--

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG THƯ MỤC TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ QUỐC TẾ DOAJ

Đến tháng 08/2021, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được chấp nhận vào hệ thống quốc tế Thư mục các Tạp chí tiếp cận mở DOAJ (Directory of Open Access Journals). Việc gia nhập DOAJ tạo điều kiện cho Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận đến giới học thuật nhờ tính năng truy cập mở trên toàn cầu đối với mọi ngành học, địa lý hay ngôn ngữ. Đây cũng là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong lộ trình quốc tế hóa của Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khẳng định vị thế của một Tạp chí uy tín và đáp ứng các chuẩn quốc tế hiện nay.

<< Các thông báo khác...