--

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2021 & 2022

Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2021, và Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/07/2022, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2022, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm, cụ thể:

1. Ngành Sinh học: tăng lên 0.5 điểm

2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 1,0 điểm

* Điểm công trình khoa học các ngành còn lại:
+ Ngành Kinh tế (0.75đ)
+ Ngành Cơ học (0,25đ)
+ Liên ngành Triết học, Xã hội học, Chính trị học (0,5đ)
+ Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc (0,5đ)

<< Các thông báo khác...