--

THỐNG NHẤT ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN APA 7TH

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (viết tắt là Tạp chí) trân trọng thông báo kể từ ngày 01/03/2024, tất cả các bài báo được gửi về Tạp chí sẽ thống nhất áp dụng tiêu chuẩn APA 7th.

<< Các thông báo khác...