--

QUYẾT ĐỊNH SỐ 559/GP-BTTTT: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MỚI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 15-11-2006, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT. Đến nay, Tạp chí đã hoạt động được 15 năm và đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, Tạp chí cũng đã thực hiện được sứ mệnh là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí đã, đang, và sẽ tiếp tục hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế. Vào ngày 30-08-2021, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử theo Quyết định số 559/GP-BTTTT.

<< Các thông báo khác...