control Implications of XBRL”, Information Technology Advisory Committee 2002.


Hodge, F, Kennedy, J., & Maines, L., “Does search facilitating technology improve the transparency of financial reporting?” The Accounting Review , Vol. 79, 2004.


Deshmukh, A., “A conceptual framework for online internal controls” Journal of Information Technology Management , Vol. 3-4 page 23-32, 2004.


Dreazen, Y. “Consumers are in the dark on Web-site privacy” The Wall Street Journal, Personal Finance Section, D2, 2003.


Luật kế toán Việt Nam, điều 4, khoản 1, định nghĩa về Kế Toán, 2003.


http://www.pcworld.com/businesscenter.


http://sunsystemsaccounting.com/sunaccounts.html.


http://www.webketoan.vn/trangchu/vn/tin-tuc/tin-hoc-quan-ly.


http://www.xbrl.org.


http://www.coso.org.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.