--

QUYẾT ĐỊNH SỐ 922/QĐ-BTTTT: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Theo đề nghị của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định Số 922/QĐ-BTTTT tặng thưởng bằng khen cho Tập thể Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Báo chí năm 2019.
bk
mt
ms

<< Các thông báo khác...