--

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG MÃ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ KINH TẾ (JEL CODE)

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trân trọng thông báo kể từ Số 18(1)2023, tất cả các bài báo được xuất bản đều có mã phân loại JEL (Journal of Economic Literature of American Economic Association). Vì vậy, tất cả các bản thảo gửi đến Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đều có mã phân loại JEL, tối đa là 5 mã số JEL, 3 cấp. Ví dụ: C23; E31; G62; L21 (Mẫu bản thảo)

Mã số phân loại JEL tham khảo Tại đây.

Codes JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)

<< Các thông báo khác...