--

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TỰ DO

Nhằm nỗ lực không ngừng để phát triển theo hướng hội nhập, tiếp cận với các thông lệ quốc tế trong xuất bản các công trình khoa học, và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế, từ 01/05/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc chính thức áp dụng chính sách truy cập tự do theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) đối với tất cả các xuất bản phẩm được xuất bản bởi Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

<< Các thông báo khác...