--

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÚT BÀI VIẾT: "TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD"

- Kể từ ngày 04/04/2022, bài viết "TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD” không còn hiệu lực trong Tạp chí Ho Chi Minh City Open University Journal of Science - Social Sciences; đồng nghĩa với việc Tạp chí không còn xuất bản và đăng tải bài viết này trên cả 2 phiên bản bản in và bản điện tử;
- Sau thời gian này, bài viết "TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD” sẽ bị hủy khỏi hệ thống của Tạp chí (bản in và bản điện tử), đồng thời Tạp chí sẽ tiến hành hủy bài biết trong hệ thống trích dẫn của Tạp chí cũng như các hệ thống quốc tế mà Tạp chí đã tham gia.
- Tác giả chính, tác giả liên lạc, và các đồng tác giả của bài viết sẽ không được nộp bài trên tất cả các tạp chí chuyên ngành của Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3 năm kể từ ngày 04/04/2022.

Trân trọng,
TM. Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

<< Các thông báo khác...