--

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG TRÍCH DẪN ACI

Ngày đăng: 2021-10-29

Tính đến ngày 29/10/2021, GS Narongrit Sombatsompop – Chủ tịch Ủy ban điều hành ACI đã ký thông báo kết quả xét duyệt các Tạp chí Khoa học được chấp nhận vào ACI năm 2021.
Trong số 15 tạp chí khoa học của Việt Nam nộp hồ sơ xét duyệt vào hệ thống dữ liệu trích dẫn ACI năm 2021, có 6 tạp chí được chấp nhận vào hệ thống dữ liệu trích dẫn này, bao gồm: Ho Chi Minh city Open University Journal of Science – Social Science; Ho Chi Minh city Open University Journal of Science – Economics and Adminitration Business; và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Series B (tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Science and Technology – MOST); Can Tho University Journal of Science; Transport and Communications Science Journal; The University of Danang – Journal of Science and Technology.
Như vậy trong 06 Tạp chí được chấp nhận vào ACI năm 2021, có 02 Tạp chí thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Tạp chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 01 Tạp chí thuộc Bộ Giao thông vận tải; 01 Tạp chí Đại học Cần Thơ, 01 Tạp chí thuộc Đại học Đà Nẵng.

<< Các thông báo khác...