--

THÔNG BÁO NGƯNG TẶNG TẠP CHÍ ĐẾN TÁC GIẢ

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo: kể từ tháng 07/2022, Tạp chí sẽ không gửi bản in Tạp chí đến các tác giả như trước đây. Các tác giả có thể tải các bài báo trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí.
Trân trọng cám ơn.

<< Các thông báo khác...