--
Trang Bìa
17 (3) 2022

Thông báo/Tin tức

Điểm công trình khoa học HĐGSNN năm 2024
Các ngành, liên ngành thuộc các Tạp chí chuyên ngành

Điểm công trình khoa học HĐGSNN năm 2024

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là tạp chí học thuật chuyên ngành, có phản biện kín hai chiều và truy cập mở. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế; các đối tượng độc giả chính của Tạp chí là những người làm công tác nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của Tạp chí.

Tạp chí là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh bao gồm các lĩnh vực: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý. Tạp chí khuyến khích các nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; đồng thời chào đón các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

Các lĩnh vực cụ thể bao gồm:

 • Kinh tế học: Kinh tế học, Kính tế chính trị, Chính sách công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế các ngành và lĩnh vực, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp.

 • Kinh doanh: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing, Thương mại, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh các ngành và lĩnh vực.

 • Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công, Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế, Thị trường và các định chế tài chính.

 • Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán đơn vị sự nghiệp, Kế toán công.

 • Quản trị - Quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa học và công nghệ, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Logistics và chuỗi cung ứng.

 

Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Áp dụng từ 2024)

 • Issue 1
  • Ngày xuất bản: tháng 01
 • Issue 2
  • Ngày xuất bản: tháng 02
 • Issue 3
  • Ngày xuất bản: tháng 03
 • Issue 4
  • Ngày xuất bản: tháng 04
 • Issue 5
  • Ngày xuất bản: tháng 05
 • Issue 6
  • Ngày xuất bản: tháng 06
 • Issue 7
  • Ngày xuất bản: tháng 07
 • Issue 8
  • Ngày xuất bản: tháng 08
 • Issue 9
  • Ngày xuất bản: tháng 09
 • Issue 10
  • Ngày xuất bản: tháng 10
 • Issue 11
  • Ngày xuất bản: tháng 11
 • Issue 12
  • Ngày xuất bản: tháng 12

Số mới ra: 17 (3) 2022

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Huỳnh Thanh Tú, Hồ Đắc Đăng Khoa
Author(s): Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan
Author(s): Đoàn Bảo Sơn
Author(s): Nguyễn Phú Phương Trang, Đỗ Uyên Tâm, Đoàn Thị Kim Thanh
Author(s): Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Hữu Trí
Xem tất cả bài viết