--

CÔNG VĂN SỐ 34/TTKHCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 06 mã số ISSN (International Standard Serial Number) cho 6 tạp chí chuyên ngành, dựa trên cơ sở kế thừa mã số ISSN đã được cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

<< Các thông báo khác...